Avisomtalene

– Fra Otta skrives til «Dagbladet»:

Et sørgeligt Ulykkestilfælde indtraf her
Mandag. Gaardbruger og Sparebank-
direktør H. L. Hansen, Sandbo, havde
været en Tur ved Stationen, og idet han
ved Tilbagereisen skulde spænde Hesten
for, sprang denne ud, og Hansen blev
slæbt med et Stykke og forslog sig i den
Grad, at han Natten efter afgik ved
Døden. Hansen var nu en ældre Mand
og har gjennem en Aarrække været en
inden sin Bygd meget betroet Mand.
I en annen avis sto denne varianten:

Et beklageligt Ulykkestilfælde
indtraf paa Otta Nat til Tirsdag.
Eieren af Gaarden Gamle-Sandbu
(beliggende nogle Kilometer søndenfor
Otta) Hans Hansen var deroppe efter
Læs og skulde om Natten kjøre hjem
igjen. Han var færdig til at kjøre af-
sted, og havde spænt for paa den ene
Side, da Unghesten som han kjørte
med, pludselig sprang du. Hansen fik
Tag i Tømmerne og holdt i disse, men
kom uheldigvis mellem Læsset og en
Væg, hvorved han fik Brystkassen knust,
saa han døde nogle faa Timer efter.
Forulykkede var i en Alder af 58 Aar.

I samme avis ble det et par dager senere,
den 11/11-1901, skrevet en korreksjon
vedrørende hendelsesforløpet:

Om Ulykkestilfældet paa Otta
i forrige Uge har vi modtat følgende
nærmere Oplysninger:
Hans L. Sandbu reiste hjemmefra
Kl. omtrent 2 Eftm. og var ved 5-Tiden
færdig med sine Indkjøb af Salt, Kul
og Parafin paa Loftsgaards Butik, ved
hvis Pakhus han saa skulde spænde for
Kjærren den kvikke, men før ufarlige
Hest, som da paa en eller anden Maade
maa være blit skræmt, saa den drog af-
sted, før han fik op Tømmerne. Enten
han saa har holdt i den ene Tom ved
Hestens Hoved eller i Sælen er ikke
godt at vide, men han fulgte ialfald
med bort til hjørnet af en Stald –
høist 50 Meter. Her blev Brystet knust.
Han blev herfra baaret til Loftsgaard,
hvor han behandledes af Doktor Lund
og Doktorerne Guldberg og Øvergaard,
som tilfældigvis kom tilstede. Han be-
holdt sin Bevidsthed til siste Øieblik og
døde stille og efter at hans næstældste
Søn og hans Hustru i flere Timer
havde været ved hans Leie.
For at forebygge mulig Misfor-
staaelse, oplyses at denne Ulykke som
saa mange ellers, ikke foraarsagedes ved
Beruselse. Forulykkede var en Ordens-
mand og aldrig beruset og havde denne
gang ikke drukket saa meget som et
eneste Glas Øl.