Husmandskontrakt 1906, mellom Ingeborg Bu, eier av øvre Bu, og husmann Petter K. Skurengslien

Jeg Ingeborg Bu, eier av gaarden øvre Bu, er i dag bleven forligt med Peter K. Skurengslien om leie av pladsen søndre Flaaten paa hans og efterkommernes levetid (altsaa paa arvefeste) med følgende aarlige arbeidspligt: 12 dages vaaronarbeide, 18 dages slaat og 5 maal at sjære, til slaat og skur holder han sig selv redskab, 12 dages høstarbeide og 6 dages vinterarbeide, samt at betale engang for alle kr. 200,00 to hundrede kroner i bygsel, hvilken sum skal være betalt inden to maaneder fra idag.

Til pladsen skal høre den løvskog og havnestrækning som tidligere har tilhørt søndre Flaaten, dog forbeholder eieren af Bu sig ræt til høst og vaar at havne sine kreaturer i den strækning som ligger søndenfor aaen, naar ikke hugget løv eller høi staar ude, som kreaturene kan ødelægge.

I denne pladsen tilliggende udmark skal husmanden lage minst halvdelen af sit forbrug av løv og brænde, den andre halve bliver at tage i gaardens øvrige skog.

For at reparere husene hjemme og paa sæteren med, har husmanden ræt til at tage muligens overflødige huse paa søndre Flaaten, dernæst holder han sig til de trær som findes i pladsens udmark, skulde disse ikke væare tilstrækkelig, bliver endel trær at udvise i gaardens skog. Forøvrigt har husmanden ikke ræt til at røre paa naaletrær hverken i gaardens eller pladsens skog.

Skulde Petter K. Skurengslien efter en tids forløb ville forlade pladsen, skal han have ræt til at indsætte en anden duelig arbeider i sit sted, dog ikke efter en længere eller kortere fravær fra pladsen. Ifald eieren af Bu ikke vil anerkjende den nye som bra nok til husmand, skal Petter og eieren af Bu opnævne hver sin uvedkommende mand, disse to skal igjen udpege en tredje, og disse skal da i fællesskab afgjøre om den af P. Skurengslien tiltænkte mand skal ansees antagelig eller ei som hans efterfølger paa pladsen. For reparation af hus og jord i tilfælde fraflyttelse tilkommer husmanden ingen godtgjørelse.

Alt pligtarbeide skal udføres paa husbondens kost, hvilken skal være forsvarlig som i bygden brugelig. Til arbeidet skal husmanden fræmmøde efter tilsigelse eller sende en anden dugelig arbeider i sit sted, imodsat fald har han forbrudt sit fæste paa pladsen. Under alt arbeide har husmanden at udvise forsigtighed med redskap og hest som han bruger.

At vi saaledes er blevne forligte bekræftes ved vor underskrift.

 Otta den 29de mai 1906.

 Til vitterlighed

A.H. Sandbu

Ingebjørg Bu, eier af gaarden øvre Bu

P.K. Skurengslien

Foranstaaende anførte bygsel kr. 200,00 to hundrede kroner er mig idag af Hr. Petter K. Skurengslien indbetalt – hvorfor kvitteres

Bu, øvre – den 29 juli 1906.

Olö Andersen, eier af gaarden øvre Bu fra 7/6 06.