Føderaadskontrakt

Undertegnede Anders H. Sandbu, der ved kjøbekontrakt af dags dato er overdraget gaarden – gaardsno. 182 brugsno. 2 af skyld mark 14,94 Gamle-Sandbu i Nordre Frons thinglag, forbinder herved mig og mulige senere eiere af gaarden til at svare følgende aarlige føderaad til min moder Marit Andersdatter Sandbu paa hendes levetid, nemlig:

1. 300 kg godt sammalet bygmel.
2. 50 kg godt, banket eller sigtet bygmel
3. 50 kg godt, sigtet ertermel
4. 100 kg bedste sort sigtet rugmel
5. 50 kg godt malt
6. 30 kg godt byggryn
7. 1 – et à to aar gammelt friskt slagtenød, minst 8 ½ kvart
8. en voksen sau, minst 18 kg slagtevegt, klippet senest 1ste august
9. en spædkalv, minst 8 dage gammel, der leveres i løbet af vinteren. Slagtningen og nedsaltningen
af de nævnte dyr besørges af føderaadsyderen paa den tid føderaadsenken bestemmer det.
10. 24 kg godt hjemmeavlet flesk, saadan som det optages af saltningen.
11. 700 kg af de bedste poteter, som avles paa gaarden, der leveres indkjørt fra ageren.
12. 2 kg ister
13. 9 kg salt
14. 10 kg tørfisk
15. 4 liter nysilet melk daglig.
16. 40 kg godt smør, leveret 10 kg hvert kvartal.
17. 8 kg fed mysost
18. 4 kg uld
19. 20 meter lærred til minst 26 øre pr. meter
20. Kr. 80,00 – åtti kroner aarlig
21. Frit tilsyn og pleie i sygdomstilfælde, heri indbefattet alderdomssvaghed.
22. Fri hest og kjøretøi til alle fornødne reiser.
23. Efter døden en sømmelig begravelse.
24. Af værelser forbeholdes føderaadsenken:

a) Kjøkken og kammers i 1ste etage, samt et værelse i 2den etage – efter hendes frie valg,
alt i nordre ende af bygningen.
b) 1ste etage paa ydre stabur. Brugeren af gaarden besørger istandsat trap i svalgangen
til 2den etage naar føderaadsenken forlanger det, saa den indvendige kan sløifes.
c) Fri nebyttelse af kjælder og ildhus sammen med brugeren.

25. Føderaadsenken forbeholder sig 4 apeller efter eget valg og den nødvendige jord i gjødslet stand
til kjøkkenhave i den øvre have, samt halve delen af den nedre have.
26. Tør og ophuggen ved i «Skaalen» til det nødvendige brug. Derhos maa ved og vand indbæres,
samt brygning og bagning og husvask udføres, naarsomhelst føderaadsenken forlanger det.
27. Føderaadsyderen istandsætter kjøkken og kammers i nordre ende af bygningen med dobbelt
bordvæg, rapning og maling, samt tætning under gulvet og dobbelte vinduer, naar føderaadsenken
forlanger det.
28. Efter føderaadsenkens død, skal hendes muligens gjenlevende ugifte børn have ret til brug og
beboelse af et værelse paa gaarden, og frit at tage brænde i skogen, samt desuden husrum
og havning til en ko sammen med brugerens kreaturer.
Af melvarer, samt gryn og malt erlægges halvdelen i mai og resten i oktober maaned.
Nærværende føderaad tager sin begyndelse 14de april 1902.

Føderaadskontrakten vedtages i alle dens poster.

Gamle-Sandbu den 24de marts 1902

Anders H. Sandbu

Som vidner:

H. G. Hansen

Ole A. Formo

Dette føderaad takseres for et aar til en værdi af kr. 650,00 og for 5 aar til kr. 3.250,00

Læst ved ekstrathinget for Mellem-Gudbrandsdalen Sorenskriveri den 24 Mai 1902, ekstraheret og indfødt i P.B. pagina 275. Herfor betales 9 – ni – Kroner.