Dom vedrørende makeskifte Solgjem/Teige

Procurator Gregers Lund æskede igien udi Rette paa Ole Solhiems vegne Sagen contra Friderich Teige, og vilde høre hvad fra Contrapartens Side maatte Indkomme.  For Contraparten Friderich Teige mødte Auditeur og Procurator Jens Holm, og indleverede hans udi Sagen skriftlig Erhvervede Contrastev- ning af dato 15 Septbr 1755, der for Vedkommende befandtes lovlig for- kyndt.  Dernæst fremlagde han den passerede Hiemtings Act, hvorefter han ydmygst maatte forestille Lovtings Retten, at Appellanten aldeles ingen Grund haft haver, naar følgende gunstigst maatte tages i Consideration 1: at Ole Solhiem til den determinerede Tid som er Sommer Tinget 1753, ikke haver anbudet eller presteret Overpengene de 1010 rd, [….] Acten Pag. 208, 21, hvorved han altsaa a prima testantia selv haver brudt og krænket Contracten.  For det 2det sagde Holm, hæfter der paa Gaarden Solhiem Hans Kongl. Mat.s Reluitions Ret, hvorom han til Beviis producerede en af Fogden Pram paa foregaaen- de Reqvisition udgiven Attest de dato 16 Dec. 1755.  Nu vilde Holm formode at Lovtings Retten skiønner  1. At Ole Solhiem ikke haver opfyldet Contracten 2. At Ole Solhiem har for sin Contrahent cacheret, at der paa Gaarden Solhiem hæftede Kongens Reluitions Ret, da altsaa det indgaaende Mage- skifte ikke kand holdes for gyldig; thi et Mageskifte bør være NB et lige Skifte, som ikke her haver sted; thi havde Friderich Teige været saadant bevidst, nemlig at den anmeldte Hæftelse var paa Gaarden Solhiem, havde han langt ifra ikke entreret med Ole Solhiem i dette Gaardsskifte.  Nu har vel Sorenskriveren udi sin Dom viist Billighed, i Henseende til Ole Solhiem, i det han haver tilkiendt ham 100 rd; ligesom og Frederich Teige ikke mindre har viist Villighed i at ville samme betale, derfor og Friderich Teige med samme Dom haver acqviesceret, og ved sin Contrastevning paastaaet samme confirmeret, hvilket Holm vilde formode at Lovtings Retten gunstigst tager i Consideration, da de fra Appellantens Side allegerede Lovens Articler langt fra udi saa urigtig en Handel kand finde Sted, naar Contrapartens Procedur og Paastand maatte af Lovtings Retten gunstig finde Gehør; thi refererede Holm sig til samme sin Proce- dur, samt den fremlagde Contrastevning, og var Dom begierende.  Lund svarede til Hr. Holms indførte saaledes; nemlig til 1ste Post at det var ufornøden for Citanten at anbyde nogen Penge Sommertinget 1753, efterdi Contracten af Friderich Teige længe tilforn var brudt ved at sælge Gaar- den til en anden, nemlig Friderich Groupe, som just den samme Tid som Citanten Gaarden Teige skulde tiltrede, blev tagen af Frederich Groupe i Brug, nemlig Vaa- ren 1753, hvilket denne høi respective  Ret kand see deels af Indlægget Pag. 9, Con- tracten fra Pag. 18 til 21, Pag. 23 til 26 og endelig Pag. 32, paa hvilket sidste Sted Contraparten vedtager at staae til Ansvar efter Contractens Indhold: lige- som det og befindes af det i Acten inddragne Stevnemaal fra Pag. 14 til 18, at Citanten den 26 Maji 1753, som var længe før dette Aars Sommerting, haver anket paa Contrapartens Forhold ved Contractens Brydelse, hvoraf tydelig sees, at den fremsatte første Post ikke er af nogen Vægt, og hvad den an- den Post betreffer, da er Contracten reen og uden Exception, hvortil og kom- mer dette, at der ikke er giort Mageskifte i Henseende til Odel mod Odel men allene Eiendom mod Eiendom, saa det derfor ikke kand differere hvad enten Gaarden Solhiem var Reluitions Gods eller ikke; thi Citanten var lige berettiget til dens Afhændelse, og om Gaarden Solhiem, i henseende til dette eller andre Omstændigheder kunde være ringere end Gaarden Teige; saa viiser Contracten, at Citanten skulle give imel- lem den anseelige Capital 1010 rd.  Retten skiønner vel, sagde Lund, hvor liden Grund Contraparten haver til det fremførte, og derfor af ham ikke videre vorder besvaret, men i Relation til Citantens erhvervede Hovedstevning og forhen fremsatte Procedur, indloed Sagen under Dom.  Holm svarede, at hvad den første Post betreffer, da i hvad Ole Solhiem vil lade fingere, saa bliver det dog reent og klart, at han til Terminum Peremptorium ikke haver opfyldet Contracten, som følgelig dens Indhold skee burde; Hvad angaaer den anden Post, betreffende Hans Mats Reluitions Ret til Gaar- den Solhiem, da allegerede Holm til Beslutning paa denne Sats Lovens 5te Bogs 5. Cap. 1ste Artl. dens sidste Paragraphum der i denne Begi- venhed virtualiter hen finder Sted, hvorefter han, i Relation til sit forrige, indloed Sagen under Dom.  Lund henholt sig til sit forrige, og sagde allene dette, at Mageskifte kand saa vel skee i henseende til anden Jord som Odelsjord, og ligesaa lidet som Odel i denne Sag var falden til Mageskifte i den ommeldte lovlige Contract, men allene Eiendom, ligesaa lidet kand og den af Hr. Holm allegerede Lovens Articul her appliceres med Grund eller imod Lovens 5te Bogs 1ste Cap: 1. og 2. Article ophæver en sluttet samt indgaaet Contract og Foreening for øvrigt.  Han vedblev sit forrige og ventede Dom.  Holm refererede sig til sit forrige og ærbødigst vilde formeene, at Lovtings Retten upartisk indseer, hvor ulovlig Ole Solhiem har behandlet sin Contrahent Friderich Teige i det den første haver for den sidste fordølget, at der paa Gaarden Solhiem hæftede Kongens Reluitions Ret, for det øvrige indstillede Holm Sagen under Dom.  Lund svarede, at det er en urigtig Beskyldning, som mod Ole Solhiem er fremført; thi han har aldrig opført sig anderledes end lov- lig udi denne Affaire, men at Friderich Teige er den som har brudt Contracten, det hiemler den producerede Act, og følgelig er pligtig derfor at give Op- retning efter Contractens Formeld, og at den nu omtalte Reluition aldrig har været Anledning til Contractens Brydelse af Friderich Teige, det kand denne høi respective Ret gunstigst erfare, naar betragtes, at Friderich Teige aldrig derom haver nævnt et Ord, men tvertimod allene foregivet denne aar- sage, at han havde indgaaet nye Handel med Friderich Goupe, saavel om det eene som det andet, og derfor vedtaget at staae Citanten til Rette for Contractens brydelse efter Actens Udvisende Pag. 32, saa det er allene noget ophittet, som dog hverken giør fra eller til i Sagen.  Holm vilde formee- ne, at det fra Friderich Teiges Side fremsatte og producerede tydelig viiser paa hvad Side af Partene Ulovlighed og Urigtighed i denne Handel hviler. Da det kand være tids nok, for denne respective Lovtings Ret at legitimere, li- gesom og den producerte Attest er legitim, at der paa Gaarden Solhiem hæfter Hans Mats. Reluitions Ret.  Hvorefter i denne Sag er saaledes dømt og AFSAGT: Ved Dom imellem Parterne indgaaede og skriftlig forfattede Contract af 15de Januaris 1753, er udi Vidners Paahør og ellers i alle Maader lovligen vedtaget og besluttet, at de skulle bytte og mageskifte deres paaboende Gaarder, saa at Friderich Jacobsen paa sin Gaard Teige i Fron skulle give Ole Iversen Skiøde og derudi indføre KiøbeSummen 4010 rdr, derimod ogsaa Ole Iversen paa sin Gaard Solhiem i Vaage Præstegield give Friderich Jacobsen Teige Skiøde for Summa 3000 rdr, samt 1010 rdr mellem Penge, item om nogen af dem vilde opslaae Contracten, skulle han betale til den anden i Opslag 200 rdr, hvilken Kiøbe og Mageskifte Contract ikke kand ansees at vedkomme hvad Loven udi 5te Bogs 4. Cap: om Gaver og Bebrevelse foreskriver, som Sorenskriveren    udi sin afsagde Dom statuerer; Og da Friderich Jacobsen, uagtet saadan med Citanten indgaaede Contract, hannem uadspurt, imidlertid, har begivet sig i Handel om Gaarden Teiges Afhændelse med Friderich Olsen Groupe og samme til hannem bortsolt, saa er Ole Solhiem derved betaget Adgang til at frembyde de 1010 rd, eller paa anden Maade paastaae Contracten opfyldt end som efter Stevnemaal for Hiem- og Lovtings Retten skeed er, nemlig at faae betalt de 200 rd som i Tilfælde af Contractens Brydelse og Opslag paa begge Sider stipuleret er af den som derudi findes skyldig, skal betales, hvorfor det hermed følgelig Lovens 5te B: 1 C: 1 og 2 Artl. kiendes for Ret, at Friderich Jacobsen Teige bør til Citanten Ole Iversen Solhiem betale den Summa 200 rd samt i Processens Omkostning for begge Retter 20 rdr og til Justits Cassen 4 rd, 6 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Execution.  Saaledes forandres Sorenskriverens Dom.