Husmannskontrakt 1863 mellom Ole Olsen Aasaaren, øvre Bu og husmann Peder Bergsvensen Bondestad

Underskrevne Gaardbruker Ole Olsen Aasaaren tilstaar og herved vitterliggjör at have til min Huusmand Peder Bergsvensen Bondestad og hans tilkommende Kone bortforpagtet en under min Gaard övre Bue beliggende Huusmandsplads mitre Flaatten paa deres Levetid og et Barn efter dem, for den aarlige Afgift 5 Spd. fem Spedsedaler, som Huusmanden og arbeider for meg efter fölgende Taxt eller Arbeidslön:

1) For et Maal at skjære (16) sexten Skilling.

2) For en Slaatdag 12 (tolv) Skilling, og for Vaar, Sommer og Höstarbeide 8 (otte) Skillling Daglig, og for Vinterdagen 6 (sex) Skillling, hvilke sidste Tid beregnes fra 14de Oktober til 14de April.

3) Huusmanden er pligtig til at forvalte Arbeidet selv …. presis for Huusbonden efter omforenet Taxt eller Arbeidslön, om endog Huusleien (eller de 5 Spd.) ere oparbeidede, naarsomhelst eller til hvilken Tid og saa ofte som han paakaldes, men i Sygdomstilfælde er han berettiget til at leie en dygtig og redelig Arbeidskarl.

4) Huusmanden skal og bör alletider sörge for at vare paa sin Huusbonds Bedste, og skal og höre sid lydig, villig, redelig og flittig.

5) Huusmanden og Huusmandskonen har ingen Ret til at aavirke udi Gaardens Skov og Mark andet end efter Udvisning saavel med Skovhugst som Havnegang.

6) Huusmanden er pligtig til at holde vedlige og i forsvarlig Stand de paa Pladsen værende Husebygninger; men om Huusmanden enten frivillig fratræder eller ved lovstridige Forholde kommer til at fravige Pladsen, skal de Husebygninger som befindes ved hans Fratrædelse og Ryddiggjörelse, tilhöre Huusbonden uden nogen Godtgjörelse fra ham eller Arvinger.

7) Denne Huusmandskontrakt tog sin Begyndelse sidstafvigte 14de April.

8) Paa disse Betingelser og ved nöiagtigen at opfylde sine Pligter skal bemeldte min Huusmand Peder Bergsvensen Bondestad og tilkommende Kone have denne her omkontraherede Plads mitre Bueflaatten deres Levetid, og et Barn efter dem, hvilket herved bekreftes.

Bue 22 juni 1863

Til Vitterlighed Ole Aasaaren

Syver Bue

A. Bue

 

Nærværende Huusmandskontrakt som for mig er tydelig oplæst i alle dets Punkter, vedtager jeg til Opfyldelse for min Besiddelsesret i bemeldte Eiendom, hvilket herved bekreftes ved mit Navns Underskrift.

D.u.s.

Huusmand

Peder Bergsvensen Bondestad m.f.P.

Til Vitterlighed: Som Kurator: Ole Tullut m.f.P.

Syver A. Bue

A. Bue

 

Læst inden Vaar-, Sage- og Skattethinget for Vaage Tinglag den 23de Februar 1867 og behörig protocolleret, hvorfor betalt 16 sexten Skilling.

(signatur)