Uppigard Bu

Av H.O. Hansen Møller

ELDSTE KJENDE ÆTTA PÅ GARDEN

Neste gang en finner noe skrevet om Bu, er i Krigsskattelista 1612. Garden er delt, da det er nevnt to brukere, Klemmet og Sigvard Bu. Begge er øygardsmenn. I skattematrikkelen 1647 er begge gardene øygarder og krongods, med skyld henholdsvis 2 daler 1 1/2 mark, og 2 daler. Brukere er «Marrette Bue» i uppigard og «Oluf Bue» i nigard.
Marit var enke etter Klemmet, og Ola var sønn til Sjugurd (Sigvard).

En kjenner bare til at Marit og Klemmet hadde et barn, en sønn som het Lars («Lauridtz») og var født 1604.

Lars Klemmetson var gift to ganger, første gang med Torø Mikkelsdatter. Med henne hadde han sønnene

 1. Iver, født 1638,
 2. Mikkel, gift med Torø Gudbrandsdtr sygard Loftsgård. De fikk disse barna:
 1. Peder. Han var født ca. 1688 og døde i 1758. Han overtok sygard Loftsgård. Han hadde denne gården fram til først på 1730-tallet. Da overtok han Uppigard Bu og flyttet dit. Sygard overlot han til svigersønnen Paul Svendsen.
 2. Lars. Han var født ca. 1690. Hans skjebne er foreløpig ukjent, men han er trolig identisk med den Lars Mikkelsen Loftsgård som i 1713 blir dømt for leiermål med Anne Engebretsdatter.
 3. Torø. Hun var født ca. 1692. Hennes skjebne er ukjent, men hun levde i 1714.
 4. Marit. Hun var født ca. 1697. Hennes skjebne er ukjent, men hun levde i 1714.
 5. Kari. Hun var født ca. 1701. Hennes skjebne er ukjent, men hun levde i 1714.
 6. Anne. Hun var født ca. 1706. Hennes skjebne er ukjent, men hun levde i 1714.

3.  Peder, født 1642, og
4.  Jon, født 1649.

Da Torø døde i 1660, (skifte dagsett 18.10.1660), giftet Lars seg igjen, med Eldri Pedersdotter. Med henne fikk han barna

 1. Torø og
 2. Siri

Lars Klemmetson døde i 1669; skifte er datert 22.4 samme året.

Iver Larsson ble gift med Ragnhild Nilsdotter uppigard Tofte fra Sør-Fron. Hun var datter av Nils Erlandson Tofte og Kari Axledatter Melby. Iver døde antakelig like etter at de ble gift, for de fikk ingen barn, og broren Peder Larsson tok over garden. Ragnhild Nilsdotter levde ennå som enke i uppigard Bu i 1725.

Peder Larsson var gift med Goro Olsdatter nigard Bu, datter til ovennevnte Ola Sjugurdson og kona Kari Olsdatter. De fikk ingen barna.

I 1671 kjøpte Peder Larsson garden av den daværende eieren, oberst Ditlef Brochdorf, som hadde kjøpt flere garder i dalen av Fredrik III i 1668. Det var skifte etter Peder Larsson i 1685. Da eide han 1 hud 3 skinn kjøpegods.

Ellers kan nevnes at man i 1660 fødde 2 hester og 20 storfe, og at man sådde 4 tønner korn. Sommerhamning hadde de på Bræekjølen da som nå.

Peder Mikkelson sygard Loftsgård ble altså neste bruker i uppigard Bu. I 1724 lånte han 700 riksdaler av Hans Fredrikson Breden, og i 1732 lånte han 400 riksdaler av Tjøstel Olson Kongsli. Han er også nevnt som bruker i 1737.

Peder Mikkelson var soldat og måtte ut i den store nordiske krig rundt 1711. Før han dro sikret han seg odelsretten til Loftsgård (1710) og rakk også å gifte seg med Ragnhild Engebretsdtr Skjenna. Av tingboka for 1713 får vi vite at far hans (Mikkel Larsen Loftsgård) tok opp et stort lån (nesten 300 rd) med pant i gården. Men da «protesterede Ingebret Skenne paa sin hversøn soldat Peder Mechelsens vegne, som er ude i Kongens tieneste, at hand hafver kiøft odelsretten til Lofsgaard af Friderich Stochfledt, saa hand formener dette bref iche kand præjudicere hans ret i nogen maade».

Peder var altså gift med Ragnhild Engebretsdatter Skjenna, datter av Engebret Andersen Skjenna (d.ca. 1734). Peder og Ragnhild hadde disse barna:

 1. Ingebrigt. Han var født ca. 1716 og døde etter 1761.
 2. Mari. Hun var født ca. 1720 og er trolig den Mari Pedersdatter som 5. sep. 1745 giftet seg i Sel med Peder Pedersen. Mari og Peder drev bruket Uldalen og hadde datteren Ragnhild (f. 1745) og sønnen Peder (f.ca.1749). Ragnhild var gift med Syver Tordsen som var bruker her Uldalen fra 1786.
 3. Mikkel. Han var født ca. 1724. Hans skjebne er foreløpig ikke kartlagt.
 4. Marit. Hun var født ca. 1728. Hennes skjebne er ikke foreløpig ukjent.
 5. Torø. Hun var gift med en Peder Engebretsen. Deres skjebne er foreløpig ikke kartlagt.
 6. Rønnaug. Hun var gift med Paul Svendsen. De overtok sygard Loftsgård.

Peder og Ragnhild skifta i live i 1741.

Ingebrigt Pederson var gift med Kari Olsdotter Mæhlum, datter av Berit Olsdotter og Ole Erlandson Mæhlum. Han er fortsatt gift med henne i 1748, da skiftet etter far hennes blir oppgjort. De fikk syv barn sammen:

 1. Peder Engebrethsen Bu, født 1740 i Bu, Sel, døpt 31.07.1740 i Sel.
 2. Ole Engebrethsen Bu, født 1743 i Bu, Sel, døpt 1743 i Sel.
 3. Ragnhild Engebrehtsdtr. Bu, født 1747 i Bu øvre, Sel, døpt 30.04.1747 i Sel.
 4. Mikkel Engebrethsen Bu født 1750. Han giftet seg med Synnev Pedersdtr. Ottekren.
 5. Brith Engebrethsdtr. Bu, født 1752 i Bu, Sel, døpt 05.11.1752 i Sel.
 6. Iver Engebrethsen Bu, født 1755 i Bu, Sel, døpt 01.11.1755 i Sel.
 7. Ole Engebrethsen Bu, født 1757 i Bu, Sel, døpt 26.06.1757 i Sel.

Ingebrigt Pederson tok over som gardbruker omkring 1750. Da låner han 680 riksdaler med pant i gården, av Tjøstel Olson Kongsli. Lånet ble innfridd i 1754. Samme året vinner han en odelssak mot svogeren Pål Svenson Mostuen om søndre Loftsgård, og flytter dit. Samtidig selges reluisjonsretten på uppigard Bu på en auksjon i Christiania. Ingebrigt får tilslaget på 101 riksdaler, og overlater gården til svogeren Pål Mostuen for samme summen. Pengene låner han av Ole Iverson Melby (Solgjem). I 1758 selger han så uppigard Bu til Ole Iverson Melby for 1043 riksdaler, med rett til gjenkjøp innen tre år. Så følger en opprivende rettsak mellom Ole Iverson og Pål Svenson om eiendomsretten. Saken verserer på høst- og vårting fra 1756 til 1762, da Ole Iverson ble tilkjent gården. Pål Svenson Mostuen var da avgått ved døden. Ole Melby selger i 1759 videre til Jon Johanson for 1150 riksdaler.
Men Jon Johanson klarer ikke å betale beløpet, og i 1763 selger han så, i samråd med Ole Melby, uppigard Bu til Iver Pederson Horgje for 1250 riksdaler. Dermed kom den ætta til gards, som fremdeles sitter der.

Ole Iverson Solgjem var gift med Marit Pedersdotter Horgje fra Heidal. Han hadde kjøpt plassen Kolo i 1745, men solgte den i 1752, da han kjøpte Melby i Kvikne. Svogeren, Iver Pederson Horgje, var umyndig da faren døde, og Ole Iverson ble oppnevnt som verge. Iver Horgje fikk nedre Dahle i morsarv da hennes bo ble skiftet i 1746, mot å løse ut broren, Ole Pederson, med 50 riksdaler. Nedre Dahle selger han så, etter samråd med formynder, til Torsten Jonson for 531 riksdaler i 1747.

Det gamle uppigards-kvernhuset ved Mæhlumsåa

DEN YNGRE ÆTTA PÅ GARDEN

Iver Horgje var første ledd i det en kan kalle den yngre uppigards-ætta. Han var nesteldste sønn til Peder Sylvfestson Horgje og Marit Iversdotter Kvålen. Broren Peder overtok Horgje, og ble far til Horgjekarene, fem brødre som var vidt kjente fordi de var så velvaksne og sterke. Det var to søstre også, største-Marit og minste-Marit. Største-Marit ble gift med Tjøstel Kleppe, og de ble foreldre til Jo Tjøstelson Kleppe, bedre kjent som Jo Gjende.

Iver Horgje giftet seg 18. april 1762 med Torø Hansdotter Espe, og med årene fikk de elleve barn sammen. Tre av søsknene ble gift med tre søsken fra nigard Bu:

 1. Ragnhild Iversdotter, født 1762. Hun ble gift med Syver Syverson nørdre Vangen. De reiste til Inderøy i Trondhjems Stift før 1800.
 2. Anne Iversdotter, født i 1764. Hun ble gift med Kristen Ellefson Espelund i Heidal. De fekk ialt fem barn, og drev Espelund si tid.
 3. Peder Iverson, født 19. august 1765. Ble gift med Mari Fredriksdotter ner-To. De tok over i uppigard Bu.
 4. Marit Iversdotter, født 27. januar 1767. Ble gift med Kristen Olson Mæhlumsvangen i 1787. I 1801 hadde dei seks barn.
 5. Hans Iverson, født 1769. Han levde all sin dag i uppigard, og døde ugift.
 6. Ole Iverson, født 1770. Ble gift med Kari Pedersdotter Kringen (Plassen). Han drev som skomaker, og var i manntalet 1801 også oppført som «national soldat». Han tok over Plassen etter svigerfaren.
 7. Johannes Iverson, født 1. mars 1772. Han ble gift med Kari Amundsdotter nigard Bu. Da Einangen kom på salg etter Ofsen 1789, kjøpte Johannes søre delen. Han og Kari bebodde og drev siden søre Einangen.
 8. Kristen Iverson, født 1773. Han døde ugift i 1796, og skifte etter ham ble holdt i uppigard 11. oktober samme året.
 9. Marit Iversdotter, født 7. juni 1775. Ho ble gift med Lars Syverson nordgard Loftsgård i 1798. De drev halve Ulvolden noen år – brukeren der, Fredrik Olson, var søskenbarnet til Lars – men slo seg i 1803 til på søre Buflåten, som de ryddet av «rå rot».
 10. Torø Iversdotter, født 1777. Ble 1799 gift med Syver Amundson nigard Bu. Første tiden levde de i nigard, men kjøpte siden Kleivro, og fikk stor etterslekt.
 11. Kari Iversdotter, født 1779. Hun ble gift med gardguten i nigard Bu, Ola Amundson. De levde si tid i nigard, og fikk stor etterslekt. Hun døde i nigard 19. november 1841.

Iver Pederson gikk bort på nyåret 1780, bare 50 år gammel; skifte er dagsett 1. april 1780. Ingen av barna var myndige, den yngste var bare året gammel. Det ble nå Torø som fikk stå for gardsdrifta. Til hjelp hadde hun bare en husmann på Buflåten.

Torø Hansdotter døde i desember 1788.   Skifte etter henne ble avholdt i uppigard Bu samme året. Året etter fulgte auksjon over «Thore Hansdatters Efterladenskaber».

PEDER IVERSON UPPIGARD BU

Peder var bare 22 år da moren gikk bort, og han var ennå ikke gift. Året etter at han tok over garden, reiste Ofsen med mye av jordvegen. Det ser likevel ut til at alle husene fekk stå. Men det ble en hard start for den unge brukeren.

Som nevnt før, ble Peder gift med Mari Fredriksdotter ner-To. Hun var datter av Frik Erikson ner-To og Anne Pedersdotter. De ble trolovet 5. oktober 1788, og vigde 26. oktober samme året. De fikk fire barn sammen:

 1. Iver Pederson, født 5. april 1790. Han ble gift med søskenbarnet sitt, Marit Kristendotter Espelund, eldste datter til Kristen Ellefson Espelund og Anne Iversdotter uppigard Bu.
 2. Frik Pederson, født 1799. Han var først gift med Marit Hansdotter Ulsvolden frå Nord-Sel. Hun døde i 1824. Han giftet seg så med Brit Knutsdotter Lyngjem fra Romsdalen. Da hun døde i 1842, giftet han seg for tredje gang, nå med Brit Eriksdotter Hov fra Sokndalen i Orkdal.
 3. Ole Pederson, født 1801. Han ble 1824 gift med Olea Olsdotter Dille. De kom til Tolykkja. Døde i 1886.
 4. Torø Pedersdotter, født 1806. Hun døde i februar 1807, bare 28 uker gammel

Peder Iverson må ha vært en drivende bruker. Han satte i stand  jordvegen etter Ofsen, og bygde dessuten nye hus på sætra på Bukjølen. Selet der er oppsatt i 1805.

Det var nærpå det siste han gjorde. Både Peder og Mari døde i 1806, trolig av tuberkolose. Skiftet er datert 11. september samme året. Datteren Torø var da nyfødt. Da skifte etter dem ble avholdt, var hun bare åtte uker gammel.

Sidan ingen av barna var myndige – Iver var bare 14 år – ble det oppnevnt et vergeråd, der Ole Amundson nigard Bu, Fredrik Hansson Breden, «dannemand» Iver Olson Melby, Johannes Iverson Einangen, Fredrik Erikson ner-To, Kristen Ellefson Espelund og Kristen Olson Mæhlumsvangen var med.

Ole Amundson nigard Bu skulle drive uppigard til Iver var myndig.

 

IVER PEDERSON UPPIGARD BU

Iver Pederson tok over garden og giftet seg i 1813. Han ble altså gift med søskenbarnet sitt, Marit Kristensdotter Espelund. De fikk en datter året etter. Ho ble døpt Marit.

Men samme året døde både Iver og kona. Trolig var det også nå tuberkulose. Iver døde i august, og Marit i september 1814. Skiftet er datert 31. oktober samme året. Da var datteren Marit bare åtte uker.

 1. Marit Iversdotter vokste opp i uppigard Bu, og 5. april 1838 ble hun gift med Hans Gudbrandson nedre Skår fra Lalm.

Siden eldste bror til Iver, Fredrik, ennå ikke var myndig, ble det vergen hans, søskenbarnet Erik Fredrikson ner-To, som stod for gardsdrifta de neste fire åra.

 

FREDRIK (FRIK) PEDERSON UPPIGARD BU

Frik Bu giftet seg som nittenåring med Marit Hansdotter Ulsvolden fra Nord-Sel. Hun var da 30 år gammel. Bryllupet sto 18. juni 1818. Trolig tok han over driften av garden samtidig. De fikk to barn sammen,

 1. Mari født 20. februar 1819, gift med Ola Pederson nedre Tullut, og
 2. Ragnhild, født 25. mars 1823, gift med Ola Olson øvre Åsåren.

Marit Hansdotter døde alt i 1824, den 26. juli. Skifte datert 18. august og 12. oktober samme året.

Fredrik giftet seg på ny 27. februar 1826, nå med Brith Knudsdotter Lindjem fra Romsdalen. Han var da 27, hun 25 år gammel. De fikk ialt syv barn, tre av dem vokste opp:

 1. Marit født 28. november 1816. Døde under fødselen.
 2. Marit født 26. mai 1828.
 3. Peder født 2. oktober 1830. Døde 1. september 1838.
 4. Guri født 4. mai 1833.
 5. Iver født 23. jan 1836, døde 1. juli samme året.
 6. Anne født 30. juli 1838. Gift med Anders Paulsen Lustuen, Heidal. De kjøpte øvre Hagen i Heidal i 1871, og flyttet dit. Anne døde i 1912.

  Anne Fredriksdtr Bu

 7. Peder Benjamin født 18. september 1842. Døde som liten.

Brith døde i 1842, 41 år gammel. Skifte er datert 23. januar og 14. desember 1843. Som verge for de mindreårige barna ble oppnevnt brødrene Amund Olson nigard Bu og Iver Olson Blekastad.

Men Fredrik ga seg ikke. 25. april 1846 giftet han seg for tredje gang, nå med Marit Eriksdotter Hov fra Sokndalen i Størens prestegjeld, Sør-Trøndelag. Forlovere var Peder Iverson Bu, Ole Gunderson Moen, Erik Arntson Hov og John Mikelson Moen. Marit og Fredrik fikk tre barn:

 1. Brit født 18. februar 1847. Døde ung.
 2. Iver født 26. mai 1849 og
 3. Erik født 31. oktober 1853, gift med Berit Olsdtr Røe, og ble gardbruker på sørgarden Røe i Sokndalen..

Fredrik var en svært aktiv og engasjert person. I likhet med grannen i nigard Bu var han ivrig haugianer. Siden ble han aktiv innen thrane-bevegelsen, der han var den ène av to gardbrukere i Sel som var med. Ellers finner vi spor av ham over alt i bygden:

 • I 1835 arrangerer han «dona» på Gammel-Sandbu for å forebygge mot utgraving av elvebredden.
 • Da formannskapsloven ble iverksatt i 1837, var han en av seks som ble innvalgt for Sel Anneks.
 • I 1840 tar han på seg, sammen med tre andre sambygdinger, å frakte skifer fra hellberget på Hjellkjølen til Dovre, i forbindelse med at kirken der ble reparert.

Fredrik fall fra på nyåret 1860, 61 år gammel. Skiftet er dagsett 16.3, 17.3, 22.5 og 3.10.1860, og avsluttet 9.4.1861. Det var da syv gjenlevende barn, to mindreårige med Marit Eriksdotter.

Nest eldste datter, Ragnhild, var gift med Ola Olson øvre Åsåren, og det ble disse som overtok driften av uppigard Bu. Marit Eriksdotter reiste tilbake til Sokndalen med de to barna, Iver og Erik. De har stor etterslekt i Sør-Trøndelag.

 

RAGNHILD FREDRIKSDOTTER UPPIGARD BU g.m. OLA OLSON ØVRE ÅSÅREN

Ragnhild og Ola tok over garden da Fredrik døde, og drev den til omkring 1872, da de flyttet til øvre Åsåren og tok over gardsdrifta der. Det var Ola Åsåren som sørget for at det ble tinglest kontrakter på de tre husmannsplassene på Buflåten. Han sørget også for sikkert nautvatn, ved at det ble gravd vassveit fra Mæhlumsåa, over kveene på begge Bu-sætrene, og ned mot dalen. Vatnet kom ned sør for låven i uppigard, der tørstugu sto.

 

MARIT FREDRIKSDOTTER UPPIGARD BU g.m. IVER KNUTSON SØRE HAUGEN

Marit Fredriksdtr Bu

Iver Knutson Bu

Ragnhilds yngre søster Marit ble gift med Iver Knutson søre Haugen fra Sjoa i 1855. De bosatte seg på søre Haugen, og fikk der fire barn. Da Ola og Ragnhild overtok øvre Åsåren, flyttet Marit og Iver til uppigard Bu, der de fikk ei jente til. Barna var:

 1. Knut født 9. februar 1856.
 2. Marit født i 1858. Gift med Fredrik Knutson søre Bræe.
 3. Bina født i 1863. Gift med Edvard Knutson søre Bræe.
 4. Fredrik født 31. juli 1868, døde 2. oktober 1892.
 5. Maria født 1. mars 1873. Gift med Olö Andersen.

Marit og Iver var ivrige baptister, og Iver drev en tid som emissær, kjørte rundt med hest og sluffe helt ned i Romsdalen (i h.h.t. Leif Bredevangen).

De ga fra seg garden alt i 1885, til eldste sønnen Knut, mot føderåd. Marit døde 12.11.1902, og Iver fall fra 20.6.1915.

 

KNUT IVERSON UPPIGARD BU

Knut Iverson var gift med Ymbjør Trondsdotter sygard Loftsgård. De fikk to døtre sammen, Marit og Anna. Marit ble gift med Niklas Skotte fra Lesja, Anna døde ugift i uppigard Bu i 1916.

Marit Knutsdtr Bu

Knut døde alt 27. juni 1892, og 2. oktober samme året døde også broren Fredrik. Ymbjør drev nå gården til 1906, da den ble lagt ut for salg. Samme året kjøper Olö Andersen gården. Han er gift med Maria Iversdotter Bu, søster til Knut Iverson. Kjøpekontrakten er datert 7. juni 1906.

Maria og Olö Andersen Bu

Det er idag oldebarnet til Bina Iversdtr Bu som eier og driver uppigard Bu.