Stanviksranden

Av Dag Bjørnar Mork

Naturlig nok har denne plassen også blitt kalt Stanvigseie, i og med at det var en plass under Stanviken.  Stangvigslien heter det her i 1830- og 40-åra. 
Da Hans Erlandsen blir konfirmert i 1849 kalles plassen for Stanvigsløkken. Navnet Stanvigsranden dukker først opp i 1850-åra.
Ingen jeg har snakket med kan minnes anna enn at plassen har hett Randen eller Stanviksranden.  På bygdamålet: Rànna.

Opprinnelsen til denne plassen er noe uklar, men det er trolig den samme plassen som blir kalt Rundløkken i 1825. I et ikke tinglyst skjøte datert 1. april 1825 selger Amund Olsen Stanvigen plassen Rundløkken i Bræbygda til sin brors datterdatter Anne Amundsdtr. Standvigen for 10 spesidaler.  I skjøtet står det også at Amund Olsen har kjøpt denne plassen av David Olsen ved skjøte datert 1. april 1790.  Vitner til handelen i 1825 er Engebret LilleRusten og Christen Varphaugen.

Denne David Olsen er sikkert den samme som er rydningsmann i nordre Moen eller Haugen fra 1763 til 1776.  Kanskje er det etter at han slutta i nordre Haugen at han begynte å rydde Rundløkken?  Han har altså solgt denne rydningsplassen sin, Rundløkken, til Amund Olsen i 1790, men han kan umulig ha eid plassen da dette sikkert var en del av allmenningen.  Kanskje er det derfor disse skjøtene fra 1790 og 1825 aldri ble tinglyst?  David Olsen finnes ikke i FT for 1801. Enten er han død eller så har han blitt uteglemt.

Om det bor folk i Rundløkken/Stanviksranden i 1801 er heller ikke godt å si. Vi vet at flere bruk i området er utelatt i denne tellinga. Det er i alle fall ikke oppført noen husmannsplass under Stanviken i folketellinga dette året.

Vi vet ikke mer om denne plassen før i 1826.  Da flytter de hit, de som kommer til å bli husmannsfolk i Stanviken i 90 år framover, og selveiere etter det.

I beskrivelsen over Nordre Koloens Statsalmenning i 1877, blir Rundløkken eller søndre Randen nevnt som en plass som nok er ryddet i allmenningen, men som har blitt lagt inn under en annen gård (Stanviken), og må sees på som tapt for allmenningen.  Dette er trolig riktig da grensa mellom allmenningen og Stanviken gjør et hakk inn i allmenningen ovenfor Randen.

 

Brukere

Erland Olsen Aamodtsrønningen, konf. i 1815 i Heidal krk. Ved konfirmasjonen bor han på Åmodtsrønningen.  I kolonnen for angitt dåpsdato står det at denne ikke kan stadfestes da minesterialboka (kirkeboka) for Fron brant sammen med prestegården i 1806.  Vi vet da at Erland var døpt i Fron prestegjeld, og sannsynligvis født på Åmodtsrønningen. Han burde da være med i FT for Fron i 1801, men her finnes han ikke. Dette kommer nok av at husmannsplassene under Åmodt er glemt i FT for 1801.  Dette er også tilfellet med andre bosatte plasser på Koloa og søre Bræbygda.

Tvillingene Ole og Hans Olsønner blir døpt i Heidal krk. i 1804.  Foreldrene er Ole Olsen Aamodtsmoen og Marit Erlandsdtr.  Tvillingene dør like etter dåpen.

En Hans Olsen Aamodtsrønningen blir døpt i Kvam krk.  5/5 1805.  Foreldrene er Ole Olsen og Marit Erlandsdtr. Den samme Hans blir konfirmert i Heidal kirke 27/8 1820.  Dette er trolig brødre av Erland. Da både Erland og Hans er konfirmert i Heidal hadde de trolig en eller annen forbindelse dit.

Den 27/3 1791 blir Ole Olsen og Marit Erlandsdtr. gift i Heidal kirke.  Kausjonister er Ole Olsen og Ole Erlandsen.  Dette er trolig foreldrene til Erland, Hans og tvillingene.  Minst en av foreldrene må ha vært fra Heidal og de har derfor følt like stor tilknytning til kirka i Heidal som til kirka i Kvam, selv om Åmodtsrønningen lå i Fron prestegjeld.

I 1865 bor en Ole Olsen, 71 år og kona Mari Hansdtr., 70 år på Åmodtsrønningen. Dette er trolig også en bror av Erland og Hans. Denne Ole Olsen blir gift i Heidal kirke 25/12 1816 med Mari Hansdtr. Han er 24 år og bosatt på øvre Bilbenseie, ho er 23 år og bor på Krukeeie.

Ole Olsen Aamodtsrønningen dør 24/11 1866, 70 år gammel og blir gravlagt ved Kvam kirke.

I 1801 bor en Erland Olsen på en plass under Bilben. Han er oppgitt å være 79 år. Han bor hos svigersønnen, Jacob Kristensen, og dattera, Anne Erlandsdtr. Han er trolig identisk med den Erland Olsen som i 1736 er husmannssønn under Slette og 10 år gammel.

Denne Erland Olsen kan være far til Marit Erlandsdtr. på Åmodtsrønningen, og morfar til Erland som kom til Stanviksranden. Marit Erlandsdtr. er da trolig født på en plass under Bilben, trolig Bilbenshaugen.  Hvor mannen hennes, Ole Olsen, var fra er ennå ikke kjent. Noen av fadderne ved dåpen til tvillingene i 1804 er fra Harlauglien, dette kan være slektninger av Ole Olsen.

Erland Olsen Bilbenshaugen var gift to ganger.  Første gang  i 1750 med Brit Olsdtr. som dør i 1759. Erland blir gift andre gang i 1760 med Anne Hansdtr.

Dåpen til Marit Erlandsdtr. kan ikke finnes i kirkeboka for Vågå, og hvem som var mor til Marit er da vanskelig å bekrefte.

 

Slekta i Åmodtsrønningen

Ole Olsen Aamodtsrønningen, g. 27/3 1791 m. Marit Erlandsdtr. Bilbenshaugen, datter av Erland Olsen Sletteeie, f. 1726. Barn:

 1. Ole Olsen Aamodtsrønningen, f. 1792, d. 24/11 1866. g. 27/8 1816 m. Mari Hansdtr Krukeeie, f, 1793, datter av Hans Knudsen Krukeeie, f. 1754 og Kari Olsdtr., f. 1768.
 2. Erland Olsen Stanviksranden, f. 1798, g. 16/11 1824 m. Marit Olsdtr. Mælumsløkken, f. 1797.
 3. Ole og
 4. Hans Olssønner Aamodtsmoen, f. 1804, d. 1804.
 5. Hans Olsen, f. 5/5 1805.

 

Slekta i Stanviksranden

Erland Olsen Aamodtsrønningen blir den 16/11 1824 gift i Kvam krk. med Marit Olsdtr. Mælumsløkken, ho var født i 1797 i Fiskelykkjen under Mæhlum.

Foreldra var Ole Johannesen, trolig fra Søre Haugen, (sønn av Johannes Christensen fra Espe og Anne Olsdtr. fra nigard Bu) og Mari Hansdtr. Mæhlumsløkken, trolig datter av Hans Hansen Mæhlumsløkken.

Men før dette ekteskapet inngås har det skjedd ulike ting for Erland og Marit.

Den 1/10 1822 får Erland og Marit en sønn, Ole Erlandsen. Et år senere, 19/12 1823, blir Erland Olsen far igjen, men det er ikke Marit som er mora.  Mor er Ingrid Hansdtr. Nystuen fra Kvam, barnet blir døpt Ole Erlandsen.  Han blir konfirmert fra Nystuen i 1838 og gift 3/3 1850 m. Anne Olsdtr. Horgenbakken, f. 25/11 1825 i Horgenbakken i Heidal. De ble brukere i Bottenlykkja. Barn:

 1. Hans O. Bottenløkken,f. 4/6 1851,
 2. Ragnhild O. Bottenløkken, f. 28/2 1853,
 3. Ingrid O. Bottenløkken, f. 18/10 1856,
 4. Oliane O. Bottenløkken, f. 29/1 1861,
 5. Petra O. Bottenløkken, f. 16/3 1868.

Erland og Marit må ha funnet tilbake til hverandre for de gifter seg altså i 1824. Barn av Erland Olsen og Marit Olsdtr.:

 1. Ole Erlandsen. Bruker i Stanviksranden.
 2. Hans Erlandsen, f. 24/3 1825 i Åmodtsrønningen, d. 6/3 1889 i Veltranden. G. 26/6 1871 m.  Ragnhild Thorsdtr øvre Næprud, f. 19/8 1826, datter av Tor Paulsen Gravaa og Kari Hansdtr. Næprud.  I 1900 bor Ragnhild Thorsdtr. som losjerende i nordre Haugen.Hans og Ragnhild var plassfolk i Veltranden, et lite jordstykke i allmenningen nord og ovenfor  Stanviksranden.  Denne plassen ryddet de selv av ”rå rot”.I dag er det bare murene igjen, jorda har Edvin Randen brukt til hamn. Hans og Ragnhild var barnløse.
 3. Anne Erlandsdtr. Stanvigslien, f. 21/11 1827, d. 8/6 1828.
 4. Ole Erlandsen Stanvigslien, f. 29/7 1829, d. 18/11 1912 som legdslem på Kollomoen, g. 9/11 1856 m. Marit Bersvendsdtr. Bondestad under Bræe, f. 14/11 1834, datter av Bersvend Olsen Bondestad og Rønnaug Pedersdtr. Gravemellom., d. 13/4 1902 i Sigtrudsplassen. De flyttet til Sigtrudsplassen og ble brukere der. Barn.
 5. Hans Erlandsen Stanvigslien, f. 30/5 1834, utv til Nordland i 1861, men han må ha kommet tilbake for han får barn med Anne Fredriksdtr. Kollomoen. Hans var ei tid baker i Vågå. Barn: Anne Hansdtr. Kollomoen, f. 24/5 1864.
 6. Mari Erlandsdtr. Stanvigsranden, f. 20/6 1841, d. 16/9 1894 i Sigtrudsplassen. Ho var ugift og barnløs og bodde både i Stanviksranden og i Sigtrudsplassen.

Den gamle Marit Olsdtr. Stanviksranden dør i Stanviksranden  10/11 1873, 74 år, (ho var trolig litt eldre). Mannen Erland Olsen er død før 1865, men ikke funnet gravlagt ved Kvam krk.

Ole Erlandsen Stanvigsranden, f. 11/10 1822 i Fiskelykkjen, d. 27/11 1887. G. 3/11 1850 i Sel krk. m. Kari Guttormsdtr. Brenden under Bræe, f. 9/6 1825, d. 22/8 1872. Ho var datter av Guttorm Jonsen Brenden og Ragnhild Bersvendsdtr. fra Hjellum.

Dette ble de neste husmansfolka i Stanviksranden.  Det er ikke kjent noen husmannskontrakter mellom Stanviken og Randen, det er derfor vanskelig å si når den ene tok over etter den andre.

Ole og Kari hadde mange barn med stor etterslekt:

 • Marit Olsdtr., f. 14/7 1850, g  2/4 1873 m. Peder Iversen Brenden, f. 9/2 1846, sønn av Iver Torstensen Brenden og Anne Pedersdtr. Selsverket. Marit og Peder var ei tid husmannsfolk i Stanviksranden, men utv. sammen med de yngste barna til USA i 1901. Barn:
 1. Iver Pedersen,f. 26/4 1873.
 2. Ole Pedersen Stanwick, f. 21/9 1875, utv. til USA i 1896, g. 14/9 1908 m. Maria Syversdtr. Warphaugen, f. 4/11 1880.
 3. Peder Pedersen Stanwick, f. 3/7 1878, utv. til USA, senere bosatt i Donalda, Canada. G. 14/9 1908 m. Anne Johnsdtr. Haugen (søre Haugen), f. 1880. Barn: 1) Hjalmar født 1908, 2) Melvin født 1910, 3) Rakel født 1916, 4) Klara født 1924.

Ole og Peder reiste til Amerika, men de var hjemme igjen i 1908 og giftet seg, før de reiste over igjen.
Anton og Mathias Stanwick var også hjemme en tur dette året, kanskje med samme hensikt? Men slik ble det i alle fall ikke.

4.  Kari Pedersdtr., f. 24/10 1881, utv. til USA i 1900.
5.  Anne Pedersdtr., f. 20/4 1884, utv. til USA 1901.
6.  Mathias Pedersen, f. 19/4 1890, utv. til USA i 1901.

Ved FT i 1900 bor Peder og Marit med de to yngste barna i Stanviksranden.

Bak på dette bildet står skrevet:
«Sommeren 1927 Donaldo. Marit Stanviksranden nu 77 år, Peder Randen og kone Anne samt to af deres barn.»

 • Ragnhild Olsdtr. f. 27/9 1852, d. 28/11 1938, g. 29/12 1874 m. Halvor Nilsen Hagestensranden (en plass i Veikledalen), f. 31/3 1849, sønn av Nils Tollevsen Hagestensranden og Kari Halvorsdtr. Søndenfor, d. 5/6 1939. Ragnhild og Halvor bodde først i Jostuen/Flatmoen, en plass i allmenningen nord og ovenfor Sandbuskolen. I 1878 bodde de i Stanviksranden, de var innom Ljoshaugen, og i 1884 flyttet de til Brekken. Senere kom de til Sandbuvangen, der de bor i 1900. De er kjent som Ragnhild og Halvor Sandbuvangen. Barn:
 1. Kari Halvorsdtr., f. 25/6 1875, g. 21/11 1895 m. Kristian Johansen Vikermoen, f. 23/8 1869. Barn: Harald, Sigurd, Karen, Olga, Karl og Oskar. I 1900 bor de på Jutulrud på Vestre Toten.
 2. Oline Halvorsdtr., f. 14/6 1878 , d. 7/4 1952, g.m. Kristian Juliusen Rønningen, f. 8/3 1890, d. 16/5 1961. De bodde i Haresten.
 3. Nils Halvorsen Nyheim, f. 17/7 1881, d. 26/11 1968. Barn med Mari Hansdtr Naarstad, f. 6/4 1879: Hans, f. 12/5 1902, døde ung av tuberkulose. Nils g.1/2 1909 m. Ingeborg Bilbenshaugen, f. 10/8 1892, d. 12/3 1981. Barn: Harald, Margit, Ragna, Olaf, Oskar, Harald og Edvin.
 4. Johan Halvorsen, f. 1883, d.21/1 1884.
 5. Bina Halvorsdtr. Sandbuvangen, f. 16/9 1885, barn med Helland fra Hamar. Barn: Reidar Sandbuvangen, f. 4/8 1910. Bina og sønnen Reidar bodde på Sandbuvangen hele livet.
 6. Anne Halvorsdtr., f. 21/5 1888, g. 8/9 1908 m. Hans Johansen Svingen, f. 5/2 1883. Barn: Ragnhild, Håkon, Olga og Ragna.
 7. Johanne Halvorsdtr., f. 7/3 1890, d. 20/8 1972, g.m. Magnus Lønberg fra Øyer, f. 12/11 1886, d. 28/5 1966. De bodde på Otta. Barn: Peter, Andreas, Kaleb og Johannes.
 • Anne Olsdtr., f. 23/4 1854, d. 1937, g. 29/12 1874 m. Jørgen (Jørn) Nilsen Hagestensranden, en plass i Veikledalen, f. 23/11 1845, sønn av  Nils Tollevsen Hagestensranden og Kari Halvorsdtr. Søndenfor, d. 11/8 1929 på Moen. Anne og Jørn ble brukere på Moen i Myromslien. Barn:
 1. Ole J. Moen, f. 8/4 1875, utv. til USA i 1906, g. 9/4 1901 m. Mari Knudsdtr Sandbumoen, f. 22/12 1869, d. 1929. De bodde bl.a. i Åsteløkken og på Sandbumoen. Barn: Anne, Kristine, Jørgen, Alfred, Tora, Olga og Marie.
 2. Kari J. Moen, f. 24/2 1877, d. 2/12 1960  g. 3/12 1897 m. Ola Johannesen Haugaløkken, f. 2/9 1872, d. 16/11 1954. De bodde i Haugalykkjen. Barn: Jul Johan, Ranveig Anna, Olav Kristian, Ivar Fredrik, Klara Regine, Olga Marie, Karl Oskar, Ragna Otine, Nils Oddvar, Theodor Rudolf og Paul Reidar.
 3. Ingeborg J. Moen, f. 25/12 1879, d. 4/1 1976, g. 3/11 1903 m. Erland Knudsen Sandbumoen, f. 27/7 1879, d. 15/6 1964. De bodde i Myromslien. Barn: Anton, Jørgen, Klara, Anne, Olaf, Thorvald, Karl, Adolf, Nils, Einar, Oddvar, Trygve og Pål.
 4. Anne J. Moen, f. 20/3 1883, barn med Fredrik Hansen Kolomoen, Astrid Jørgensen Moen. G. m. Anton Olsen Bjørkerusten, f. 5/3 1873. De bodde i Veltmorken. Barn: Hjalmar.
 5. Nils J. Moen, f. 22/4 1885, d. 1970, g.m. Eli Johannesdtr.Galstad, f. 23/6 1890, d. 22/6 1930 av blodforgiftning. De bodde i Vågå. Barn: Johannes, Anne, Jørgen, Anders, Olav Erling, Ingeborg, Kari, Agnes og Knut.
 6. Thea J. Moen, f. 18/11 1887, utv. til USA. Barn: Reidar.
 7. Johan J. Moen, f. 12/5 1890, d. 10/5 1967, ug.
 8. Oline J. Moen, f. 17/5 1893, d. 19/9 1984 g. 1921 m. Ludwig Kolodezak, f.1900, sønn av Johan og Maria Kolodezak, d.1984. Barn: Reinhardt og Richard.
 9. Mathea J. Moen, f. 5/12 1895, d. 28/12 1975 g. 1920 m. Olaf Johansen nedre Slaaen, f. 12/7 1897, d. 11/1 1989. Barn: Margit og Anna.
 10. Anton J. Moen, f. 28/3 1902, d. 25/12 1975, ug.
 • Gunhild Olsdtr., f. 17/12 1855, d. ca 1930, barn med Hans Gotfred Hansen Ny-Sandbu:  Hans H. Toløkken, f. 22/2 1880, d. ca 1930 ug. Gunhild og sønnen Hans bodde ei tid på Ljoshaugen. I 1900 er både Gunhild og sønnen Hans tjenere på nedre Tho. Gunhild kjøpte senere Tolykkjen og de flyttet dit.
 • Oline Olsdtr., f. 13/3 1858, d. 1927 g. 28/10 1879 m. Amund Knudsen midtre Resset, f. 5/7 1855 av foreldre Knud Amundsen Bottenstuen og Mari Engebretsdtr. Resset, d. 7/7 1937. De ble husmannsfolk på midtre Resset under Storrusten. Barn:
  1. Kristian A. Resset, f. 14/12 1879, d. 21/10 1925, ug.
  2. Maria A. Resset, f. 14/11 1882, d. 18/8 1954, g. 1901 m. Alfred Andreasen Olsen Soløst fra Odalen, f. 9/2 1883, d. 4/1 1960. De bodde bl.a. i Stanviken og i Randagjeilen. Barn: Kari, Klara Anna, Olga Alma, Arild, Martha, Karsten, Peder, Arvid og Alfhild.
  3. Kari A. Resset, f. 3/10 1883, d. 7/61949, g. 30/12 1913 m.Ola O. Rudi fra Sel, f. 2/12 1880, d. 18/12 1970. De bodde bl.a. på Resset. Barn: Solveig.
  4. Anne A. Resset, f. 26/3 1887, d. 2/10 1948, g. 27/12 1910 m. Mathias A. Stanwick, f. 6/7 1864, d. 29/3 1950. De bodde på Åmodtsrønningen. Barn: Oddmar, Adolf og Asmund.
  5. Ola A. Resset, f. 30/1 1890, d. 20/11 1969, g.m. Thea Klevstadlien, f. 22/5 1888, d. 5/6 1969. De bodde i Svalan på Sjoa. Barn: Bertha, Asbjørn og Jørgen.
  6. Ingeborg A. Resset, f. 1/9 1892, d. 2/10 1894.
  7. Ingeborg A. Resset, f. 23/1 1895, d. 18/2 1939 g. 5/6 1920 m. Einar Engen, f. 25/4 1895, d. 9/2 1960. De bodde i vokterboligen ved Lillerusten. Barn: Hans, Oline, Amund, Kirsten, Ella og Liv.
  8. Olga A. Resset, f. 6/2 1897, d. 7/5 1988 g.m. Peder Knudsen Jordet, f. 21/12 1895, d. 24/8 1946. Barn: Karsten. De bodde i Oslo.
  9. Alfred A. Resset, f. 28/4 1899, d. 5/4 1976, g.m. Ragnhild Tullut, f. 15/2 1901, d. 27/3 1988. Barn: Arne Olav.
  10. Thora A. Resset, f. 3/9 1901, g.m. Solvold. Barn: Signy, Oddfrid, Jorun og Ingunn.
  11. Marit A. Resset, f. 3/10 1904, g.m. Sigurd Bakken. Sigurd var fra søre Bakken på Kolloen. Han reiste fra kone og barn til USA.  Ingen hørte noe fra han siden.  Marit og sønnen Ola bodde på Resset mens Ola voks opp. Senere flyttet de til Hamar. Barn: Ola.
 • Mari Olsdtr., f. 7/12 1860, d. 1945, barn med Anton Johannesen Isumvolden, f. 2/5 1864:    Johan Antonsen Stanviksranden, f. 28/1 1887, utv. til USA i 1915. Mari og sønnen Johan bodde sammen med bror til Mari, Erland, både da de bodde på Endrestad (1900) og i Stanviksranden.
 • Marit Olsdtr., f. 14/10 1863, d. etter 1922, barn med Ole Iversen Postbondhaugen, f. 1852 på Sør Fron: Oline Stanviksranden, f. 3/11 1884, utv. til USA.

Marit Olsdtr. ble så g. 13/1 1889 m. Fredrik Eriksen Sanden fra Sel, f. 27/9 1866 av foreldre Erik Pedersen Sanden og Ragnhild Olsdtr. Blekastad, d. etter 1922. De bodde i Stanviksranden i 1900, men kom senere til midtre Buflotten.

  1. Edvard Fredriksen Flotten, f. 10/8 1890, utv. til USA, ug.
  2. Ola Fredriksen Flotten, f. 12/2 1893, d. 3/10 1975 g. 1921 m. Magna Slaaen, f. 9/9 1897, d.21/9 1983. Barn: Torbjørn og Finngard.
  3. Ragnhild Fredriksdtr. Flotten, f. 16/1 1896, d. 9/1 1960, g.m. Oskar Petter Lien fra Otta, f. 29/1 1896, d. 27/9 1968. Barn: Margit, Pål, Bjarne, Einar, Ruth, Oddveig og Gudrun.
  4. Kari Fredriksdtr. Flotten, f. 26/1 1899, d. 25/12 1988, g.m. Olaf  Naarstad, f. 9/9 1897, d. 12/2 1982. Barn:  Alma, Martha, Ella og Karl Oskar.
  5. Anna Fredriksdtr. Flotten, f. 12/11 1901, d. 27/11 1993, g.m. Ragnvald O. Lorenstad, f. 1/1 1893, d. 18/10 1961. Barn: Reidar, Magnhild, Ruth, Ester og Thorbjørn.
  6. Martha Fredriksdtr. Flotten, f. 3/6 1904, d. 13/12 1971, g.m. Olaf  O. Nymoen, f. 12/7 1896, d. 21/10 1975. Barn: Gudrun.
  7. Alfred Fredriksen Flotten, f. 2/6 1906, d. 25/2 1954 g.m. Jenny Lovise Rakstad, f. 23/8 1903, d. 21/3 1984. Barn: Fritjof Kristoffer, Paula Marie og Asbjørn Johan.
 • Erland Olsen Stanvigsranden. Neste bruker.
 • Bina Olsdtr., f. 17/1 1872, utv. til USA i 1893, g.m. Svenskerud. Barn: Olaf, Amanda, Oskar, Minda, Karoline.

Mange i denne søskenflokken tilhørte andre trossamfunn enn Den Norske Kirke. Noen var baptister, andre adventister og noen tilhørte frikirken.  Mange av barna er derfor ikke barnedøpte og vanskelige å finne i kirkebøkene.

Erland Olsen Stanvigsranden, f. 7/4 1867, d. 7/4 1945, g. 22/6 1892 m. Rønnaug Hansdtr. Kvigstadhagen, f. 2/10 1869, d. 27/4 1901 av tæring.

Rønnaug var datter av Hans Knudsen Amundgaardseie og Anne Pedersdtr. Kvigstadhagen.  Da Rønnaug blir født bor de på en plass som heter Stokstuen, senere på en plass som het Flaten, en tid på Listadvolden, men er på Kvigstadhagen i 1890-åra. De var medlemmer av Norske Lutherske Frikirke.

Erland fikk et barn med Anne Olsdtr. Aanne fra Sør Fron mellom de to eldste barna han hadde med Rønnaug: Mathias Erlandsen Aanne, f. 26/9 1890.

Da Erland og Rønnaug gifter seg og da den eldste sønnen Ola blir født bor de i Stanviksranden.  I FT for 1900 bor Erland med familie i Endrestad, Erland er oppført til å være kleberstensarbeider.  Søster til Erland, Mari Olsdtr., bor også her sammen med sønnen Johan.  Erland og barna tar over drifta i Randa etter at Marit og Peder reiste til USA i 1901.

Ved skjøte av 31/5 1916 kjøper Erland Olsen Stanvigsranden arbeiderbruket Stanviksranden av Anne og Iver Stanviken. Barn:

 1. Ane E.Staviksranden, f. 26/3 1890, utv. til USA 26/3 1905.
 2. Ole E. Stanviksranden. Neste bruker.
 3. Hans Erlandsen, f. 14/7 1895, d.20/1 1985, g.m. Rønnaug Olsdtr. Haugen fra Vågå, f. 23/10 1890, d.10/7 1985. Barn: Erling Håkon, Reidun og Per.
 4. Kristian Erlandsen Skog, f. 16/7 1897, d. 22/1 1973, g.m. Ragnhild Olsdtr. Brenden, f. 27/4 1893, d. 17/7 1954. Barn: Einar, Olaf og Ruth Kristine. Kristian Skog starta klebermølle.  Den første klebermølla starta han i det gamle fjøset fra Stanviken som Kristian hadde kjøpt og flytta til ny tomt i Moalykkja, utskilt fra Stanviken. Her bygde de bolighus også. Sønnene Olaf og Einar fortsatte drifta til mølla ble nedlagt omkring 1980.
 5. Ragnhild E. Randen, f. 27/4 1901, d. 28/4 1901.

  Erland O. Stanviksranden, trolig med sønnen Ole

  Ole E. Stanvikranden, f. 19/4 1893, d. 2/12 1963, g. 1917 m. Marie O. Bilbenshaugen, f. 14/10 1897, d. 7/1 1985. Ola og Maria ble brukere i Randen etter Erland.  Ola var den første brukeren som ikke hadde vært husmann. Barn:

 1. Ragnhild Elida Randen,
 2. Martha Oddbjørg Randen,
 3. Olga Mary Randen,
 4. Anna Kristine Randen,
 5. Mari Klara Randen,
 6. Edvin Randen.