Skifte i øvre Bu i 1788 efter den avdøde kone Torø Hansdatter, enke efter avdøde Iver Pedersøn Bu

No 11. Fem Rigsdaler

(riksvåpen)

Henrich Plöÿen

Müller

1790 Kongelig Maÿestæts bestalter

virkelig JusticeRaad og Sorenskriver samt Auctions-Directeúr og Skifte-Forvalter over Nordre Gulbrandsdahlen –

Giör vitterligt: at Aar 1788 den 27de December blev paa Gaarden övre Bue i Sells Annex beliggende til Waage Præstegield foretaget og holden een Lovlig Registrerings- og Vurderings-Forretning efter den sammestæds for kort Tid siden ved Döden salig afgangne Enke Thore Hansdatter, alt til paafölgende lovlig Skifte og Deeling imellem hendes med den forhen ved Döden afgagne Mand Iver Pedersen avlede og i live værende Börn, som ved Navn og Alder blev andmeldt at være fölgende, Nemlig:

 1. Den ældste Sön Peder Iversen Bue gammel 22de Aar
 2. Anden Sön Hans Iversen 19ten Aar gammel.
 3. Tredie Sön Ole Iversen 18ten Aar gammel.
 4. Fierde Sön Johannes Iversen, 16ten Aar.
 5. Femte Sön Christen Iversen gammel 15 Aar
 6. Ældste Datter Ragnild Iversdatter gift med Sÿver Nordre Wangen.
 7. Anden Datter Anna Iversdatter gammel 24 Aar og ugift.
 8. Tredie Datter Marit Iversdatter gift med Christen Mellumswangen.
 9. Fierde Datter Marit Iversdatter gammel 13 Aar
 10. Femte Datter Thore Iversdatter 11 Aar

og 11. Siette Datter Kari Iversdatter 9 Aar gammel.

Ved Forretningen var nærværende forbeskrevne voxne og fremvoxne Börn, saa og Svogerne Sÿver Nordre Wangen og Christen Mellumswangen.- Denne Forretning blev biivaandt af de tvende af Fogden denominerede lovfæste Vurderings-Mænd, nemlig Amund Olsen Bue og Johannes Knudsen Sandboevangen.

Derefter blev samtlige Arvinger tilholdt at angive og lovlig anmelde for Skifte-Retten alt hvad denne Stærvboe er ejende og tilhörende, være sig Lösöre-Effecter og andre Meubler, samt Kreature af smaat og stort med tilgodehavende Gield, og intet deraf i nogen Maade fordölge, hvilket de lovede og forsikrede at efterkomme. – Hvorefter

blev angivet og forefundet, samt registreret og vurderet fölgende: –

Reede Penge, Guld eller detslige, sagde de tilstædeværende Börn og Arvinger ikke at forefindes.

I Daglig Stuen – Sölv

1 Sölv-Stöb udpuklet med Lövværk vurderet for 2 rd – –
1 ditto – ditto med Bogstaver O.T.S og Aarstall 1701 for 2 – –
1 Sölvskee med Bogstaver H.F.S. for – 3 –
1 ditto – ditto med rundt Blad og Aarstall og Bogstaver A.O.D.,
nemlig Aar 1727 for – 3 –
1 Sölvskee med lige samme Bogstaver og Aarstall for – 3 –

Tind

1 stort Tind Fad Nr.1 andsadt for – 3 –
1 mindre ditto – ditto Nr.2 – 2 –
1 Tind Tallerken Nr.1 – 1 –
1 ditto – ditto Nr.2 – 1 –
1 ditto – ditto Nr.3 – 1 –

Leer Töi

1 Blaat og hvidt Leer Fad Nr.1 for – 1 –
1 Brundt og hvidt rosede ditto Nr.2 – – 12
1 Brun Leer Kop Nr.3 – – 12
1 Blaae og hvid Leer Kruus – – 12

Kaabber

1 Kaabber Kiædel for 3 – –

Messing

1 Messing Lÿse-Stage som udpuklet indrettet til tvende Lÿs 1 2 –
1 Stue-Uhr 2 – –

Jernfang

1 stoer Jern Grÿde wurderet for 2 2 –
1 mindre Tÿdsk ditto 1 2 –
1 mindre ditto – ditto 1 – –
1 anden mindre ditto – 2 –
1 større Tÿdsk ditto paa een Vandbÿttes Maal 1 – –
1 stoer Grÿde paa Sætteren
som tager 2 vand Bötters Maal for 1 3 –
1 Disteleer Kiædel med all Tilbehöer 7 – –
1 stoer Brÿgger Pande andsadt for 4 – –
1 Ablet Jern med Aarstall 1771 for 1 1 –
1 par ditto – ditto 1 – –
1 par Vaffel Jern 1 – –
1 steege Pande vurderet for – – 20
1 Jern Bismer eller Vægt andsadt for 1 – –
1 Blik Lögt – 1 –
1 Mahlet Henge Skab 2 – –
1 Vindskiærring 1 – –
1 Hengeskiærring – 1 –
1 ditto – ditto – 1 –
1 ditto – ditto – 1 –
1 ditto – ditto – 1 –
4 Vævskeer tilsammen andsadt for – 2 –
4 ditto – ditto – 2 –
5 ditto – ditto – 2 –
1 stoer Jernstöer Stang 1 – –
1 Hug Øxse uden Skaft – 1 –
1 ditto med Skaft – – 12
1 ditto med ditto – – 12
1 ditto uden ditto – – 12
1 Haand Saug – 1 –
1 stoer Huus Naver – 1 –
1 Stolbændings ditto – – 16
1 Villings ditto – – 12
1 mindre ditto andsadt for – – 8
1 Rasp vurderet for – 1 –
1 liden Naver – – 4
1 ditto – do – – 4
1 Bielle – – 16
1 större ditto – 2 12

Gaards Redskab

1 nÿt Ohr Reeb Nr.1 – 2 –
1 ditto – ditto Nr.2 – 2 –
1 ditto – ditto Nr.3 – 2 –
1 ditto – ditto Nr.4 – 2 –
1 ældre bedre ditto Nr.5 – 3 –
1 ditto – ditto Nr.6 – 3 –
1 ditto mindre ditto Nr.7 – 1 12
1 ditto – ditto Nr.8 – 1 12
1 ditto – ditto Nr.9 – 2 –
1 Texle for – – 16
1 Sigd for – – 16
1 ditto – – 16
1 ditto – – 12
1 ditto – – 12
1 ditto – – 12
1 ditto – – 12
1 ditto – – 12
1 ditto – – 12
1 ditto – – 6
2 ditto – – 10
2 Løv-Jern Nr.1 vurderet for – – 8
2 ditto Nr.2 – – 8
2 ditto Nr.3 – – 4
1 Hug Jern – – 8
1 stoer Koe Bielde med Jernbeslagen Klave – 2 –
1 ditto med ditto – 1 16
1 liden Kalve Bielde – – 10
1 Koe Bielde uden Klave – – 12
1 Heste Bielde med Jern Klave, samt Laas og Nöggel – 2 12
1 Staldvække for – 2 –
1 Heste-Fitil med Laas og Nöggel – 2 –
1 Par Tömmer Lækker – 1 –
1 Skiære Kniv – – 4
3 Qværne-Hakker – – 12
1 stort Græv – 1 –
1 mindre ditto – – 8
2de Hakker – – 4
1 gammel Heste-Fitil – – 8
1 par Tömmer Lænker – 1 –
1 Ploug Tue med Ploug Jern – 1 12
1 par dret-Ringer – – 16
2 Hövler tilsammen for – – 12
1 Langhövel – 1 –
1 Fældskin for – – 8
1 stort Hængelaas med Nöggel for – – 16
1 mindre ditto – – 12
1 ditto – ditto paa Sætteren – – 12
1 ditto – ditto paa Qværnehuuset – – 12
1 Arbejds Sæhle röed og blaae mahlet
med Tömmer og fuld Behöer Nr.1 1 – –
1 ditto – ditto med allt tilbehöer Nr.2 – 2 12
1 ditto – ditto med ditto Nr.3 – 1 16
1 ditto – ditto med ditto Nr.4 – 1 –
2 Bogringer – – 16
1 Bog Sæhle – – 12
1 ditto for – – 8
1 ditto – – 4
1 Bindsel-Griime Nr.1 – 1 8
1 ditto – ditto Nr.2 – 1 8
1 ditto – ditto Nr.3 – – 16
1 Taghuud – 1 –
1 Ploug med all behöer – 3 –
2 ditto uden behöer for – – 16
1 Harv med Jern Tinder vurderet for – 3 –
1 Spids Slæde mahlet med Skiæger 1 2 –
1 Færdings Slæde med Jern Stænger og all Behöer 1 2 –
2 Höe Slæder med Jern-drætter for – 1 16
3 Skoug Slæder gamle – – 12
2de Stÿttinger for – 1 –

Paa Staburet

2 Skind Hiider – 2 –
2 ditto – ditto – 3 –
1 ditto – ditto – 1 12
2 Sækker – 1 12
2 ditto – 1 12
3 Tönde Træer – – 12
3 ditto do. – – 6
1 stoert Kaer – 1 –
1 Böele med 2de Rum – 2 –
1 grÿn Stok – – 8
1 grÿn Saald – 1 –
1 Læder Skræppe – 2 –
1 mindre ditto – – 12
1 liden Skind Sæk – – 4
2de Troug vurderet for – – 12
2de Koller – – 8
1 Smör Blikke – – 4
1 stoer Øll Kagge – 2 –
2de Koller – – 8
1 Smör Butt – – 4
1 Talg Kop og et Fad – – 4

I Aurboen

1 stoert Flæske Troug – – 8
1 par Klöv Flasker – – 12
3 Hænge Flasker – – 12
2 Kiærner – – 8
4 Spand – – 16
2 Smör Butter – – 8
2 Koller – – 6
2 Melke Koller – – 4
2 ditto – ditto – – 4
1 ditto – do. – – 2

I Korn Boen

1 Korn Kaer stort – 2 –
1 ditto – ditto – 1 12
1 mindre ditto – 1 –
1 ældre ditto – – 12
1 ditto – ditto – – 8
1 Brÿgge Trægt – – 4
1 stoer Korn Boehle – 2 –
1 mindre ditto – 1 –
1 Klöv-Sahdel med Mejser og all behöer – 1 12
1 ditto uden Mejser – – 4
1 Nÿe Fruentimmers Sahdel for 2 – –
1 Mands Sahdel, gammel – 2 –
1 ditto – ditto ældre – – 8
1 Kavel – – 4
4 Træe hærder – – 4

Udi Ildhuuset

1 Malt-Karm – 1 –
1 Bord med Stoel – – 16
1 Skiæppe – – 8
1 Mæhle for – – 8
1 Troug – – 12
1 Brÿgge Kahr og Stette – 2 –
1 mindre Kaer – – 20
1 Bagstehelle af Steen med Bagste Fiel og 2 Kiævler – – 16
2 Skalder for – – 8
3 gamle Kander – – 4
1 Valbirk Kande – – 16
1 gammel ditto – – 8
1 Bænke-Stoel for – – 8
2 Fiske-Fade – – 4
2 ditto – – 4
2 Øse Fade – – 4
1 Meel Löb – 1 –

I Stue Kaaven

1 Tÿlt Træe Tallerkener – – 12
2 stk Tallerkener – – 4
2 nÿe Fad – – 8
1 liden Skaal – – 2
2 ældre Fade – – 4
1 gammel Kop – – 2
1 Øll Kande – – 8
1 Siil med Siilaag – – 8
4 Slever – – 4
1 Sændings Korg – – 12
1 Skrædder Sax – – 10
1 liden Haand Saug – – 6
1 Blik Trægt – – 4
1 Hug Jern – – 2
1 liden Hov Tang – – 4
1 Hov Tang og Hammer tilsammen for – – 12
1 Rifle Börse vurderet for 1 1 –

I Fæehuuset

1 Koe sortflækket, Flækkroes kaldet, for 8 – –
1 ditto hviid Flikroes 7 2 –
1 ditto sortsidet Rosenblie for 8 – –
1 ditto sortsidet Lilleroes 8 – –
1 ditto – ditto Lÿkkeroes 7 – –
1 ditto kollede hviid i Svangene, sort Nÿaarskolle 7 2 –
1 ditto röedflækkede kaldet Flinkroes 5 – –
1 ditto sortflækkede Lindroes 7 2 –
1 ditto bruun, hviid i Svangene, Brungaaes 7 2 –
1 ditto hviid Miölin 6 – –
1 ditto sort, hviid i Svangene, Mörköÿ 6 2 –
1 Qvie hviis, sortdroplet paa Siiderne, Krantzlie 6 1 –
1 ditto sort, Stierneblie 6 1 –
1 Koe röedsidet kaldet Strömroes 7 – –
1 Koe röeddroplet kaldet Blomroes for 7 2 –
1 Qvie sortsidet Sætterroes for 1 2 –
1 Graung sort og hviid Röstning 4 – –
1 Qvie sort Giærroes 4 – –
1 ditto hviid og röed Blomkind for 4 – –
1 Gieldung Droppelstuud 2 Aar gammel 3 2 –
1 Qvie brun Gÿldenkrone 2 Aar for 3 – –
1 ditto sort Hiertroes ligesaa 2 Aar 3 – –
1 ditto hviid Drængeroes 3 – –
1 Graung kaldet Guldkam gammel 1 Aar 2 – –
1 Gieldung graasidet Haalænder 2 – –
1 ditto mindre Blomstuud for 1 3 –
1 Fior Kalv Spilleroes andsadt 1 3 –
1 ditto mindre kaldet Blomroes 1 1 –

I Souv-Huuset

2 voxne Souver for 1 – –
2 ditto – ditto 1 – –
2 ditto – ditto 1 – –
2 ditto – ditto 1 – –
2 ditto – ditto 1 – –
2 ditto – ditto 1 – –
2 ditto – ditto 1 – –
2 ditto – ditto 1 – –
2 ditto – ditto 1 – –
2 ditto – ditto 1 – –
1 ditto – ditto med Lam – 3 –
1 ditto – ditto med do. – 3 –
1 ditto – ditto med ditto – 3 –
1 ditto – ditto med ditto – 3 –

I Giedde-Huuset

1 voxen Gied for – 3 –
1 ditto – ditto – 3 –
1 dito – Killing – 2 –
1 ditto – ditto mindre – 1 –
1 ditto – ditto – 1 – Sviin
1 Galte Griis blev vurderet for – 2 –
1 ditto – ditto – 2 –
1 ditto – ditto – 2 –

I Stalden Heste

NB Creperet – {1 Röedblak Gielk 6 Aar gammel for 14 – –
1 Bruun Gielk 6 Aar for 10 – –
1 sottet Skiudt 6 Aar gammel 8 – –
1 Röedblakt Heste-Föll 1 Aar for 3 – –

I Smidden

1 Smidde-Belg 1 – –
1 ditto Stæd – 2 –
1 Nebbe Stæd – 2 –
1 Skrue-Sted 1 2 –
1 Smidde Hammer – 1 –
1 mindre ditto – – 12
1 Slægge – 1 –
1 Græb Tang – – 16
1 ditto – ditto – – 8
1 mindre ditto – – 8
1 Spiger Loe – – 6

Paa Laaven

1 Korn Harpe vurderet for 1 1 –
1 Korn Sold – 1 –

Paa Gaarden

1 Væv Greje med all Tilbehöer for – 1 –
1 bædre ditto med ditto for – 2 –
1 Barke Kaer – 2 –
1 Bland-Stamp – – 12
1 Liaae for – 1 –
1 ditto – 1 –
1 ditto – – 12
1 ditto – – 12
1 ditto – – 16
1 ditto – – 16
1 ditto – – 8
1 ditto – – 8
1 Sæng – – 12
1 ditto – – 12
1 ditto – – 12

Linnet

1 Drejels Bord Duug gandske nÿe 9 ½ Alen lang,
1 2/4 Alen breed 1 – 12
1 ditto, ligesaa nÿe 4 Alen lang og 6 Qvart: breed – 2 –
1 nÿe ditto 9 ½ Alen lang og 1 ¼ Al: breed for 1 – 12
1 Drejels Duug 5 Alen lang og 7 Qvarter breed – 3 –

Sænge Klæder

1 nÿe blaae og hviid rannede Underdÿne med Fiærfÿld for 4 – –
1 nÿe Souv Skinds Fæld ansadt til 1 2 –
1 ditto – ditto 1 2 –
1 Skindfæld med Vahr paa for 1 – –
1 blaae og hviid rannede Underdÿne 2 2 –
1 Svendsk Aaklæde 1 1 –
1 Lærrets Lagen – 2 12
1 nÿt ditto – ditto – 3 –
1 gammelt Aaklæde – 3 1
1 ditto – ditto – 3 –
1 nÿt Bust Aaklæde – 2 12
1 ældre ditto – ditto – 1 –
1 ditto – ditto – 1 –
1 Hoved Pude med Fierfÿld for – – 12
1 bædre ditto – ditto med ditto – – 12
1 Aaklæde for – 3 –
1 nÿe Souv Skinds Feld 1 2 –
1 Lærrets Lagen – 3 –
1 Hoved Pude med Fiærfÿld for – 3 –
1 nÿe Souv Skinds Feld ansadt for 1 2 –
1 graat Bust Aaklæde – 2 12
1 blaae og hviid rannede Underdÿne med Fiærfÿld for 2 – –
2 smaa Hoved Puder med Fiær Fÿld – 1 8
1 Skindfæld med Aaklæde for 1 2 –
1 Lærrets Lagen – 3 –
1 Underdÿne blaae og hviid rannede med Fiær Fÿld
vurderet for 2 – –
1 Hoved Pude – 1 8
1 Skindfæld 1 – –
1 Lærrets Lagen – 2 12
1 Höÿende underfoeret med Skind
blaat og rödt roesede Nr.1 for – 1 –
1 nÿt Höÿende Nr.2 vurderet for – 1 8
1 Höÿende Nr.3 for – 1 8
1 ditto Nr.4 – 1 8
1 ditto Nr.5 – 1 –
1 ditto Nr.6 – – 16
1 ditto Nr.7 – – 8
1 Træe Stoel Nr.1 – – 16
1 ditto – ditto Nr.2 – – 16
1 ditto – ditto Nr.3 – – 16

1 Qværnehuus med Qværne og all tilbehöer
i Mellumsaaen for 1 – –

Lateris: 313 2 10

 

Angaaende Sætteren, da er ved denne Registrerings- og
Vurderings-Forretning opskrevet og taxeret saavel
Buekiædelen som Grÿder og Skiærringer, hvilket forhen
i Forretningen findes andfördt.-
Hvorved bliver alleene tilbage paa Sætteren at taxere alle
de derværende stoere og smaae Træe Kopper som af
Mænderne blev anseet i allerbilligste for 1 – –

1 Mose Riive paa Sætteren for – – 12
1 ditto – ditto paa ditto – – 12
1 ditto – ditto – – 12
1 ditto – ditto – – 12

Lateris 315 – 10

Videre eller meere, declarede de tilstædeværende Arvinger, af Lösöre Effecter med videre ikke at forefindes.-

Derefter proponerede de mÿndige Arvinger som og ældste Sön, at Auctionen over disse forandfördte vurderede Lösöre Effecter med Boehave og Kreature maatte vorde afholdet saasnart muelig, og i seenest inden medio Februarii, dels fordi den befrÿgtende Foer Mangel der ud paa Vinteren og især paa Foraaret kunde opstaae, ligesom een Deel af Vinter Foeret er medtaget formedelst de igiennem Landet fra Krigs Toget marcherende Kongelige Tropper, og dette indstillede de til Skifteforvalterens for godt eragtende, saa meget meere som og Stærvboe Effecterne kan være undergivne Ilds Fare.

Eragtet:

Skifte Retten kunde ikke andet end indvilge Arvingernes fremsadte Proposition og andsaae den ikke mindre forsigtig end billig, hvilken Auction og ved Placatter skal vorde over Districtet publiceret, ligesom derefter skal tillige blive indkaldt Debi & Creditorer som de Ümÿndiges næste Frænder og Værger og ved hvilken Tiid i de og deres Nær- og Overværelse skal afholdes Vurdering over Gaarden med alle sine tilliggende Herligheder af Bÿgninger, Ager og Engelande, paa vedbörlig og lovlig Maade vorde taget under Taxation.-

Saaledes i denne Skifte-Session forrettet og passeret bekræftes under Hænders Underskrift.- Datum et supra.

Plöÿen

Som overværende Vurderings- og Taxations-Mænd Testerer: –

Amund Bue. Johannes Wangen

 

Anno 1789 den 8de April

blev i Fölge udstædde Placatter og sammes Publication paa behörige Stæder, denne Arveskifteforretning foretaget paa Arvetomten övre Bue i Overværelse af de tiltagne tvende Taxations- og Vurderings-Mænd nemlig Amund Bue og Bersvænd Hollungsöÿen –

Ved Forretningen var tilstæde Stædets Lensmand Hr. Lars Jarmann som fremlagte den udstædde Placat med paategnet Attestation om Forkÿndelsens Rigtighed, og lÿder Ord til andet saaledes som efterfölger:

 

Skifte Placat

Herved bekiæntgiöres

at den 8de April förstkommende bliver paa Arvetomten övre Bue i Breden Böigden foretagen under Administration den under Behandling staaende Arve og Skifteforretning efter salig afgagne Thore Hansdatter övre Bue. Thi vorder herved i fölge Lovens allernaadigste bÿdende indkaldet dette Stærvboets samtlige Arvinger med de Ümÿndiges födde eller bedte Værger og Formÿndere, samt Debi- & Creditorer, med alt hvad een hver for sig kan finde fornöden at fremfoere og legitimere, at möde bemeldte Tiid og Stæd præsice Klokken 9 slett, da de i Udeblivelses Tilfælde maae tilskrive sig selv den Ulejlighed samme kan virke og foraarsage, hvilket tiener alle ved-

kommende til Efterretning. –

Sandboe den 26te Martii 1789

Plöÿen

Overstaaende Skifte-Placat er Lÿdelig vorden oplæst saavel ved Hoved Kirken som Zells og Hedahlens Annexer, efter at Guds Tienesten var tilendebragt, i den tilsögende Kirke Almues Paahöer, som bevidnes af Ulleberg den 6de April 1789 – L. Jarmann

Lensmand for Waage Præstegield.

 

Saa var og tilstæde den ældste Sön Peder Iversen tilligemed Svogerne Christen Mel-

lumswangen og Sÿver Nordre-Wangen med övrige Arvinger. –

Derefter comparerede ved Skifte-Retten Peder Horgen, som Faderbroder til de mÿndige og ümÿndige Börn, og indgav sit skriftlige Tilsvar og Paastand til saavel Rettens som Arvingernes Efterretning, af Dato Horgen den 28de Martii 1789. –

Pro Memoria

Til Sorenskriveren Her. Justitz Raad Plöÿen som Skifteforvalter !

#

Da min Pligt som Lov befaler mig som een föed Værge, at anddrage for Dem som Oberformÿnder at min Broder Iver Bue med sin Hustrue Thore Hansdatter, der ere begge ved Döden afgagne, og haver efterladt sig 11ve Börn, hvoraf den störste Part ere uopfödet, og uopdragne, derfor er og bliver min lovlige, billige og retfærdige Paastand at Gaarden vorde nöÿe iagttaget, at den bliver sadt for den samme Vurderings Summa stricte Lov Conform som den forhen for 8 à 9 Aar siden ved Faderens Död blev andsadt og vurderet for, og ikke derover, men vel under bemeldte Værdie og Taxation siden samme Gaard bemeldte övre Bue i saa Rum Tiid har henstaaet uden mindste Reparation og vedligeholdelse, hertil kommer at samme kan saa meget mindre forhöÿes, da den stoere Flok af smaae og umÿndige Börn kommer til at fölge Gaarden een Tiid, til de bliver nÿttige at tiæne hos een ærlig Mand, thi det er umuelig at Börnene saasnart der var nogen Reedning til at disse skulle sættes gandske blaat og forladt, samt nödes til at tage Betlestaven fat, da der er ingen af Slægten der kan tage imod denne Skares Mangfoldighed.- Videre at ældste Sön, som skulle formeentlig fremdrage, Klæde og föede dem, bliver tillige frietaget for Renters Svarelse i Fald nogen Arv efter Moderen som Faderen maatte falde.-

Og hvis nogen af Svogerne skulle ophæve sig herimod, og paastaae Gaarden med Bÿgninger sadt til höÿere Værdie end den for 8 à 9 Aar siden skeede Taxation, da protesteres derimod, som aabenbar lovstridig og höÿst skadelig for samtlige Börn, og ÿdermeere paastaae at samme ved Oberformÿnderens Retviise Eragtning som Fader og Moderlöse Börns Forsvar iagttaget vorder i Fölge Riigets retfærdigste Love.-

Jeg indstiller det alt til een retviis Behandling, og er med störste Ærbödighed Een

ÿdmÿg tiener.

Peder Horgen

Horgen den 28 Martii 1789. Udskrift

Til Höÿædle og Velbaarne Hr. Justitz Raad og Sorenskriver Plöÿen til Sandboe.

 

Derefter udtrinnede forbemeldte Mænd, og eftersaae og begrandskede i den nöÿagtigste Gaarden övre Bue med sine tilliggende Herligheder af Skÿld 1 Huud og 3 Skind, og efter allerbædste………… (her mangler det fortsatt noe. )

Siden ingen Creditorer indfandt sig efter de udstædde Placatter, og heller nogen havde videre at fremföere, thi blev Skiftet indstillet til een anden Tiid, som forud ved Placatter skal vorde bekiændtgiordt.-

Actum ut Supra. Plöÿen.

Som overværende Vurderings Mænd og Vidner testerer

Amund Bue Bersvend Hollungsöÿen

 

Anno 1789 den 25de April blev paa Arvetomten Gaarden övre Bue denne Arveskifte-

forretning atter foretagen i Fölge udstædde Placatter saavel her i Præstegieldet som ved Qvikne Annex, som paa behörige Stæder af Kirke Bakken er vorden publiceret, til saavel Arvingernes som Credi & Debitorers og Formÿndernes Indkaldelse, hvilke sidste ikke ved seeneste Skifte Session indfandt sig, og derfor har Skifteforvalteren igien til i dag været aarsaget at tillÿse og foretage samme.-

Derefter blev fremlagt den udstædde Skifte-Placat med paategnet Attestation og bekræftning om sammes rigtige Forkÿndelse af Indhold, saaledes som fölger:

Skifte-Placat

Da faae eller ingen ved den seeneste afholdte Skifte-Session efter salig Iver Bues afdöde Hustrue Thore Hansdatter mödte af de rette og födde Værger og Formÿndere, alleene Faderbroderen Peder Horgen, her findes i denne Stærvboe een velsignede Mængde af Börn, nemlig 5 Sönner og 6 Döttre, og hvor faae eller ingen ere retskafne forsörgede, saa er Skifte-Retten höÿstaarsaget i Fölge Loven at indkalde disse udeblevne Værger og Formÿndere, det være sig de ere enten boende i Hoved Sognet eller Annexerne af Hedalen og Sell som og i Froens Præstegield nemlig Qvikne, da at möde förstkommende 25de April om Formiddagen Klokken 9 slett, alt for at paasee de umÿndige Börns Tarv og bædste der er 8 à 9 i Tallet, tillige, tillige haver og at indfinde sig de mÿndige Arvinger hvor tvende af Döttrene som fremvoxne ere ugifte i Moderens Levetiid, og der anddrage hvad de maatte finde for godt i det lovlige og billige, uden Bulde eller Ulÿd som Loven strængelig forbÿder, men skulle disse födde Værger og Formÿndere forsætlig udeblive, nu det er den Anden Gang disse ved udstædde

Placatter ere indkaldne, saa maatte de være at andsee som Lovens Foragtere og vil paadrage sig destoe större Andsvar. Ligesaa indkaldes til samme Tiid og Stæd om fleere skulle findes af Creditorer og Debitorer end meldt sig haver.-

Alt hvad Retfærdigheden medföerer skal vorde iagttaget.

Sandboe den 11de April 1789

Plöÿen.

 

Den forandfördte Skifte-Placat er lovlig vorden publiceret ved Waage Hoved Kirke

med underliggende tvende Annexer, det vorde herved bevidnet fra Ulleberg

den 23 April 1789.

 1. Jarmann.

Forretningen blev bemeldte Dag om Formiddagen Klokken 10 foretaget i Overværelse af de tvende Mænd Amund Bue og Johannes Knudsen Sandboevangen.-

Derefter væntede Skifte-Retten paa at indkaldede födde Værger og Formÿndere skulle indfinde sig, men da nu Klokken var 3 à 4 Eftermiddag, indfandt sig ingen, alleene ved Forretningen komparerede Svogerne nemlig Christen Mellumswangen og Sÿver Nordre Wangen, saavelsom ældste Sön Peder Iversen, tilligemed hans Svigerfader Friderick Nedre Thoue, og endelig kom tilstæde den velagte Mand Ole övre Weggum, som meldte sig som ældste Söns Curatoer der ikke havde opnaaet sine mÿndige Aar.-

Videre continuerede Skifte Retten at faae regulere i sin Orden de övrige umÿndige Börns Værger, Curatorer og Formÿndere, hvortil blev angivet og foreslaget som mest beslægted, fölgende:

Til Curatoer for Sönnerne Hans og Ole Iversönner andholdes til Curatoer Thord Steenersen Fougstad. For Sönnerne Johannes og Christen Iversönner bliver til Formÿnder denomineret Peder Steenersen Nordre Fougstad. Og for de ugifte Pige Börn Anna og Marit Iversdöttre andholdes Faderbroderen Peder Horgen til Formÿnder. Og endelig for Thore og Kari Iversdöttre andordnes til Formÿnder og Værge som nærmeste af Slægten nemlig Iver Melbÿe boende ved Qvikne Annex og Frons Præstegield.-

Johannes Solhiemslien kom tilstæde ved Skifte Retten og anmeldte at een Qvie et Aar gammel som han kiöbte ved den her paa Arvetomten i afvigt Februarii Maaned afholdte Auction, havde han det Uheld og Ulÿkke at den Dagen derefter creperet, og derfor forhaabede at han billigen blev frietaget for hvad han skulle betale for Qvien efter Auctions Belöbet nemlig 2 rd 3 sk.-

De tilstædeværende Arvinger declarerede paa Rettens Tilspörgsel at de var bekiændt den tilstötte Ulÿkke paa Qvien, og derfor holdt de billig at han for Betalingen blev frietaget, som een Bagatel i Almindelighed, og derfor indstillede til Skifte Rettens Eragtende, hvilket nærmeere skal tages under Betragtning inden Skiftets Slutning.-

Skifte Retten tilspurgte de tilstædeværende Arvinger om de noget videre havde at fremföre i denne Skifte Session, siden Skifte-Retten den gandske Dag igiennem havde væntet paa de efter Placatter indkaldede nærmeste födde Værger og Frænder, som og om fleere Creditorer og Debitorer havde at anmelde sig, men imod all Formodning maatte Skifte-Retten ugiærne fornemme at hverken de mange Börns födde Værger og Formÿndere enten i Hoved Sognet eller i Annexerne af Hedahlen og Qvikne boende ikke mödte, derfor understoed Retten sig ikke at udsette dette Skifte udi saa lang Tiid, saa meget mindre som bemeldte Værger ikke har respecteret Retten enten med oversendte Expresse eller skriftlig givet deres Forfald tilkiænde som blev under Reservation indstillet.-

Arvingerne angav at deres Huusmand Jacob Joensen Bueflotten var skÿldig deels paa Huuslejen og videre 8 – –

Lateris 15 1 18

 

 

Videre eller meere vidste Arvingerne ikke enten til Indtægt eller Udgift at anmelde, angive eller fremföre, thi blev Forretningen derefter indstillet under Forbeholdenhed af en hvers Ret i alle Maade. Datum et Supra.

Plöÿen.

 

 

Som nærværende Vidner: Amund Bue Johannes Knudsen Wangen

Som nærværende mÿndige Arvinger testerer Peder Iversen Bue

Som Curator: Ole Weggum. Christen Mellumswangen. Sÿver Nordre Wangen.

 

Anno 1789 den 22de Junÿ blev denne Arveskifteforretning foretaget paa Gaarden Sandboe i Breden Böigden i fölge skeede Proclammationer og Bekiændtgiörelser, i Overværelse af Vitterligheds Vidnerne Lorentz Rolsdorph og Joen Olsen Rusten, alt for at bringe dette Skifte til vedbörlig Endskab.-

Ved Forretningen mödte ældste Sön Peder Iversen, som anmeldte at have fölgende tilgode her i Boet, nemlig:

1: At bemeldte Peder Iversen har udlagt for sin salig Moder, til Ole
Nordre Fougstad for een deel kiöbte Vahrer i Christiania i alt 4 – 8
2: Udbetalt i Viin Penger 1 ort og til Skoele Penge ligesaa 20 sk. er – 1 20
3: Videre at have udlagt Contante Penger som blev tilstaaet med 2 1 8
4: De Kongelige Skatter for afvigte Aar 1788 belöber til 7 9 6
5: Præste-Tiende for bemeldte Aar med (resten uleselig) 3 – –
6: Endelig den paabudne Formues Skat som er beregnet med 4 – –

Lateris : 37 – 12

Fleere Credi eller Debitorer mödte ikke ved Forretningen.-

Paa Tilspörgende sagde Arvingerne ikke at viide meere enten til
Boets Indtægt eller Udgift, men begiærede Skiftet sluttet.-
Derefter blev Forretningen til Slutning optaget.-

Datum ut Supra.

Plöÿen

Peder Iversen Bue

Til Vitterlighed L. Rolsdorph

Joen Olsen Rusten

 

Anno 1789 den 4de September blev i fölge den ved seeneste Skifte Retten skeede Beslutning, denne Skifte Forretning foretaget til endelig Slutning i Overværelse af tiltagne Vitterligheds Vidner Hr Lorentz Rolsdorph og Joen Olsen Rusten.-

 

Hvorda: 1te blev sammenregnet denne Boets Indtægt saasom

Først: Gaarden övre Bue af Skÿld 1 Huud 3 Skind med alle sine
tilliggende Herligheder, er af Vurderings Mænderne andsadt
for denne Summa 600 rd – –

Anden: Af vedhæftede originale Auctions Forretning erfares at
dette Stærvboets registrerede og vurderede Lösöre Effecter som
18 og 19de Februarii 1789 paa Arvetomten övre Bue er ved
offentlig Auction bleven bortsolgt, som efterat alle beregnede
Auctions Bekostninger ere fradragne og decorterede, er i Behold
som Boet til Indtægt beregnes med 404 rd – –
og 3: Huusmanden Jacob Joensen Bueflotten til Stærvboet skÿldige 8 – –

Summa Boets Indtægt 1012 rd

 

2de Den paa Stærvboet heftende Gield og Udgifter bestaaer i

fölgende:

1: Kari Bollungens tilgodehavende for en Koe med 5 rd – –
2: Christen Mellumswangen tilstaaede 2 1 18
3: Ældste Sön Peder Iversen for de til Ole
Fougstad udbetalte Penge med 4 – 8
4: Bemeldte Peder Bue for forrige Aars udlagde og
udbetalte Viin Penge 1 ort, og Skoele Penge 20 sk. er – 1 20
5: End videre for Contante laante Penge 2 1 8
6: De Kongelige Skatter for afvigte Aar 1788 belöber til 7 3 6
7: Præste Tiende for bemeldte Aar med Offer Souv udgiör 3 – –
og 8: Endelig den paabudne Formue Skat, som er

beregnet med 4 – –

Tilsammen 29 – 12

Herved bliver at tage under Betragtning at Arvingerne
under Skiftets Behandling den 25de April sidstleeden
har declareret de ville frietage og eftergive Johannes
Solhiemslien for at betale den af ham ved Auctionen
kiøbte Qvie, der Dagen efter creperet, hvis Belöb bliver
at fradrage Auctions Pengene og Stærvboets Indtægt med 2 – –
Bliver altsaa igien Boets gandske Indtægt 1009 rd 1 ort
Hvornæst bliver at beregne denne Skifte Forretnings
Bekostninger, saasom:

 

a: For de adskillige udstædde Placatter og Proclamationer
til denne Forretnings Kundgivelse, beregnes fölgelig
allernaadigst udgangne Sportel Reglement deres
1 Classe 30 Paragraphie, med 1 1 8

b: Skifteforvalterens tilkommende Sallarium for
denne Skifteforretnings Administration i fölge
Kongelig allernaadigste Forordning af
19de Augustii 1735, som ÿdermeere stædfæstet
ved foran allegerede Sportel Reglement af
11te Junii 1788 1 Classe 23 , som efter Boets
Beholdning à 1 Procente udgiör 9 2 –

c: Denne Skifteforretnings Beskrivelse efter Loven
confereret med eftermeldte Reglement paa
20 Ark à 48 sk. er 10 – –

d: Stemplet Papiir til denne Forretning et Ark
Nr. ii af 1te Classe i fölge seeneste
udgangne Forordning om det stemplede Papiir
af Dato 27de November 1775 med aarsaget
Post Porto pr Post fra Christiania beregnes med 5 1 8

e: For Skifteforretningens Tinglÿsning for saavidt
Jordegodset betræffer – 2 16

f: Fogden Hartmann for Vurderings Mænds
Udnævnelse til denne Forretning tilkommer
efter det allegerede Sportel Reglement
2den Afdeling 14 § – 1 8

g: Skifteforvalterens Tiener tilkommer i Medhold
Loven og efter höist allegerede Sportel
Reglement den förste Classe eller Afdeeling
i 31te Punct 2 – –

h: For Skifte- og derved sættede Auctions For-
retningens Indbinding med derved fulgte
Bekostninger, Umage og Tiids Spilde med videre – 2 16

i: Lensmanden Sr Jarmann for at udstædde Placatter
at publicere med Diet Penge og Skÿds fölgelig
Sportel Reglementets 3 Afdeelings 6 § 1 1 16

(j: finnes ikke.)

k: Og for hans Tieneste ved Skifte efter Sportel
Reglementets 3die Afdeeling 8 paragraphe – 2 –

l: Vurderings Mændene Amund Bue og
Johannes Knudsen Sandboevangen à 24 sk. – 2 –

m: Lensmanden F. Knud Trosdahl for at have
publiceret Placatter vedkommende Auctionen
ved Loms Kirke, efter oversendt Beregning
fölgelig Reglementet, tillægges – 3 –

n: Skiftevidnet Lorentz Rolsdorph for tvende
gange at have overværet denne Skifteforrtening
tillægges hvert Möde à 16 sk. er – 1 8

o: Bemeldte Amund Bue som Vidne ved Forretningen
tvende gange à 16 sk. – 1 8

p: Bersvend Hollungsöÿen for at möde som Vidne – – 16

q: Johannes Sandboevangen ligeledes for 1 Möde
som Skifte Vidne – – 16

r: Vidnet Joen Olsen Rusten for tvende gange
at have bievaanet denne Skifteforretning
tillægges à 16 sk. – 1 8

og s: Endelig den antagne Incassator Lorentz
Rolsdorph for havte Umage med Auctions
Pengenes Indsamling hos een stoer Mængde
Kiöbere à 4 Procent i Fölge Auctions
Conditionerne, som udgiör 17 – 20

Summa Stærvboets gandske Gield og Udgift 80 2 16

Naar samme fradrages Stærvboets Indtægt bliver igien
til Skifte og Deeling den Summa 928 2 8
hvilke Nie Hundrede Rigsdaler og Aatte og Tÿve, samt Toe Mark
og Aatte Skilling bliver at departere og deele imellem de efterlevende
Börn og Arvinger, nemlig fem Sönner og sex Döttre, saaledes som
fölger:
Deraf tilfalder den ældste Søn Peder Iversen udi Arv,
ved dette Skifte en Broderlod paa 116 6 2/3 –
Anden Søn Hans Iversen tilkommer ligesaa,
i Arv paa en Broderlod 116 6 2/3 –
Tredie Søn Ole Iversen ligeledes 116 6 2/3 –
Fierde Søn Johannes Iversen 116 6 2/3 –
Femte Søn Christen Iversen 116 6 2/3 –
Den ældste Datter Ragnild Iversdatter tilfalder i Arv
paa en Sösterlod 58 3 1/3 –
Anden Datter Anna Iversdatter 58 3 1/3 –
Tredie Datter Marit Iversdatter ligeledes 58 3 1/3 –
Fierde Datter Marie Iversdatter 58 3 1/3 –
Femte Datter Thore Iversdatter 58 3 1/3 –
Siette og yngste Datter Kari Iversdatter 58 3 1/3 –
Hvorved udkommer Boets beholden Formue
med den Summa 928 2 8 928 2 8

Udlodningen
Blev derefter begÿndt og fortfaret saaledes som fölger:

 1. Kari Hansdatter Bullungen for anmeldte Fordring Fem Rigsdaler vorde saaledes

Udlagt:
Udi Stærvboets Auctions Penge for de bortsolgte Lösöre, Boehave og Kreature, som efter at alle paalöbende Auctions Bekostninger ere fradragne er oplöbet til Fiire Hundrede og Fiire Rigsdaler og Tÿve Skilling, og hvorfor den antagne Incassator Loretz Rolsdorph bliver pligtig at aflægge vedbörlig Rigtighed, annammes 5 rd – –
Fuldt udlæg.

 1. Christen Olsen Mellumsvangen vorde for hans tilstaaede Pretension

i Boet med Toe Rigsdaler, een Rigs Ort og Atten Skilling, saaledes som
somfölgende udviiser:

Udlagt:
Af Auctions Pengene for de ved den over Stærvboes Lösöre, Boehave og
Kreature afholdte Auction den 18 og 19de Februarii 1789 paa Arvetomten
Gaarden øwre Bue, som er een Beholdning af Fiire Hundrede og Fiire
Rigsdaler, efter at alle paagaaende Auctions Bekostninger ere fradragne
og decoueterede, og hvorfor den tilformaaede Incassator Lorentz
Rolsdorph tilsvarer til vedkommende som derudi andviises at
nÿde Udlæg, annammes 2 1 18
Som saaledes udgiör det fulde Udlæg.

3: Sönnen Peder Iversen Bue for hans Fordring for de til
Ole Fougstad udbetalte Fiire Rigsdaler og Aatte Skilling,
derfor vorder som fölger

Udlagt:
Hos den andtagne Incassator Loretz Rolsdorph udi Auctions
Pengene for Stærvboets ved den afholdte Auction bortsolgt
Lösöre Effecter og Kreature, som efter at Auctions Bekost-
ningerne ere decouetærede, er en Beholdning af den Summma
Fiire Hundrede og Fiire Rigsdaler, som vedhæftede Auctions
Forretning udviiser, tages 4 – 8

Fuldt Udlæg.

4: Bemeldte Peder Iversen Bue for udbetalte Viin og Skoele
Penge Een Rigs Ort og Tÿve Skilling, samt videre for Contante
Penge Toe Rigsdaler een Mark og Aatte Skilling, tilsammen
Toe Rigsdaler tre Rigs Ort og fiire Skilling, som vorde saaledes
som efterfölger:

Udlagt:
Annammes udi Boets Auctions Penges Beholdning som i fölge
vedsættede originale Auctions Forretnings udviisende som
afholdt den 18 og 19 Februarii dette Aar, er oplöbt efter at
alle paagaaende og beregnede Auctions Bekostninger ere
afkortede og fradragne til den Summa Fiire Hundrede og fiire
Rigsdaler, hvilket Indcassator Lorentz Rolsdorph er forbunden
at aflægge vedbörlig Rigtighed for til alle som derudi nÿde
retmæssig Udlæg, erholdes 2 3 4

Fuldt Udlæg.

5: For de Kongelige Skatter i afvigte Aar 1788 af Beløb
Sÿv Rigsdaler, tre Rigs Ort og sex Skilling, derfor vorder som
fölgende viiser

Udlagt:
Udi Stervboets Auctions Penge, for de bortsolgte Lösöre Effecter,
Boehave og Kreature ved den paa Arvetomten afholdende Auction
afvigte 18de og 19de Februarii i fölge vedsættede originale Auctions
Forretning oplÿses at Stærvboets Beholdning bliver naar alle
beregnede Auctions Bekostninger decoueteres og fradrages den
Summa Fiire Hundrede og fiire Rigsdaler, hvorfor den antagne
Incassator Lorentz Rolsdorph aflægger vedbörlig Regnskab og
Rigtighed til alle vedkommende, annammes med 7 3 6

Fuldt Udlæg.

6: For Præste-Tiende og Offer-Souv for bemeldte Aar tilsammen
i alt Tre Rigsdaler, vorde saaledes som efterfölgende udviiser:

Udlagt:
For den antagne og formaaede Incassator Lorentz Rolsdorph, af
Auctions Pengene for Stærvboets bortsolgte Lösöre, Boehave og
Kreature som i fölge vedhæftede originale Auctions Forretnings
udviisende, som afholdt paa Arvetomten Gaarden övre Bue den
18 og 19 Februarii sidstleeden er oplöbt til den Summa fiire
Hunderede Rigsdaler og fiire, efterat alle paalöbende Auctions
Bekostninger ere blevne fradragne og decoueterede, hvilke
bemeldte Incassator udtæller til vedkommende som derudi
anviises at nÿde fuldkommen Udlæg, tages 3 – –

Fuldt Udlæg.

7: For den paabudne Formue Skatt i afvigte Sommer i Julii, som
er beregnet med fiire Rigsdaler vorder saaledes som fölger

Udlagt:

Udi Stærvboets Auctions Penge for de ved den afholdte Auction
bortsolgte Lösöre Effecter og Kreature, som efterat de beregnede
Auctions Bekostninger ere afkortede, har belöbet til fiire Hundrede
og fiire Rigsdaler, for hvilket Belöb den antagne Incassator
Lorentz Rolsdorph aflægger vedbörlig Regnskab og Rigtighed for,
erholdes 4 rd – –
som udgiör i alt det fulde Udlæg.

8: For de adskillige Placatters Udstædelse til denne Skifteforretnings
Bekiændtgiörelse vorder med de beregnede Een Rigsdahler
Een Mark og Aatte Skilling, saaledes som efterfölger:

Udlagt:

Annammes udi Stærvboets Auctions Penge, som den hervedföÿede
originale Auctions Forretning passeret paa Arvetomten övre Bue
den 18 og 19de Ferbruarii afvigt, oplÿser at efter de paalöbende
Auctions Bekostninger ere fradragne og decoueterede, bestaaer
samme udi een Beholdning af fiire Hundrede og fiire Rigsdaler,
for hvilke Summa den tilformaaede Incassator Lorentz Rolsdorph,
bör aflægge Reede og Regnskab, med 1 1 8
Fuldt Udlæg.

9: Skifteforvalterens tilkommende Salario for denne Skifte-
Forretnings Administration og Behandling, beregnet med
Nie Rigsdaler og Toe Mark, vorder saaledes som fölgende viiser:

Udlagt:

Hos Stærvboets andtagne Incassator Lorentz Rolsdorph, udi
Stærvboets Auctions Penge for bortsolgte Lösöre Effecter, Boehave
og Kreature, som er efter at Auctions Bekostningerne ere
fradragne, er oplöbet til een Summa af fiire Hundrede og fiire
Rigsdaler, alt i fölge den ved denne Act fæstede originale
Auctions Forretning, annammes 9 2 –

Fuldt Udlæg.

10: Denne Skifte Acts Beskrivelse i fölge Lov og Forordninger
beregnede Tie Rigsdaler, derfor vorder saaledes som fölger blevet

Udlagt:

De Stærvboets ejende og tilhörende Auctions Penge for de bortsolgte
Lösöre Effecter og Kreature som af den in Februarii Maaneds sidst-
leeden passerede Auctions Forretning godtgiöres, hvilken findes
denne Skifte Act in forma beskreven vedhæftet, at samme ved
Auctionen er oplöbt til fiire Hundrede og fiire Rigsdaler efterat
alle derpaa löbende Auctions Bekostninger ere fradragne og
decoueterede, og hvorfor den antagne Incassator Lorentz Rolsdorph
er forbunden at aflægge vedbörlig Regnskab og Rigtighed til alle
de som i fölge denne Forretnings udviisende derudi bör nÿde
Retmæssig Udlæg, hvoraf tages 10 – –

Fuldt Udlæg.

11: For stemplet Papiir til Forretningens Beskrivelse og Ark K…11
af förste Classe i fölge Forordning, med aarsaget Post Porto i alt
fem Rigsdaler, een Mark og Aatte Skilling, derfor vorde saaledes

Udlagt:

Imodtages udi Boets Auctions Penge for de bortsolgte Lösöre,
Boehave og Kreature, som efter at de paagaaende Auctions
Bekostninger ere fradragne, er oplöbt til den Summa fiire
Hundrede og fiire Rigsdaler efter vedhæftede originale Auctions-
Forretnings Udviisende, passeret den 18 og 19de Februarii
sidstleeden paa Arvetomten Bue, modtages hos Incassator
Lorentz Rolsdorph som tilsvarer bemeldte beholdne Auctions
Summa, med 5 1 8

Fuldt Udlæg.

12: For Skifte Forretningens Tinglÿsning, for saavidt Jordegodset
betræffer, vorder med Toe Mark og sexten Skilling, saaledes
som efterfölger

Udlagt:

Hos Boets andtagne Incassator Lorentz Rolsdorph, af Auctions
Pengerne for de forhen bortsolgte Lösöre Effecter, Boehave og
Kreature, som er, efter at Auctions Bekostningerne vare fradragne
og decoueterede, oplöbt til den Summa Beholdning fiire Hundrede
og fiire Rigsdaler, i fölge den herved föÿede originale Auctions
Forretning, tages – 2 16

Fuldt Udlæg.

13: Fogden Velædle Hr Anders Hartmann for Vurderings og
Taxations Mænds Udnævnelse til denne Forretning, derfor bliver
ham givet fölgende

Udlæg:

Annammes udi Stærvboets ejende og tilhörende Auctions Penge
for de bortsolgte Lösöre, Boehave og Kreature med videre som
er oplöbt til den Summa fiire Hundrede og fiire Rigsdaler,
efterat de beregnede Auctions Bekostninger ere decoueterede,
og hvorfor den tilformaaede Indcassator Lorentz Rolsdorph
aflægger vedbörlig Reede og Rigtighed for, annammes – 1 8

Fuldt Udlæg.

14: Skifteforretningens Tiener for hans i fölge Loven og Sportel
Reglementet tilkommende Toe Rigsdaler, vorder saaledes
som efterfölger

Udlagt:

Udi Boets tilhörende Auctions Penge, som af vedfölgende
originale Auctions Forretning erfares at naar de paagaaende
Auctions Bekostninger fradrages, bliver Beholdningen fiire
Hundrede og fiire Rigsdaler, hvilken Summa den tilformaaende
Incassator tilsvarer, modtages 2 – –

Fuldt Udlæg.

15: For Skifte og vedhæftede Auctions Forretnings Indbinding
med derved fulgte Umage, vorder med Toe Rigsdaler og sexten
Skilling saaledes som fölgende udviiser, givet

Udlæg:

At annamme af de fiire Hundrede og fiire Rigsdaler Auctions
Penge for de bortsolgte Lösöre, boehave og Kreature, i fölge
den herved hæftede originale Auctions Forretnings idviisende
hos den antagne Incassator Lorentz Rolsdorph som andsvarer
Auctions Belöbet – 2 16

Fuldt Udlæg.

16: Lænsmanden Sr Lars Jarmann for at publicere de udstæde
Placatter med Skÿds og Diet Penge efter Sportel Reglementet
vorder for hans tillagte 1 Rigsdahle Een Mark og sexten Skilling
saaledes

Udlagt:

Hos den antagne Indcassator Lorentz Rolsdorph af Auctions
Pengene, som er een Beholdning efterat de paalöbende Auctions
Bekostninger ere fradragne og decoueterede, er oplöbet til den
Summa fiire Hundrede og fiire Rigsdaler, hvoraf annammes 1 1 16

Fuldt Udlæg.

17: Bemeldte Lensmand Sr Lars Jarmann for hans Tieneste ved
Skiftet tillagt Toe Rigs Ort, derfor gives saadant

Udlæg:

I Auctions Pengene for Stærvboets bortsolgte Lösöre, Boehave
og Kreature, som i fölge vedhæftede originale Auctions
Forretnings Udvisende er belöbet til den Summa fiire Hundrede
og fiire Rigsdaler, og hvorfor den tilformaaede Indcassator
Lorentz Rolsdorph giör Rigtighed, erholdes – 2 –

Fuldt Udlæg.

18: Vurderings Mændene Amund Bue og Johannes Knudsen
Sandboevangen vorder for dennem tillagte Toe Rigs Ort, derfor
bliver som fölger

Udlagt:

Udi Stærvboets ejende og tilhörende fiire Hundrede og fiire
Rigsdaler Auctions Penge, for et ved den afholdte Auction
bortsolgte Lösöre, Boehave og Kreature, hvilket alt legitimeres
og godtgiöres med vedföÿede originale Auctions Forretning,
modtages hos den antagne Indcassator Lorentz Rolsdorph, som
samme tilsvarer, med – 2 –

Fuldt Udlæg.

19: Bemeldte Amund Bue som Vidne ved Skifteforretningens
Behandling tvende Gange, vorder med een Mark og Aatte
Skilling saaledes som efterfölger

Udlagt:

Annammes udi Boets Auctions Penge, som ved Auctionen er
belöbet efter at de beregnede Auctions Bekostinger ere fradragne
og decoueterede, til den Summa fiire Hundrede og fiire Rigsdaler,
hos Indcassator Loretz Rolsdorph at hæve – 1 8

Fuldt Udlæg.

20: Lensmanden for Loms Præstegield Sr Knud Trosdahl, for
sammestæds at publicere de udstæde Placatter til Auctionens
Foretagelse, derfor han vorder for de tillagte Tre Rigs Ort
givet fölgende

Udlæg:

Af Boets ejende og tilhörende Auctions Penge, som oplÿstes af
vedhæftede originale Auctions Forretning, at være en Beholdning
af fiire Hundrede og fiire Rigsdaler, efterat de beregnede Auctions
Bekostninger ere fradragne, og hvorfor Indcassator Lorentz
Rolsdorph , aflægger vedbörlig Reede og Rigtighed, annammes – 3 –

Fuldt Udlæg.

21: Lorentz Rolsdorph, for hans, som Skiftevidne ved Skifte-
forretningens Administration for tvende Möder tillagte Een Mark
og Aatte Skilling som efterfölger

Udlagt:

At decouetere og modtage hos sig selv udi Auctions Pengene for
Stærvboets bortsolgte Lösöre, Boehave og Kreature, som efterat
Auctions Bekostningerne fradrages er en Beholdning af fiire
Hundrede og fiire Rigsdaler, med – 1 8 Fuldt Udlæg.

22: Skifte Vidnet Johannes Knudsen Sandboewangen for at möde
ved Forretningen tillagte sexten Skilling, derfor

Udlagt:

Hos den antagne Indcassator Lorentz Rolsdorph udi Stervboets
Auctions Penge for det ved Auctionen solgte, som efterat Auctions
Bekostningerne ere fradragne, er een Beholdning af fiire Hundrede
og fiire Rigsdaler, tages – – 16

Fuldt Udlæg.

23: Bersvend Hollungsöÿen for ligesaa at möde som Vidne med
sexten Skilling

Udlægges:

I Auctions Pengene de fiire Hundrede og fiire Rigsdaler, er
Beholdningen efterat alle paalöbende Auctions Bekostninger
ere fradragne, og hvorfor Indcassator Loretz Rolsdorph tilsvarer,
tages – – 16

Fuldt Udlæg.

24: Skiftevidnet Joen Olsen Rusten for tvende gange at have
bievaanet Forretningen, vorder for een Rigs Ort og Aatte Skiling
saaledes

Udlagt:

Hos den andtagne Indcassator Lorentz Rolsdorph udi Auctions
Pengene for de bortsolgte Lösöre, Boehave og Kreature, som i
fölge vedhæftede Auctions Forretnings Udviisende, er een
Beholdning af fiire Hundrede og fiire Rigsdaler, hvorfor bemeldte
Indcassator aflægger vedbörlig Reede og Rigtighed til alle
vedkommende som derudi nÿder retmæssig Udlæg, modtages – 1 8

Fuldt Udlæg.

25: Incassator Lorentz Rolsdorph for Auctions Pengenes Indsamling
med hvorfor beregnede Sÿtten Rigsdaler og Tÿve Skilling, derfor

Udlagt:

At annamme og decouetere hos sig selv udi Auctions Pengenes
Beholdning for de bortsolgte Lösöre og Kreature, af Belöb fiire
Hundrede og fiire Rigsdaler, med 17 – 20

Fuldt Udlæg.

Arve Lodderne:

26: Den ældste Sön Peder Iversen for hans ved dette Skifte
tilfaldne Arv i fölge foregaaende skeede Departition og
Deeling med Et Hundrede sexen Rigsdaler, og sex toe tredie
deel Skilling vorder saaledes som fölger

Udlagt:

1:Udi Auctions Pengene som er een Beholdning af fiire
Hundrede og fiire Rigsdaler, hos Indcassator Lorentz
Rolsdorph, tages 100 rd 6 2/3

2: I Jordegodset Gaarden övre Bue, som er vurderet
for Summa sex Hundrede Rigsdaler, med alle dens
til- og underliggende Herligheder af Skÿld Een
Huud og 3 Skind, annammes 15 – –
og 3: hos Huusmanden Jacob Flaatten af hans til
dette Stærvboe skÿldige Aatte Rigsdaler tages 1 – –
Tilsammen 116 – 6 2/3

27: Anden Sön Hans Iversen for hans ligesaa tilkommende Arv
paa een Broderlod i fölge forestaaende skeede Departition med
Eet Hundrede og sexten Rigsdaler og sex toe trediedeel Skilling
vorder saaledes

Udlagt:

1: I Gaarden övre Bue af Skÿld Een Huud og Tre Skind, som med
dets tilliggende Herligheder Vaanings og Udhuuse, er vurderet for
sex Hundrede Rigsdaler, at annamme 100 rd – –

2: Hos den antagne Indcassator Lorentz Rolsdorph
udi Auctions Pengene som er en Beholdning af
fiire Hundrede Rigsdaler og fiire, tages 15 – 6 2/3

3: Samt hos Huusmanden Jacob Flaatten af de
hos ham tilgodehavende Aatte Rigsdaler imodtages 1 – –
Fuldt Udlæg 116 – 6 2/3

27: (skal være 28) Tredie Sön Ole Iversen for hans i fölge foregaaende
Departition og Deeling tilfaldne Arv Et Hundrede og sexten Rigsdaler
sex toe tredie deel Skilling, derfor bliver

Udlagt:

1: Annammes i Jordegodset Arvetomten övre Bue som med sine
tilliggende Herligheder af Skÿld Een Huud og tre Skind er taxeret
for 600 rd, med 100 rd – –

2: Hos Incassator Lorentz Rolsdorph udi Auctions
Pengenes Beholdning fiire Hundrede og fiire
Rigsdaler, tages 15 – 6 2/3

og 3: Hos Jacob Flaatten af de Aatte Rigsdaler han
pligter Stærvboet, erholdes 1 – –
Som udgiör det fulde Udlæg 116 – 6 2/3

28: (Skal være 29) Fierde Sön Johannes Iversen for hans ligesaa
tilkommende Moder Arv efter skeede Departition Et Hundrede
og sexten Rigsdaler sex toe trediedeel Skilling vorde

Udlagt:

1: Af de sex Hundrede Rigsdaler som Gaarden
Arvetomten Bue af Skÿld Een Huud og tre Skind
med tilliggende Herligheder er andsadt for
modtages 100 rd – –

2: I Auctions Pengene for de bortsolgte Lösöre
Boehavende og Kreature, som er oplöbt til een
Summa af fiire Hundrede og fiire Rigsdaler
efterat Auctions Bekostningerne ere fradragne,
modtages hos Indcassator 15 – 6 2/3

og 3: Af de Aatte Rigsdaler som Huusmanden
Jacob Flaatten er pligtig, tages 1 – –
Fuldt Udlæg 116 – 6 2/3

29: (Skal være 30) Den femte Sön Christen Iversen tilkommer ligeledes
udi Moder Arv paa en Broderlod Eet Hundrede og sexten Rigsdaler
og sex toe trediedeel Skilling hvortil

Udlagt:

1: Udi Jordegodset Gaarden övre Bue som er taxeret for sex Hundrede
Rigsdaler, med sine tilliggende Herligheder, modtages 100 rd – –

2: Annammes i Boets Auctions Penge for bortsolgte
Lösöre, Boehavende og Kreature, som er en Beholdning
af 404 rd, tages 15 – 6 2/3

og 3: Udi de Aatte Rigsdaler hos Jacob Flaatten tages 1 – –
Fuldt Udlæg 116 – 6 2/3

32: (Skal være 31) Den ældste Datter Ragnild Iversdatter som er gift med
Sÿver Nordre Vangen, for hændes ved dette Skifte tilkommende Arv
paa een Söster Lod med Aatte og Halvtredsindstÿve Rigsdaler vorder

Udlagt:

1: I Boets Auctions Penge som er een Beholdning af 404 rd. for de
bortsolgte Lösöre og Kreature med videre, tages hos
Indcassator 50 rd – 3 1/3

2: Annammes i Jordegodset Gaarden övre Bue som
er taxeret for 600 rd. med 7 – –

3: Hos Huusmanden Jacob Flaatten 1 – –
Udgiör fuldt Udlæg 58 – 3 1/3

33: (Skal være 32) Den anden Datter Anna Iversdatter for hendes ligesaa
tilfaldne Arv Aatte og halvtredsindstÿve Rigsdaler tre en tredie deel
Skilling gives saadant

Udlæg:

1: Udi Boets Auctions Penge hos den antagne Indcassator Lorentz
Rolsdorph af Auctions Pengenes Beholdning 404 rd. tages 36 rd – 3 1/3

2: Af de sex Hundrede Rigsdaler som Gaarden övre Bue
med tillliggende Herligheder er vurderet for udi sin fulde
Skÿld, modtages 21 – –

Samt 3: Af de Aatte Rigsdaler Jacob Flaatten Skÿlder 1 – –
Fuldt Udlæg 58 – 3 1/3

32: (Skal være 33) Tredie Datter Marit Iversdatter gift med Christen
Mellemsvangen, for hendes tilkommende Moder Arv paa en Søster
Lod Aatte og halvtredsindstÿve Rigsdaler 3 1/3 Skilling

Udlagt:

1: Hos den antagne Indcassator Loretz Rolsdorph udi Auctions
Pengene som er en Beholdning af 404 rd. hvoraf erholdes 50rd – 3 1/3

2: I Jordegodset Gaarden Bue med dets til- og under-
liggende Herligheder, som er vurderet for Summa
sex Hundrede Rigsdaler, annammes 7 – –

og 3: Hos Huusmanden Jacob Flaatten af hans til
Boet skÿldige Aatte Rigsdaler 1 – –
Som udgiör hændes fulde Arvelod 58 – 3 1/3

Fierde datter Marit Iversdatter hændes ved dette Skifte tilfaldende Arve
Lod Aatte og halvtredsindstÿve Rigsdaler 3 1/3 Sk.

Udlagt:

1: I de sex Hundrede Rigsdaler Arvetomten övre Bue er taxeret for
modtages 50 rd. – –

2: Af Auctions Pengene som er een Summa Beholdning
fiire Hundrede og fiire Rigsdaler, som Indcassator
tilsvarer 8 – 3 1/3
Som giör det fulde Udlæg, hvilket den herefter
andordnede Formÿnder imodtager imod Qvittering 58 – 3 1/3

Femte Datter Thore Iversdatter for ligeledes tilfaldende Arv Aatte og
halvtredsindstÿve Rigsdaler 3 1/3 Sk. derfor

Udlagt:

1: Annammes udi Gaarden övre Bue som er vuderet for
600 rd. med 50 rd. – –

2: Af de 404 rd. Auctions Penges Beholdning tages
hos Indcassator 8 – 3 1/3
Udgiör det fulde Udlæg 58 – 3 1/3

og – – Den siette og ÿngste Datter Kari Iverdatter hændes tilkommende
Arv Aatte og halvtredsindstÿve Rigsdaler 3 1/3 Sk. vorder

Udlagt:

1: Udi Arvetomten Gaarden övre Bue, taxeret for
600 rd. at tage 50 rd. – –

og 2: Hos den antagne Indcassator Lorentz Rolsdorph
udi de fiire Hundrede og fiire Rigsdaler Auctions-
Beholdning erholdes 8 – 3 1/3
Som udgiör fuldt Udlæg: 58 3 1/3

Hvorved udkommer Boets gandske Indtægt og Formues
Belöb med 1009 Rd.

Som godtgiör en nöÿe Beregning, og Liqvidation er fulgt.-

De mÿndige Arvinger annammer selv deres ved dette Skifte tilfaldne Arv imod vedbörlig Qvittering.

Til Formÿndere og Curatores for de umÿndige, andsettes fölgende:

Som Curator for den ældste Sön Peder Iversen andsettes Ole övre Weggum.
Og for Sönnerne Hans og Ole Iverssönner andordnes til Curator Velagte Mand
Thord Steenersen Fougstad.

Til Formÿnder for Johannes og Christen Iverssönner denomineres den Velagtbare
Peder Stenersen Nord Fougstad.

For Anna og Marit Iversdöttre beskikkes til Formÿnder Faderbroderen, den agtede Dannemand Peder Horgen.

Endelig andordnes den beslægtede Velagtbare Dannemand Iver Melbÿe fra Qvikne til Formÿnder og Værge for de 2de ÿngste Thore og Kari Iverdöttre.-

Hvilke Værger og Formÿndere haver at opfÿlde deres Pligter med at stille nöÿagtig Sikkerhed for deres Mÿndtlingers Arv og Rente, og sin Tiid fremkomme med de lovbefalede Afkald til Publication og Antegnelse i Formÿnder…oullen, og for övrigt paasee deres Mÿndtlingers Vel og Bædste, saaledes som Lov og Forordninger befaler.

Hvorefter dette Skifte saaledes blev bragt til Slutning og Endskab.

 

Saaledes Passeret samt Skiftet og deelt, det bekræftes under min Haand og hostrÿkte Signete – Actum Anno Die & Loco ut Supra.

Plöÿen

Læst til det ordinaire Sommer- og Sageting for Waage Almue paa Ulleberg Tingstæd

den 3de Julü 1790. Testeres

HGHansen

Const. Sorenskr.

 

 

Siden Dannemanden Peder Pedersen Horgen den ældre har fraskiftet sig sit Boe til sine Börn, saa endtlediges han fra indbemeldte Formÿnderskab, og som en Fölge deraf bliver i hans Stæd som Formÿnder for Döttrene Anne og Marit Iversdöttre herved indsadt deres ældre Broder, Dannemanden Peder Iversen Bue, til hvilken Formÿnder den forrige nemlig Peder Horgen, strax haver at udbetale Mÿndtlingernes Arve Capital med Renter til den Tid som derefter af ham paa Rente mod Intet Pandt udsættes, og foreviises Ober Formÿnderiet.

Sandboe den 28 Feb 1791

Hansen (Hans Gotfried Hansen)

Const. Sorenskr.

#

Da Iver Melbÿe i Qvikne og Froens Præstegield og Nordre Gudbrandsdalens Sorenskriverie er andsadt til Formÿnder for Mÿndtlingerne Thore og Kari Iversdöttre Bue af Bredeböÿden til Waage Predstegield, ikke til denne dato har stillet Ober Formÿnderiet den ved Forordningen befalede Sikkerhed, saa siden han boer i et andet Sorenskriverie vil det blive til alt for megen Uleilighed for Ober Formÿnderiet og ham at aflegge Aarlig den befalede Rigtighed for disse frie Mÿndtlingers Midler.-

Thi er det han Iver Melbÿe paa grunn af samme, endtlediges fra dette Formÿnderskab, og igien som Formÿnder for Tore og Kari Iversdöttre indsættes Dannemanden Ole Pedersen Bilben af Hedalen, hvilken haver af Iver Melbÿe at modtage disse frie Mÿndlingernes Arve Capital med – 116 rd – 6 2/3 s. – tilligemed Renter af samme fra

 1. Novb. 1789 til 4. Septt. dette Aar, som er 4 Aar og 10 Maaneder giör 22 rd 14 s.- tilsammen Capital og Renter 138 rd-1 o. – 20 2/3 s.- og derefter til förste Ting stille Ober Formÿnderiet og Mÿndtlingerne for samme Sikerhed efter Forordning.

Sandboe, den 4 Aug. 1794

HGHansen Const. Sorenskriver