Føderaadskontrakt

Underskrevne Knudt Iversen Bu, der ved Skjøde

af D.D. er bleven Eier af Gaarden Bu øvre, LøbeNo. 242 og af Skyld 5 Daler(?) 2 Ort 5 Skilling, revideret Skyld 3 Daler, i Vaage Thinglag, forbinder herved mig og enhver Anden der maatte blive Eier af denne Gaard af ………. at svare mine Forældre Iver Knudsen og Marit Fredriksdatter følgende Føderaad for deres levetid:

1. Leveres dem aarlig af Laaven 540. Kg. fem Hundre fireti Killogram velrenset godt Byg, 11 Hegtolider (:8 Tønder:) Poteter, 18. atten Kg. Flæsk (:taget ud af Salten:), 9 ni Kg. Tørfisk, 24 fire og tyve Kg. Salt.

2. Til Slagt leveres i hvert Aar 20e Oktober 2, to Stykker tooaarsgamle Sauer, der skal være forsvarlig uldne saa at Skinderne kan være tjenlige til Skindfældskind.

3. Røgtes fødes og stelles for dem, forsvarligt Vinter som Sommer 2 to Melkekjøer, 8 otte Sauer, af hvilke tidsle(?) de fire skal være Veddere. Saavel Kalvene som Lammene tilhøre Fødraadsfolkene og de tidsle(?)følge Mødrene til Høsten.

4. I Kjøkkenhaven tilstaaes Føderaadsfolkene et lidet Stykke Jord cirka 20 A Meter skikket for Dyrkning af Kjøkkenvækster. Desforuden skal Føderaadsfolkene beholde til Brug og egen Afbenyttelse Smedjeranden og den jord som er omkring samme nordenfor Bækken og ovenfor Jeilen samt ogsaa Bergeløkken. Til den brugende Ager tilstrekkelig Gjødsel efter Føderaadstagerens Ønske, samt for Hest til sit nødvendige Brug, hvorhos tillige Gaardeieren forpligtes til at besørge oppløid Føderaadsfolkenes Agerland.

5. Fri Hest til Kirken og i Tilfælde af Sygdom ogsaa for Hest til Lægen.

6. Beboelsesrum forbeholdes Føderådsfolkene isammen med Brugeren indtil forudsadt Føderådsbygning bliver af Gaardbrugeren bekostet istandsat men en Bekvemmelighed af Kjøkken og Kammer, der tillige af Gaardeieren skal bekostes forsvarlig rappet kittet og malet.

7. Fornøden Brænde sønderhuggen til Afhenting fra Vedskuret paa Gaardens Thun.

8. Det mindste Stabur forbeholdes Føderaadsfolkene til eget Brug og Afbenyttelse samt fornødent Husrum for sin Avling i Ladebygningen og Plads i Kofjøset for de Kreatur som de maatte finde forgodt at fodre for egen Regning. For dette Kreatur tilstaaes Ret til at havne Høet om Vaar og Sommer sammen med Gaardbrugerens egne Kreature.

9. Til fornødent Brug tilstaaes Ret til Afbenyttelse af Bager og Bryggerhus, Tørkestue og Kvern, samt hertil ogsaa at erholde den fornødne Brænde.

10. Naar Føderaadsfolkene behager at overlevere til Gaardbrugeren den betingede brugendes Jordvei, da skal som Vederlag herfor det foran betingede aarlige Føderaad forhøies med 180 Kg. et hundre og otti Killogram godt Byg, 50 femti Kg. god Rug, 8 otte Meder Læret og 1 et Par Sko.

11. Ved den ene af Føderaadsfolkenes dødlige Afgang bortfaller for Eftertiden 2 to betingede Slagtsauer, ligesom det for hvert Aar betingede Skopar, da kun bliver at erlegge hvert andet Aar. Forøvrigt Føderaaet uforandret.

12. Føderaadsfolkene skal ydes fornøden Opvartning saavel i sunde som i syge Dage. Herunder inbefattes Tørkning, Malning samt Bo..ning og Bagning. Efter Døden nyder Føderaadsfolkene en sømmelig Begravelse.

13. Som Erstatning til dere der bekoster Begravelsen for den sidstafdøde af Føderaadsfolkene, skal af Dødsbo erholdes de 2 to Føderaadskjøer som da maatte efterlades.

14. Da Føderaadsfolkene for nogen Tid endnu agter at ha Tilsyn, men med Føderaadsgiveren bemette sin Søn, under en og samme Husholdning forbeholdes – der Føderaadsfolkene naar de selv finder forgodt at holde egen Husholdning, da at utvælge sine 2 to Føderaadskjør iblandt Gaardeierens Besætning. Ligesom det ogsaa forbeholdes i Tilfælde af at dette vilde ske paa Høsten, at de to Føderaadskjøer bliver at udtage, saa skal Føderaadsfolkene ogsaa da kunde gjøre Krav paa at faa den Afdraadt som var falden af disse to Melkekjøer for sidste Sommer. Endvidere forbeholdes der Føderaadsfolkene medend eller under den Tid de foretrækker at være i Husholdning og gaa i Brød sammen med Brugeren, hver Høst at faa sig overlevered 6 sex Kg. Smør og 1 en Skjørost.

15. Hvis bemelte(?) min Søn Knud Iversen eller hans «muligens» Efterladte Arvinger, Kone og Børn ved frivilligt Salg eller paa andre Maader matte komme til at overdrage denne med foranførte Føderaad paaheftede Eiendom øvre Bu til nogen ikkeodelsberettiget, da forhøies det i Føderaadet betingede Byg til 900 ni hundre Killogram aarlig, og Koføslerne til 3 tre Føsler. Det øvrige føderaad forbliver den samme.

16. Af Føderaadet erlægges aarlig Aars det halve af Bygget samt Rugen først i April og den anden Halvdel af Bygget bliver at erlægge i Begyndelsen af November og til hvis sidstnævnte Tid ogsaa bliver at erlægge den betingede Tørfisk samt Salt, Læret og Sko. Poteterne leveres ved Optagningen, Flæsket naar samme tages op af Salten.

Foranstaaende Føderaad har vi efter bedste Skjøn for 5 fem Aar værdsat til Kr. 1400,00 hvoraf det Brugende(?) er taxeret i samme Tidsrum for Kr. 225,-.

Bu øvre den 11e Febr. 1885

Til Vitterlighed

H.G.Hansen
K.Breden

Som Føderaadsyder

Knudt I. Bue

Som Føderaadstager

Iver K. Bue

Thinglæst ved Vaarthinget for Vaage Thinglag den 20de Februar 1885, egstratraheret(?) i Panteregisteret og ordlydende indført i Pantebog 11 s. 418.

For Thinglæsning med Anmærkning betalt til Statskassen 6 – sex – Kroner.

L. Skarsteen,
const.

At Føderaadsfolkene Iver Knudsen Bu og Hustru Marit Fredriksdr. er afgaaet ved Døden er os bekjendt og bevidnes herved.

Lyen 24 Februar 1919

Hans Ryen
Anton Ryen

Ovenstaaende Dødsattest thinglæst ved Ekstrathinget for Nordre Gudbrandsdalens Sorenskriveri den 1ste Marts 1919. Anmærket i Panteregisteret og indført i Pantebogen.

Uden Gebyr.

Sigurd Holaker