Solgjem/Solhjem

Av Aud Sandbu og H.O. Hansen Møller

Vi finner Solgjem omtalt første gang i fortegnelsen over «Erkebispestolen i Nidaros’ jordegods sønnafjells» – de såkalte «Sankt Olavs jorder» i 1533:

Solgyme liggendes ved Breden j Ffron sogn i Gudbrandsdalen som Haldor Syuordsson[s] datter og sønn gav til Sankt Olav i 1516 (tilvekst under Erik Walkendorf, erkebiskop 1510 – 1522).

Garden er da skyldsatt til 6 alen vadmel. I 1557 er skylda satt til ½ daler, og i 1560 til ½ daler for 6 alen vadmel.

Så sent som i 1608 finner vi i Akershus lens jordebok for Gudbrandsdalens fogderi, Vågå sogn: «Slogrinn erckebispgodtzs», skyldsatt med  «6 allnne Vadmell, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng»

I Manntall på Landskatten av Gudbrandsdalens fogderi til St. Martini [11.11] 1610 for Vågå sogn, er  leilendingen «Erich Solgiemb».

I Manntall på Landskatten av Gudbrandsdalens fogderi til Sankt Martini dag [11.11] 1620 for Vågå sogn, er fortsatt leilending «Erick Solgem».

Men i Gudbrandsdalens jordebok på foring, vissøre og leding for Vågå sogn i 1625, er leilendingen på garden, som nå er blitt krongods, «Knud Solgimb». Om han er sønn av Erik, er umulig å si. Skatteskyld er nå satt til «1 ort foring, 2 schind wisör, 4 alb. leding».

I 1660 er det to leilendinger på Solgjem, Peder Knutsøn, født 1596, og Iver Torgersøn, født 1601. Det ble sådd 6 tønner korn, og garden fødde fire hester og 22 storfe. Sommerhamn har de på Blomsæteren.

Peder Knutsøn er trolig sønnen til den Knut som har garden i 1625. Peder er gift med Imbjør Syversdtr Mæhlum. De har sønnene

 1. Syver født 1650
 2. Torstein født 1655, og
 3. Klemet født 1660.

Og så ser det ut til at det var slutt med dem på garden, for det var slekta til den andre oppsitteren, Iver Torgersøn, som fortsatte som brukere. Det ser ikke ut til at de var i nær slekt heller, etter navna å dømme.

Iver Torgerson var gift med Guri Pålsdtr, og de hadde barna:

 1. Hans født 1631
 2. Tostin født 1642,
 3. Torgjer og
 4. Kari.

Iver døde i 1670, skiftet er datert 12. januar 1671.

 Hans Iverson tok over garden. Han var gift med Anne Andersdtr, og barna var Iver, Peder og Goro.Skifte etter Hans er dagsett 20. oktober 1703.  Eldstesønnen Iver Hansson tok over garden da faren døde. Året før giftet han seg med Rønnog Hansdtr.De fikk barna:

 1. Hans, født 1707
 2. Ola, født 1710
 3. Marit, født 1703
 4. Anne, født 1710, gift med Estin Olson Kongsparten, og
 5. Kari, født 1712.

 

I 1715 døde imidlertid Rønnog. Skifte 20. februar samme året.

Iver giftet seg så opp igjen med Marit Syversdtr Bjørnstad fra Lalm, men de fikk ikke barn.

Iver døde i 1736, skifte 20. april samme året. Sønnen Hans er da død. Samme året får Marit Syversdtr føråd på 1 Rd 3s i året.

Ola Iverson, gift med Marit Pedersdotter Horgje fra Heidal, overtar garden. Han hadde kjøpt plassen Kolo i 1745, men solgte den i 1752, da han kjøpte Melby i Kvikne. I 1753 skrev han kontrakt med Fredrik Jakopson Teige om makeskifte av gardene Solgjem og Teige i Kvam.  Ola hadde imidlertid unnlatt å opplyse at det hvilte reluisjonsrett på Solgjem, og Fredrik solgte Teige til Fredrik Graupe istedet. Det endte med rettsak, der Ola fikk medhold i opphevelse av makeskiftet. Etter dette eventyret, kjøpte han så uppigard Bu i 1758, men etter en langdryg rettsak om dette kjøpet, solgte han denne garden igjen.

I 1755 solgte Ola Iverson Solgjem med sæter til Pål og Jakop Hanssønner Breden  for 1900 Rd. Det heftet reluisjon til kongen på garden, men dette ville ikke Ole ha noe med å gjøre.

Pål Hanson overlot sin part i Solgjem til broren Jakop, og kjøpte Hålå og Harildstad i Heidal i 1763.

 

Ny slekt på Solgjem

Jakob Hansen Breden født i 1728, var sønn av Hans Fredriksen Breden og Anne Simensdtr. Tofte. Han ble gift med Anne Østensdtr. Forbrigd, født i 1732, fra Kvam.

Anne fikk et temmelig omfattende «heimanfølgje» da hun giftet seg med Jakop. Det omfattet 7 kyr, 20 sauer, 6 geiter, 1 bukk, 1 merr med føll, 1 bukjele, 12 nye melkekopper, 1 kinne, 1 gris, sengeklede, 1 bjørnskinnsfell med vàr og 1 sølvstaup.

Barn:

 1. Anne Jacobsdtr. Solhjem født 1760.
 2. Hans Jacobsen Solhjem født 1761.
 3. Ingeborg Jacobsdtr. Solhjem født 1765, gift med Ole Olsen Rudi.
 4. Kari Jacobsdtr. Solhjem født 1763, døpt 30.09.1763.

På vårtinget 24. – 25. februar 1798 skjøtet og solgte Jakop Hansen garden med Einangsøyene og Blomsæter til sønnen Hans Jakopsen for 499 rd.Anne Østensdtr døde i 1767, Jacob i mai 1806.

Hans Jacobsen Solhjem født 1761, ble neste bruker. Han giftet seg 18.06.1798 med Anne Olsdtr.?.

Barn:

 1. Jacob Hansen Solhjem født 1799.
 2. Ole Hansen Solhjem født 1800, døpt .11.1800, død 19.11.1854, gravlagt 25.11.1854.
 3. Anne Hansdtr. Solhjem født 1804. Gift 26.10.1842 med Hans Hansen Mathistad.
 4. Østen Hansen Solhjem født 14.05.1809, døpt: 28.05.1809.
 5. Østen Hansen Solhjem født 20.12.1810, døpt 4. juledag 1810, død 30.10.1907, gravlagt: 16.11.1907. Han var etter sigende Sels eldste deltager i folkeavstemningen om kongedømme eller republikk i 1905.
 6. Rønnaug Hansdtr. Solhjem født 1814. Gift 07.02.1841 med Ole Fredriksen Breden, bruker på nørdre Breden.
 7. Kari Hansdtr. Solhjem født 18.04.1817. Gift 21.03.1841 med Iver Johannesen søre Einangen. De ble brukere på Solgjem.
 8. Marit Hansdtr. Solhjem født 15.06.1821. Gift 28.12.1847 med Gudbrand Jacobsen Steine, Heidal.

Jacob Hansen Solhjem født 1799. Han ble 31.10.1836 gift med Ingrid Thorsdtr. Loftsgård.

Barn:

 1. Anne Jacobsdtr. Solhjem født 28.02.1837, døpt 15.03.1837.
 2. Kari Jacobsdtr. Solhjem født 22.09.1839, døpt 26.12.1839, Sel, gift 03.11.1877 med Hans Hansen Kleivrudøien, født 1844.
 3. Hans Jacobsen Solhjem født 17.11.1840, døpt 12.04.1841, død 11.07.1867, Kvikne i Østerdalen. «Død på veiarbeide i Kvikne Prestegjeld. Ved Explotion av Sprenglegeme (?) under veiarbeide i Næverdalen. Aarsagen til Explotionen vides ikke.» Hans ble antagelig begravet i Kvikne, men det fremkommer ikke av kirkeboka for Vågå.
 4. Thor Jacobsen Solhjem født 30.08.1842.
 5. Ragnhild Jacobsdtr. Solhjem født 07.03.1845. Gift 5 juni 1875 med Ole Hansen søre Vangen. Ole og Ragnhild tok med døtrene Hansine og Ingeborg og reiste til Amerika. De står utflyttet den 22.05.1877, og Ole nevnes som bonde på Solhjem i utflyttingslista i kirkeboka. Dette siste høres urimelig ut, for da Ingeborg ble døpt, var foreldrene inderster på Søre Vangen.
 6. Mari Jacobsdtr. Solhjem født 01.05.1847, døpt 01.08.1847, død 23.05.1848, gravlagt 01.06.1848.

Jacob overtok som eier og bruker på Solgjem etter faren, men døde i ung alder, bare 48 år gammel. Søstera Kari og ektemannen Iver Einangen overtok etter ham, og det er disse to som er direkte opphav til den slekta som er på Solgjem i dag.

Ingrid ble altså tidlig enke, og giftet seg på nytt i 1851 med Hans Iversen Kongsparten. Hun ble imidlertid skilt fra ham, noe som framkommer i FT-1865 og 1875. Der står det at Ingrid var «fraskilt i bord og seng». Hun finnes som føderådskone på Solgjem i begge disse tellingene.

Kari Hansdtr. Solhjem født 18.04.1817, døpt 02.05.1817,  gift 21.03.1841, med Iver Johannesen Einangen, født 1814 på Søre Einangen, død 27.02.1909, gravlagt 20.03.1909. Kari døde 24.01.1895, gravlagt 16.02.1895.

Barn:

 1. Anne Iversdtr. Solhjem født 14.11.1841 på Søre Eiangen, døpt 26.12.1841, gift 10.11.1872 med Knut Jacobsen nørdre Wangen.
 2. Johannes Iversen Solhjem født 21.01.1844 på Søre Einangen, døpt 10.03.1844, Sel, død 07.05.1846 på Søre Einangen, gravlagt 16.05.1846.
 3. Kari Iversdtr. Solhjem født 03.09.1845 på Søre Eiangen, døpt 04.10.1845,  gift 25.03.1872 med Hans Luther Jordhøy, Lesja.
 4. Thora Iversdtr. Solhjem født 07.01.1850 på Søre Einangen, døpt 10.03.1850,  gift 20.01.1872 med Iver Pedersen Mæhlum. Kom til søre Mæhlumsvangen.
 5. Hans Iversen Solhjem født 21.11.1853 på Søre Eiangen, døpt 18.12.1853, gift med Marit Olsdtr. Andersen, født 09.04.1866 på Fevolden, Nord-Sel. Faren Ola Andersen Skotte var «justitievagtmester» på Fengslet på Brævangen.
 6. Rønnaug Iversdtr. Solhjem født 10.10.1856, Solhjem, døpt 26.10.1856.
 7. Johannes Iversen Solhjem født 06.04.1859, Solhjem, døpt 29.05.1859, Sel.

Hans Iversen Solhjem født 21 nov 1853, døpt 18 des 1853, fulgte faren som bruker. Han var gift med Marit Olsdtr. Skotte, født 9 april 1866, døpt 13 mai 1866, (datter av Ole Andersen Skotte, «justitievagtmester» på fengslet på Brævangen, og Ragnhild Torsdtr. Fevolden). Hans og Marit finnes som gardbrukere på Solhjem i 1900.

Barn:

 1. Iver Hansen Solhjem født 05.07.1887, gift 26.11.1913 med Ragna Larsdtr. nedre Dahle.
 2. Ragnhild Hansdtr. Solhjem født 12.12.1888, døpt 10.02.1889, gift med Hans Olsen Einangen.
 3. Olav Hansen Solhjem født 25.02.1890, døpt 13.04.1890.
 4. Johan Hansen Solhjem født 24.03.1892, Solhjem, døpt 24.03.1892, kun hjemmedøpt., død 24.03.1892, gravlagt 09.04.1892.
 5. Kari Hansdtr. Solhjem født 24.04.1893, gift 1918 med Thor Paulsen Olstad.
 6. Anna Ragna Hansdtr. Solhjem født 20.05.1895, gift 1924 med Anton Jacobsen Slåstuen, Sjoa.
 7. Helene Julie Solhjem født 22.03.1902, døpt 15.06.1902, gift med Pål Drivenes, født 27.07.1898.
 8. Paul Thorvald Solhjem født 30.04.1905, gift med Torbjørg Christiansdtr. Mæhlum.

Solgjem har gått fra far til sønn enda noen generasjoner etter at Ragna og Iver ga seg. Idag er det oldebarnet deres som er bruker på garden.

28. april 1940 ble gardstunet på Solgjem skutt i brann av tyske tropper, og bare låven og eldhuset sto igjen. Eldhuset ble siden kjøpt av Knut T. Nygaard, sønn av Sel-ordføreren Johan Nygaard, og satt opp som hytte på Mysusæter.