U d t o g. Af en ved Aggershuus Stiftes Arkhiv beroende Justitsprotocol for Guldbrandsdahlen, authoriseret for da værende Sorenskriver Mogens Vinsnes, den 31te December 1729,

see folio 108. _

Anno 1730, den 3de Augusti blev Retten sadt: paa Sæteren Jellköÿje, som bruges av Anders Hellesen(?) Ottbratt og Knud Kongsparten, beliggende paa Aasen imellem Toug Gaardene og Breeden og Bue-Gaardene i Breeden Böÿgden til Waage Præstegield, tilligemed betient af Laugrettet Mickel Hammer, Amund Harildstad, Ole Harildstad, Hans Rudi, Amund Aaseng og Arne Kaggerud. Hosværende Böÿgdelensmanden Poul Toldstad med endeel flere godt Folk. Hvorda: fremkom for Retten de Dannemænd; Hans Breeden, Peder Bue, Ole Bue, Frich nedre Toug og Friderik övre Toug, som angav til i Dag her til Aastæden, at have indstevnt ved mundtlig Varsel Anders Hellesen Otbratt og Knud Kongsparten formedelst de har underslaaet sig for nogle faae Aar siden, at indrette sig Sæterboel og at sætre med deres Creaturer herpaa Aasen i deres eldgamle Sæterhavner, som er dem til præjuditse og Fornærmelse, herom at anhöre Beviis og lide Dom til Fraflöttelse med videre.

Indstevnte Anders Hellesen og Knud Kongsparten mödte begge for Retten og vedgaaer lovlig Stevnemaal, Anders Hellesen sagde at han for 6 Aar siden er flöt herhid at sætre, som han menede at have Ret til, for hans Gaard Otbrat, saasom han forhen förend han flöttede hid, har maattet med Forlov söge Sæter hos andre, efterdi Otbrat ingen Sæter för har havt.

Citanterne sagde, at Otbrat ikkun er et Engeland, hvorpaa allene har boet en Huusmand, og samme Engeland har altiid været brugt under andre Gaarder, indtil nu paa en föÿe(?) Tiid, saa formeener Citanterne, at Anders Hellesen maa söge sig Sæterboel i Almindingen og ikke indtrænge sig her i deres Sæterhavner. Ellers tilstaaer Anders Hellesen at Citanterne havner her som han havner med sine Creaturer.

Knud Kongsparten sagde, at han först sidstleden Vaar er kommen her at sætre, siden han ingen anden Leilighed fandt, og dersom Citanterne ikke hermed er tilfredse, vil han gaae herfra og söge sig Sæter andenstæds. Citanterne forlangede endeel Prov afhört, som skal kunne vidne, at denne nye Sæter er indrettet i Citanternes Sæterhavner; Vidnerne blev saa for Retten fremkaldt og Edens Forklaring forelæst med Formaning til Sandheds Udsigende.

Fremstod som 1ste Prov Torö Hansdatter 61 Aar gl., vidner at disse Sæterhavner som Anders Hellesen og Knud Kongsparten nu bruger til Sæteren Jelköÿen, altid har været og endnu er Toug Gaardenes samt Breden og Bue Gaardenes Giedsler(?) og er saaledes dennem til Fortrængsel.

2det Prov Kari Jonsdatter 63 Aar gammel vidner ligesom næstforrige Prov, og at denne Sæter Jelköÿen er Citanterne til Fornærmelse.

3die Prov Mari Pedersdatter 25 Aar gammel vidner efter aflagde Eed, ligesom de 2de næstforrige Prov, saasom hun selv har giett her baade med Toug og Breeden Creaturerne.

Derefter paastod Citanterne, at de Indstevnte maae blive dömt at viige herfra og den opbÿgde Boe at ödelægge, saasom de med Vidner har beviist at denne Sæter er lagt dennem til Fortrængsel i deres fra Alders Tiid her hafte Sæterhavner og Brug. de Indstevnte hafde ei videre at paastaae eller indgive, uden dette at Anders Hellesen sagde at om han skal dömmes herfra, faaer han være fornöÿet og meener da at han bör nÿde Sæterboel i Almindingen paa den östre Siide Laugen som andre Almuesmænd.

Formedelst Aftenen paatrænger, optages Sagen til Doms Afsigelse i Morgen tiilig paa nedre Toug, hvor Parterne da möde til ……. Afhör.

Morgenen den 4de Augusti blev Retten igien sadt paa nedre Toug og udi forestaaende Sag saaledes dömt og afsagt:

Anders Hellesen Otbrat har selv for Retten tilstaaet at han först for 6 Aar siden har tiltaget sig at sætre herpaa Aasen, formedelst at Otbrat ingen Sæter för har havt.

Knud Kongsparten som först denne Vaar der er indkommen, erklærer, at han vil gaae derfra og söge sig Sæter andenstæds, og som enhver efter Loven bör söge sig Sæterboel i Almindingen, og ikke paa de Stæder som er andre til Fortrængsel, saa har de Instevnte ingen Ret til at sætre herpaa Aasen eftersom Citanterne ved de förte Prov har beviist, at denne paastevnte Sæter Jelköÿje kaldet, er anlagt i deres Jedtzler(?) og Sæterhavner, som de her har havt fra Alders Tiid. Thi afsiges for Ret, at Anders Hellesen og Knud Kongsparten, bör fraviige og ödelægge denne Sæter Jelköÿe, Maaneds Dag efter Forkÿndelsen under Udkastelse efter Loven om de ikke godvillig retter for sig, hvorefter ingen sig her bör nedsette, men Havnerne fölger Citanternes Sætere uden Præjudice af andre.

Prosessens Omkostninger ophæves.-

Saaledes med Protocollen at være ordret, bevidner

G: Moltke (?)