Søre Vangen

Av H.O. Hansen Møller

Peder Syverson Vangen kjøpte altså søre Vangen av faren i 1792. To år etter gifter hans seg med Ymbjør Engebretsdtr nørdre Eide.

De fikk etterhvert 6 barn:

 1. Kari født 1788.
 2. Syver født 1790. Overtok garden.
 3. Engebret født 1792. Gift med Synne Olsdtr. nigard Bu.  Kjøpte Lillerusten i 1826.  7 barn.
 4. Mari født 1797. Gift med Ole Olsen Fugleskjelle.  Etterslekt.
 5. Rønnog f. 1800 – gift med Johannes Hansen Myrum under Aasaaren.  5 barn.
 6. og Ola (tvillinger) født 1800. Utflyttet til Ringebu i 1829.

Peder Syverson falt fra alt i 1811, og blir gravlagt samme dag som første kona til broren Ola på nørdre Vangen. Sønnen Syver tar over garden, og året etter tingleser han fødråd til mor si.

Uvisst av hvilken grunn, vikler Syver seg etter hvert inn i et økonomisk uføre som tilsist koster ham garden.

I 1820 lånte han penger av Johannes Heggerusten mot pant i garden. Obligasjonen er datert 17. april. I 1825 lånte han 329 Spd av Ole Syverson Einangen, også med pant i garden, med prioritet etter Johannes Heggerusten. Året etter låner han 700 Spd av Pål Pålson Tofte, med 3. prioritet i garden og 1. prioritet i «Gaardens Avl og Afgrøde».

På månedstinget i Vågå 3. september 1827 blir det så tilsagt tvangsauksjon over Søre Vangen for misselighold av det første lånet:

«Christen Kahrs Kongelig Majestets Foged over Gudbrandsdalens Fogderie, gjør vitterlig At: Aar 1826 den 18de januari blev en lovlig Executionsforretning nedsat og fremholdt paa Gaarden Vangen i Vaage Præstegjeld hos Opsidderen Syver Pedersen Vangen med de 4re dertil lovligen udnævnte Laugrettesmænd Ole Blekkestad, Jacob Solhjem, Syver Pladsen og Ole Vangen hvor de mødte Procurator Søegaard som for Pantehaveren Johannes Frostad (tidligere Heggerusten) fremlagde en ergangen ….. paadømt 23de juni f.A. efter hvilken angjeldende Syver Pedersen Vangen tilpligtet at betale en Rest af 86 Spd 78 s. paa den af ham udstedte Panteobligation Komparenten var derfor begjærende at kreditor behagentlig ville formere Beregning enn alt Idømt tilligemed denne Forretning Omkostninger og naar saadant er skeed holdt Komparenten alle lovlige Renter af Obligationskapitalen forfaldt til betaling skeer. Den antages som lyder saaledes etc. etc.

Eragtet: Paa grund af Loven den antagne Dom bliver hermed gjort Indførsel i Gaarden Matr No 146 Vangen hvorude Johannes Froestad gives udleg for Summa 126 96 s saaledes at han lader samme bortsælge ved offentlig Auction paa Debitors Bevinst eller Forlis Maa først paa samme erhverves Eiendoms Dom og af Kjøbesummen udsøges skadesløs Betaling for det før beregnede Beløb, dog under Forbeholdenhed af enhvers større og bedre …. Ældre Pante, Kreditores Ret. Forretningen blev derpaa sluttet efter forud at være oplæst underskreven af de tiltagende Mænd.

Ole Blikkestad Jacob Solhjem Ole Vangen Syver Pladsen

Konfeorm Gudbrandsdalens Fogderis Arrest og Executionsprotocoll bekræftes.

Kahrs»

Det ser ut til at det ble kreditoren Ole Einangens bror, Syver Syversen, som fikk tilslaget på garden. Han ble imidlertid gift med gardjenta på nørdre Kolloen, Kari Jakopsdtr, og de tok over denne garden.

Så, i 1841, selger  Syver søre Vangen til Hans Olsen Bergum:

Skjøte blir tinglest 4. juni 1841:

«Undertegnede Syver Syversen Kolloen tilstaar og herved vitterliggjør at hvae solgt og afhændet ligesom jegmed dette mit Skjøde selger og tilskjøder Hans Olsen Bergum min Eiende Deel af Gaardparten søndre Vangen i Qvambs Annex under Vaage Thinglaug for den mellem os omforenede Kjøbesum 596 Spd. Da nu ovennevnte Kjøber for Kjøbesummen Fem Hundre og nitti og sex Speciedaler har givet Rede og Rigtighed Deels ved at overtage den paa ovennevnte til Paul Tofte hvilende Obligations gjeld og Deels paa anden Maade, saa skal Gaarden søndre Vangen af Matr No 176 gl 146 Løbe No 240, ny Skyld 2 Dl. 3 Ort 3 Skilling og Beliggenhed som ovenmeldt, med til og underliggende herligheder, paastaaende Husebygninger og Seterbrug, intet undtagen – herefter tilhørende Kjøberen og hans Arvinger med fuldkommen Eiendomsret. Til Stadfæstelse forbliver jeg hans Hjemmelsmand i henhold til Lovgivningen.

Til Stadfæstelse under min Haand i 2. Vidners overværelse.

Lyen den 3. Juni 1841.

Syver Kolloen

Til Vitterlighed

P. Dybdahl Student Dorff»

Hans Olsen Bergum, født 1811, var gift med Ymbjør Eriksdtr ner-To, født 1819.

Barn:

 1. Kari født 1841. Gift med Peder Johannessen nørdre Buflåten. Deres datter Ymbjør, født 1873, ble gift med Mathias Larsen øvre Slåen. De flyttet senare til søre Vangen, og ble gardfolk der.
 2. Ymbjør født 1843.
 3. Ola født 1846. Gift med Ragnhild Jakopsdtr Solgjem. Hadde garden i 1875, og drev samtidig som jernbanearbeider. Emigrerte med familien til Amerika i 1877.
 4. Anne født 1849. Gift med Bjørner Syversen øvre Siem fra Lesja. De flyttet til Herøy.
 5. Erik født 1851. Ugift.
 6. Iver født 1855. Døde ung.
 7. Iver født 1857. Ugift.
 8. Marit født 1860. Ugift.
 9. Mathea født 1865. Gift med Mathias Johannsen Fiskelykkja («Mæhlumsløkken»).

Hans Olsen døde i 1882. Ymbjør drev garden videre sammen med de ugifte sønnene Erik og Iver. Hun døde i 1911, 91 år gammel. Søre Vangen var da overtatt av Mathias Larsen Slåen og kona Ymbjør Pedersdtr søre Buflåten.

Barnebarnet til Mathias og Ymbjør eier og driver søre Vangen idag.