Kjøbekontrakt

Jeg undertegnede Ingeborg Bu erkjender herved idag at have solgt min gaard øvre Bu af skyld 9 mark og 24 øre gaardsno. 198 brugsno. 1 i Vaage Thinglag med til og underliggende herligheder og rettigheder til undertegnede Olö Andersen for en kjøbesum af kr. 8.850,00 otte tusinde seks hundrede og femti kroner og paa følgende betingelser:

Gaarden overtages fra i dag af som den staar, ligesom kjøberen fra nu af overtager en panteobligation til Marit K. Bu stor kr. 2.571,14 og en do. til Anna K. Bu stor kr. 2.571,14 to tusinde fem hundrede syvti en krone og fjorten øre, samt to beviser til sin hustru Marie I. Bu paa tilsammen kr. 1.000,00 et tusinde kroner. Den resterende del af kjøbesummen kr. 2.507,72 to tusinde fem hundrede og syv kroner og syvti to øre skal erlegges kontant inden førstkommende 14de oktober, for hvilket beløb kjøberen utdsteder bevis og forrenter med 4,5% indtil betaling sker. Ligesaa overtager kjøberen et fødraad til Iver K. Bu thinglæst 20de februar 1885 samt alle paa gaarden hvilende udredsler med undtagelse af dette aar, samt præstetiende. Den paa mig Ingeborg Bu ilignede herredsskat for 1906 har han selvfølgelig intet med, legesom jeg selv erlegger mulig kommende restancer ældre end 1906.

De nødvendige hjemmelsdokumenter bekostes af sælgeren.

Den af søndre Flaaten betingede bygsel kr. 200,00, hvilken skal betales inden udgangen af juli dette aar tilfalder kjøberen.

I forbindelse med gaardshandelen skal medfølge uden tillæg i kjøbesummen følgende: Alt paa sæteren, heri inbefattet den tilkjørte ved og andel skiffersten. Al hesjeved, raastør og vandrender. Alle ovne som de staar. Alle indmurede pander, baksteheller og bakstefjæler, samt et stort vandkjær i fjøset. Alle skaarne og uskaarne trematerialier, heri medregnet den muligens paa gaarden værende haffelved samt brændeveden. Et kjøkkenbord paa klædesstuen, en jordkjærre, en sommerhøslede, en gjødselslæde og en vinterslæde og en stytting, alle med sjæker ifald saadanne forefindes paa gaarden. En plog, en harv og akerruller ligeledes med sjæker hvis saadanne forefindes paa gaarden. Et stenbord i aurboden. Slibestenen med bryu(?) En melbøle paa staburet efter kjøberens valg, en melbøle kommen fra Loftsgaard dog undtagen. Kværnhuset med indventar.

Jeg Ingeborg Bu forbeholder mig fri raadighed i husene samt den fornødne brændeved indtil jeg faar avholdt auktion, hvilken er forudsat afholdt inden udgangen af denne maaned, den søndre kaave i føderaadsstuen undtagen. Ligeledes forbeholder jeg mig den søndre kaave ovenpaa føderaadsstuen indtil kommende vinter, naar det bliver slædeføre, for at opbevare gjenstande som jeg ikke vil sælge, likeledes plads i husene eller paa gaarden til andre beholdninger eller lignende der ikke er hensigtsmæssig at flytte paa denne aarstid. Kjøberen frafalder ogsaa herved alle mulige krav paa noget tilgodehavende af mig for mulig udførte arbeider eller lignende, ligesom han overtager den paa øvre Bu for 1906 faldende mellægd med indtil 100 kg. Havning til en ko sammen med kjøberen indtil auktionen er over forbeholdes ogsaa selgeren.

 

At vi saaledes ere blevne forligte bekræftes ved vore navnes underskrift.

Bu den 7de juni 1906

som vidner

A.H.Sandbu
Paul Oden

som kjøber

Olö Andersen

som sælger

Ingebjørg Bu

I tilfælde gaarden øvre Bu foraarsaget af mig eller nogen af mine døtre skulde blive tagen tilbage med odelsret og odelstaksten bliver mindre end kr. 8.200,00 otte tusinde to hundrede forbibinder jeg mig herved til at erstatte Olö Andersen det manglende indtil denne sum er bleven fyldt.

Bu den 7de juni 1906

Ingebjørg Bu

Som sikkerhed for at dette beløb i tilfælde kan erholdes stiller jeg mig herved som Ingeborg Bu kautionist.

A.H. Sandbu