Husmandskontrakt 1862 mellom Ole Olsen Aasaren, eier av øvre Bu, og husmann Peder Johannesen Flotten

Underskrevne Gaardbruger Ole Olsen Aasaren tilstaar og hærmed vitterliggjør , at ham til sin Husmand Peder Johannessen Flotten og hans tilkommende Hustru bortforpagtet en under min Gaard øvre Bu bleiggende Husmandsplads nordre Flotten paa vaar Livstid for den aarlige Afgift 4 Spedsidaler (fire) Spedsidaler, saa lændge lsom nogent af hans Forældre læver; men naar bægge dæm saa med Døden afgagne er, i aarlig Afgift 5 Spedcier (fem) Spedsiedaler, som Husmanden og arbeider for mig efter følgende Pagt, som Arbeidsløn:

  1. For et Maal, at skjære 6 ang a 25 unser og 7 ang a 22 un, som betales 16 Skilling (sægsten) Skilling.
  2. For en Slaatdag 12 (tolv) Skilling. Forøvrigt er Arbeidslønnen baade Vinter og Sommer 8 (otte) Skilling Daglig.
  3. Husmanden er pligtig til, at forvalte Arbeidet selv presis for Husbonden efter omforenet Pagt eller Arbeidsløn, om endog Husleien ere oparbeidet med 5 (fem) Spedsi Aarlig.
  4. Husmanden skal og bør alletider sørge for at være på sin Husbonds bedste, og skal opføre sig lydig, rigtig og redelig.
  5. Husmanden og Husmandskonen har ingen Ræt til at aavairke i Gaardens Skog og Mark uden efter Udvisning.
  6. Husmanden er skyldig til at holde vedlige og i forsvarlig Stand de paa Pladsen værende Husebygninger, men om Huusmanden enten frivillig fratræder eller ved lovstridige Forholde kommer til at fravige Pladsen, skal de Husebygninger som befindes ved hans Fratrædelse og Ryddiggjørelse, tilhøre Huusbonden uden nogen Godtgjørelse fra ham eller hans Arvinger.
  7. Efter Husmanden og hans Kones dødlige Afgang skal et af hans Børn have Ræt til at befolke og forpagte Pladsen paa samme Betingelser som Forældrene.
  8. Naar Husmanden ……. ……. Efter en fastsat Pris 3 Ort ……
  9. Denne Husmandskontrakt tog sin Begyndelse sidst afvigte 14de April.
  10. Paa disse Betingelser og ved nøiaktig at opfylde sine Pligter skal bemeldte min Husmand Peder Johannesen nordre Buflotten og tilkommende Kone have denne her omkontraherede Plads nordre Buflotten deres Levetid, og et Barn efter ham, hvilket herved bekreftes.

 

Bu den 17de Mai 1862

Til Vitterlighed

Lars Flaatten
Peder O. Bu
Ole O. Aasaren

Nærværende Huusmandskontrakt som for mig er tydlig oplæst i alle dets Punkter, vedtager jeg i Punktligheden til Opfyldelse; hvilket jeg herved bekrefter med min Haands Underskrift.

D.u.s.

Til Vitterlighed

Lars Flaatten
Peder O. Bu
Peder Johannesen Flotten