Auksjon over Thore Hansdatters Efterladenskaber

No 3. Een Rigsdaler

(riksvåpen)

Henrich Plöÿen

Müller

1789 Kongelig Maÿestæts bestalter

JusticeRaad og Sorenskriver samt Auctions-Directeúr over Nordre Gudbrandsdahlen –

Giör vitterligt: at Aar 1789 blev i fölge foregaaende Berammelse og steede Kundgiörelse ved udstædde Placatter til alle vedkommendes Efterretning, offentlig Auction foretagen og holden paa Gaarden övre Bue beliggende i Breden Böigden til Sells Annex, over den sammestæds ved Döden afgangne Thore Hansdatters Efterladenskaber.- Hvornæst blev udi den tilsamlede Mængde Libhaberes og Almues Overværelse, samt i Auctions Vidnerne Bersvend Hollungsöÿen og Johannes Sandboe-
vangens Paahöer, oplæst og kundgiort efterfölgende

Auctions -Conditioner:

1) Ubekiændte og Uvæderheftige betaler strax eller stiller nöÿagtig Caution, i hvis Mangel deres Bud ej bliver til nogen fölge, men viiger tilbage til den næste foregaaendes, som bliver pligtig sit Bud at vedblive om han suffisant andseer, saafremt intet Overbud ved nÿt Opraab erholdes.-

2) Hvad enhver lade sig tilslaae, annammes strax uden Andsvar for Stærvboet.

3) Auctions Pengene betales saaledes: at de som kiöber under 10 rd, betaler samme 6 Uger fra Dato, men de der kiöber derover, erlægger Betalingen 1 Maaned for Waage Sommerting næstkommende til den antagne Incassator Lorentz Rolsdorph, som bliver pligtig at betale Auctions Omkostningerne til Skifteforvalteren saasnart Auctions Terminen er udrunden, ligesom i sin Tiid at giöre Reede og Rigtighed for Auctions Belöbet til vedkommende, imod derfor at nÿde sædvanlig og almindelig Provition 4 Procents.

4) De som ikke betaler til benævnte Tiid, underkastes derfor at lide Dom for Waage Præstegields förstkommende Sommerting uden Exeption af Forum og uden Lovdags Forelæg til Kiöbe Summens Betaling med Interesse deraf fra Forfalds Dagen til Betaling skeer og Processens skadeslöse Omkostninger, alt efter 14 Dagers Varsel for Gaarden Mellum.-

Hvorefter med Auctionen blev begÿndt og fortfaret saaledes som fölger:

 

Kiöbere Vahrer Vurderet Auction

Daglig Stuen Sølv

Christen Mellum 1 Sölvstöb med Bogstaver
og Aarstall 2 rd. 2 rd. 1/3 sk

Rolsdorph 1 Ditto med Bogstaver O:T:S:
og Aarstall 1701 for 2 – – 2 – 7

Poul Thoue 1 Sölvskee med
Bogstaver H:S:F: – 3 – 1 – 8

Poul Echre 1 ditto med Bogstaver
A:O:D: og Aarstall 1727 – 3 – – 3 –

Ditto 1 ditto ditto med lige
Bostaver og Aarstall – 3 – – 3 6

Tind.

Sÿver Nordre Wangen 1 stort Tindfad nr.1 – 3 – 1 – –

Ole Nordre Wangen 1 ditto mindre nr.2 – 2 – – 1 ?

Christen Mellum 1 Tind tallerken – 1 1 – 1 16

Leer Töÿ.

Peder övre Bue 1 blaat og hviidt Leer
Fad nr.1 – 1 – – 1 4

Poul Echre 1 brundt ditto nr.2 – – 12 – – 8

Sÿver Nordre Wangen 1 brundt og hviidt
rosede ditto nr.3 – – 12 – – 8

Anna Espe 1 Leer Kruus blaae
og hviid – – 12 – – 10

Kaabber

Poul Echre 1 stoer Kobber kiædel 3 – – 4 – –

Messing

Sÿver Nordre Wangen 1 Mæssing Lÿse Fond
eller Lÿse Stage ind-
rettet til 2de Lÿse 2 – – 4 – 10

Christen Espe 1 Stue Uhr 2 – – 2 1 –

Jernfang

Sÿver Nordre Wangen 1 stoer Grÿde 2 2 – 3 – 14

Peder Bue 1 mindre Tydsk ditto 1 2 – 1 3 14

Just Schaarre 1 mindre ditto 1 – – 1 1 –

Peder Bue 1 ditto ditto – 3 – 1 1 16

Sÿver wangen 1 liden ditto – 2 – – 2 16

Peder Bue 1 stoer Grÿde paa Sæt-
teren som tager 2 bötter 1 3 – 2 2 2

Ditto 1 Disteleer Pande med
all Tilbehöer 7 – – 7 1 11

Ditto 1 stoer Brÿgger Pande
i Fæehuuset 4 – – 5 1 4

Peder Bue 1 Ablet Jern med
Aarstall 1771 1 1 – 1 2 2

Sÿver Wangen 1 ditto ditto 1 – – 1 – 12

Christen Mellum 1 Vaffel Jern 1 – – 1 – 2

Knud Herredahlen 1 Steege Pande – – 20 – 1 10

Peder Bue 1 Jern Bismer 1 – – 1 – 4

Poul Thoue 1 Blik Lÿgt – 1 – – 2 2

Peder Bue 1 Vindskiærring 1 – – 1 2 4

Christen Mellum 1 Henge Skiærring – 1 – – 1 16

Sÿver Rÿen 1 ditto ditto – 1 – – 1 16

Poul Heredahlen 1 ditto ditto – 1 – – 1 20

Sÿver Wangen 1 ditto ditto – 1 – – 1 20

Ditto 4 Vævskeer – 2 – – 3 –

Christen Mellum 4 ditto – 2 – – 3 2

Sÿver Blækestad 5 ditto – 2 – – 1 18

Peder Bue 1 Jernstöer Stang 1 – – – 3 4

Sÿver Wangen 1 Hug Øxe uden skaft – 1 – – 1 12

Poul Heredahlen 1 ditto med ditto – – 12 – 1 7

Anders Braakelien 1 ditto med ditto – – 12 – – 14

Ole Hougen 1 liden ditto – – 12 – – 12

Sÿver Wangen 1 Haand Saug – 1 – – 2 8

Peder Reeslöcken 1 liden Saug – – 8 – – 13

Ole Nordre Wangen 1 stoer Huus Naver for – 1 – – 1 2

Sÿver Wangen 1 Stalbændings ditto – – 16 – 1 –

Poul Herredahlen 1 Villings Naver for – – 12 – – 22

Ole Iversen Bue 2 mindre ditto – – 8 – – 12

Sÿver Wangen 1 Rasp – 1 – – – 18

Peder Bue 2 smaae Naverer – – 8 – – 8

Gaards Redskab

Amund Bue 1 nÿt Ohr Reeb nr.1 – 2 – – 2 12

Ole Brende 1 ditto nr.2 – 2 – – 3 16

Ditto 1 ditto nr.3 – 2 – 1 – –

Ole Iversen Bue 1 ditto nr.4 – 2 – – 1 8

Sÿver Wangen 1 ældre ditto nr.5 – 3 – 1 – 12

Peder Skoemager 1 ditto nr.6 – 3 – – 3 2

Lars Kveen ? 1 ditto nr.7 – 3 – 1 1 –

Østen Giedsien 1 ditto nr.8 – 3 – 1 – –

Ole Mellum 1 ditto nr.9 – 2 – – 3 –

Peder Hougen 1 Texle – – 16 – 1 6

Sÿver Wangen 2 Sigder – 1 8 – 2 –

Peder Bue 2 ditto – 1 – – – 22

Ole Fougstad 2 ditto – 1 – – 1 1

Hans Ulevolden 2 ditto – 1 – – – 7

Ole Fougstad 3 ditto – – 16 – – 10

Sÿver Rÿen 2 Löv Jern nr.1 – – 8 – – 23

Contant 2 ditto nr.2 – – 8 – – 6

Peder Bue 2 ditto nr.3 – – 8 – – 6

Sÿver Wangen 1 Hug Jern – – 8 – – 10

Ditto 1 stoer Koe Bielde med

jernbeslagen Klave – 2 – – 2 12

Peder Bue 1 ditto med ditto – 1 16 – 2 2

Ditto 1 liden Kalv Bielle – – 10 – – 12

Ole Nedre Biörnstad 1 Koe Bielde uden Klave – – 12 – – 10

Peder Bue 1 Heste Bielle med Jern-

Klave, Laas og Nöggel – 2 12 – 2 4

Ole Hougen ved Bilben 1 Staldvække – 2 – – 1 –

Amund Bue 1 Heste Fitil med Laas
og Nöggel – 2 – – 2 –

Christen Mellum 1 gammel ditto – – 8 – – 12

Poul Eckre 1 par Tömmer Lænker – 1 – – 1 –

Peder Bue 1 ditto – – 12 – 1 –

Ditto 1 Skiære Kniv – – 4 – – 6

Peder Reeslöcken 1 Biile – 1 – – 1 ?

Engebret Schienna 3 Qværne Hakker – – 12 – – ?

Peder Bue 1 stort Græv – 1 – – 1 ?

Ditto 1 mindre ditto for – – 8 – – 10

Ditto 2 Hakker – – 4 – – 6

Poul Eckre 1 Jern Tue – 1 – – 1 4

Peder Bue 1 Hiid af Skind – 1 12 – 3 2/3 –

Christen Mellum 1 gl. ditto – 1 – – 1 8

Ole Tambuurstuen 2 Korn Sækker – 1 12 – 1 10

Sÿver Wangen 2 ditto ditto – 1 12 – 3 2

Peder Bue tvende Tönde Træer – – 12 – – 10

Jacob Flaatten tre ditto ditto – – 6 – – 9

Sÿver Blækkestad 1 stort Kaer – 1 – – 2 2

Peder Bue 1 Böele med tvende Rum – 2 – 1 – –

Ditto 1 Grÿn Stok – – 8 – – 9

Poul Eckre 1 grÿn Sold – 1 – – 1 8

Johannes Sandboevangen 1 Skræppe af Læder – 2 – – 2 –

Peder Bue 1 mindre ditto ditto – – 12 – 1 –

Friderick Schienna 1 nÿe stoer Øll Kagge – 2 – – 2 5

I Aurboen

Peder Bue 1 stort Flædske Traug – – 8 – – 16

Johannes Sandboevangen 1 par Klöv Flasker for – – 12 – – 6

Peder Bue tvende hænge Fladsker for – – 12 – 1 6

Peder Bue tvende Kiærner – – 8 – – 15

Ditto Tvende Spand – – 16 – – 11

solgt med Kollene 1 Smör Butt – – 4

Ole Aasoren 3 Mælke Koller for – – 8 – – 18

Sÿver Blækkestad 3 ditto ditto – – 8 – – 16

I Korn Boen

Sÿver Wangen 1 stort Korn Kaer – 1 12 – 2 2

Ole Aasoren 1 ditto ditto – 2 – – 3 –

Peder Bue 1 ditto ditto – 1 – – 1 8

Jacob Nedre Dahle 1 mindre ditto ditto for – – 16 – 1 2

Peder Bue 1 ditto ditto – – 4 – – 4

Ditto 1 stoer Korn Böehle – 1 12 – 2 –

Ditto 1 ditto ditto – 1 12 – 1 1

Ditto 1 Brÿgge Trægt – – 4 – – 7

Ditto 1 Klöv-Sahdel med Meiser – 1 12 – 1 2

Hans Nedre Thoue 1 ditto ditto uden ditto – – 4 – – 8

Peder Bue 1 nÿe Fruentimmers Sahdel 2 – – 1 2 2

Peder Bue 1 gammel Mands Sahdel – 2 – 1 – –

Ditto 1 ældre ditto – – 8 – – 12

I Ildhuuset

Peder Bue 1 Malt Karm – 1 – – 1 1

Sÿver Wangen 1 Bord med Stoel – – 16 – – 18

Peder Bue 1 Skieppe – – 8 – – 10

Ditto 1 Mæle – – 8 – – 15

Ditto 1 Traug – – 12 – – 12

Ditto 1 Brÿgge Kaer og Stette – 2 – – 2 2

Ditto 1 mindre Kaer – – 20 – – 23

Sÿver Wangen 1 Bagste-Helle af Steen – – 12 – – 14

Peder Bue 1 ditto Fiel – – 2 – – 5

Ditto 2 Kiævler – – 2 – – 3

Ditto 1 Skalde – – 4}

Ditto 1 ditto – – 4} – – 7

Ditto 1 Bænke Stoel – – 8 – – 12

Knud Herredahlen 2 gamle Kander for – – 3 – – 8

Anders Formoe 2 gamle Fiske Fade – – 4 – – 5

Knud Heredahlen 1 ditto ditto – – 4 – – 6

I Stuekaaven

Thord Olstad 1 Tÿlt Træe Tallerkener – – 12 – – ?

Poul Thoue 2 stk Træe Tallerkener – – 4 – – ?

Peder Bue 1 nÿt Træe Fad – – 8 – 1 –

Thord Olstad 1 ditto ditto – – 4 – – ?

Joen Havn 1 liden Træe Skaal – – 4 – – 1

Hans Ulsvolden tvende ældre Fade – – 4 – – ?

Joen Rusten 1 Øll-Skaal – – 8 – – 10

Simon Lien 1 Skrædder Sax – – 12 – 1 ?

Peder Bue 1 Sændings Korg – – 12 – – ?

1 liden Haand Saug – – 6

Friderick Schienna {1 liden Blik Lÿgt – – 4} – – 7

1 Hug Jern – – 2

Jacob Flaatten 1 liden Hov-Knibetang – – 4 – -8

Peder Bue 1 Hammer og en Hovtang – – 12 – – 14

Knud Herredahlen 1 Smör-Form – – 8 – – 11

I Smidden

Peder Bue 1 Smidde Belg 1 – – – 3 2

Ditto 1 ditto Smidde Stæd – 2 – – 2 2

Ditto 1 Nebbe Smidde Stæd – 2 – – 2 5

Sÿver Wangen 1 Skrue Stæd 1 2 – 1 3 2

Peder Bue 1 stoer Smidde Hammer – 1 – – 2 1

Sÿver Wangen 1 mindre ditto ditto – – 12 – 1 –

Peder Bue 1 Smidde Slægge – 1 – – 1 14

Ditto 1 Græb Tang – – 16 – 1 3

Sÿver Wangen 1 ditto ditto – – 8 – – 16

Amund Stangviigen 1 ditto ditto mindre – – 8 – – 10

Peder Bue 1 Spiger Loe – – 6 – – 16

Paa Laaven

Ditto 1 stoer Korn Harpe for 1 1 – 1 2 2

Ditto 1 Korn Sold til at sigte
Kornet udi, for – 1 – – 1 2

Paa Gaarden

Jacob Nedre Dahle 1 Væv Grejde med
med all Tilbehöer – 1 – – ? ?

Christen Mellum 1 bædre ditto med ditto – 2 – – ? ?

Peder Bue 1 stort Barke Kaer – 2 –

Ditto 1 Blandstamp – – 12

Ditto 2 Jaaer – – 20}

Ditto 2 ditto – – 20}

Ditto 2 ditto – – 20} – 2 –

Ditto 1 ditto – – 10}

Ditto 1 Saug – – 12

Ditto 1 ditto – – 12

Ditto 1 ditto – – 12

Sÿver Wangen 1 Rifle Gevæhr 1 1 – 2 ?

Linnet

Anna Iversdatter övre Bue 1 Drejels Duug gandske nÿe
Nie og en halv Alen lang
og 1 ½ Alen i bredde for 1 – 12 2 – –

Hans Klæveruud 1 Drejels Bord Duug ligesaa
nÿe 9 ½ Alen lang og ditto
bred 1 – 12 1 3 4

Peder Bue 1 nÿe ditto ditto 4 Alen lang
og 6 Qvarteer bred for 1 – 12 – 3 –

Christen Mellumsvangen 1 ditto ditto 5 Alen lang og
7 Qvt. bred – 3 – 1 1 –

I Stalden

Heste:

Creperet i Oværshÿllen (?) 1 Röedblak Gielk
6 Aar gammel for 14 rd

Peder Bue 1 Bruun Giælk
6 Ar gammel 10 – – 10 3 –

Just Schaarre 1 sottet Skiudt
gammel 6 Aar 8 – – 8 – 12

Peder Bue 1 Röedblak Hesteföll
1 Aar gammel 3 – – 4 1 8

I Fæhuuset

Kreature-

Christen Moen 1 Koe sortflækket
kaldet Flækkeroes 8 – – 10 – 12

Peder Lehne 1 hviid Kolle kaldet
Flikeroes 7 2 – 9 – 4

Contant 1 ditto sortsidet
Lilleroes kaldet 8 – – 10 – –

Knud Kaggerud 1 ditto sortsidet
Rosenblie kaldet 8 – – 9 3 ?

Anders Ullevolden 1 ditto sortsidet
Lÿkkeroes 7 – – 9 2 2

Peder Bue 1 sort hviid i Svangerne
Nÿaarskolle 7 2 – 10 – 2

Ole Nedre Klomstad 1 ditto röedflækkede
Flinkroes 5 – – 7 3 –

Peder Bue 1 ditto sortflækkede
Kindroes kaldet for 7 2 – 8 3 –

Anna Iversdatter Bue 1 ditto hviid i Svangerne
Bruungaas 7 2 – 8 1 ?

Sÿver Wangen 1 ditto hviid af Couleur
kaldet Miölin 6 – – 9 2 ?

Christen Leehne 1 Koe sort hviid i Svang-
erne, kaldet Mörköÿ 6 2 – 10 – –

Sÿver Wangen 1 Qvie sortdroplet paa
Sidene, Krandzlie 6 1 – 9 3 –

Jacob Nede Dahle 1 ditto sort Stierneblie 6 1 – 9 3 14

Christen Mellum 1 Koe sortsidet Strömroes
hos Christen Wangen 7 – – 7 – –

Ditto 1 ditto röddroplet Blomroes
for ditto 7 2 – 9 1 –

Ditto 1 ditto sortsidet Sætterroes
for ditto 1 2 – 1 2 –

Anders Braackelien 1 Gra Oxse sort og hviid
Röstning 4 – – 5 1 6

Elie Sandboe 1 sort Qvie Giærroes 4 – – 4 2 8

Hans Kollebotten 1 ditto hviid og röed
Blomkind 4 – – 5 – 8

Thord Olstad 1 Gielding Droppelstuud
2 Aar gammel 3 2 – 4 2 –

Peder Bue 1 Qvie brun Gÿldenkrone
2 Aar gammel 3 – – 3 2 –

Peder Kleveruud 1 ditto sort Hiertroes
gammel 2 Aar 3 – – 3 3 ?

Arne Kleveruud 1 ditto hviid
Drængeroes 3 – – 4 1 –

Ditto 1 Graung Guldkam
et Aar gammel 2 – – 3 – –

Erich Klevstad 1 Gieldung graasidet
kaldet Haalender 2 – – 3 – –

Ditto 1 ditto mindre Blomstuud 1 3 – 2 2 –

Johannes Solhiemslien med
Cautionist Amund Bue 1 Forkalv eller Qvie
af Navn Spilleroes 1 3 – 2 3 –

Peder Lehne 1 ditto ditto Blomroes 1 1 – 2 1 –

Udi Sauv Huuset

Souver:

Peder Leehne 1 voxen Souv – 2 –

1 ditto ditto ligesaa for – 2 – 1 2 9

Ole Brendum i Hedahlen 1 Souv for – 2 –

1 ditto – 2 – 1 2 5

Peder Lehne 1 ditto – 2 –

1 ditto – 2 – 1 – 14

Christen Mellumsvangen 1 ditto – 2 –

1 ditto – 2 – 1 2 –

Peder Leene 1 ditto – 2 –

1 ditto – 2 – 1 1 22

Christen Moen 1 ditto – 2 –

1 ditto – 2 – 1 – 12

Anders Braackelien 1 ditto – 2 –

1 ditto – 2 – 1 – 13

Arne Kleveruud 1 ditto – 2 –

1 ditto – 2 – 1 1 –

Ole Nedre Klomstad 1 ditto – 2 –

1 ditto – 2 – 1 1 –

Tollef Birke-Rusten 1 ditto – 2 –

1 ditto – 2 – 1 1 18

Christen Mellumsvangen 1 Souv hos Christen Wangen – 2 –

1 ditto hos ditto – 2 – 1 1 –

Ditto 1 ditto hos ditto – 2 –

1 ditto hos ditto – 2 – 1 1 –

I Giædde Huuset

Peder Bue 1 Voxen Gied for – 3 – 1 1 –

Ditto 1 ditto ditto for – 3 – – 3 –

Solgt med Giædderne 1 mindre ditto Killing – 1 8

1 ditto ditto – 1 8

1 ditto ditto – 1 8

I Sviine Huuset

Sviin

Ole Nedre Klomstad 1 Galte Griis for – 2 – – 3 –

Hr. Justits Raad Plöÿen 1 Purke ditto for – 2 – – 3 –

Ditto 1 ditto ditto – 2 – – 3 –

Sænge Klæder:

Peder Bue 1 nÿe blaae og hviid rannede
Underdÿne med Fiærfÿld 4 – – 4 1 –

Ole Bæcken 1 nÿe Souvskinds Fæld 1 2 – 2 – –

Peder Bue 1 ditto ditto ditto 1 2 – 1 – ?

Lensmand Trosdahl 1 Sauvskinds Fæld med
Vahr paa for 1 – – 2 3 6

Ole Brenden i Hedahlen 1 blaae og hviid rannede
Underdÿne for 2 2 – 3 – 1

Rolsdorph 1 Lærreds Lagen for – 2 – – 2 8

Sÿver Nordre Wangen 1 nÿt ditto ditto – 3 – – 3 12

Poul Herredahlen 1 gammelt Aaklæde – 3 – – 3 6

Christen Mellum 1 ditto ditto – 3 – 1 – 4

Elie Sandboe 1 Bust Aaklæde – 2 – – 2 9

Christen Wangen 2 gamle ditto ditto – 1 – – 1 6

Hans Kleveruud 1 Hoved Puude med
Fiærfÿld – – 12 – 1 22

Peder Bue 1 ditto ditto med ditto
Fiærfÿld andsadt for – – 12 – 1 –

Sÿver Wangen 1 Souvskind Fæld hos
Christen Wangen 1 2 – 1 3 –

Ole Becken 1 Lærreds Lagen hos ditto – 3 – 1 – ?

Peder Bue 1 Hoved Pude med Fiær-
fÿld hos ditto – 1 – – 1 –

Hans Kleveruud 1 nÿe Souvskinds Fæld 1 2 – 1 3 –

Sÿver Wangen 1 graat Bust Aaklæde – 2 12 – 2 –

Peder Bue 1 liden Underdÿne med
Fiærfÿld – 1 8 – 2 –

Anna Bue 1 ditto ditto med ditto – 1 – – 2 –

Rolsdorph 1 Lærrets Lagen for – 2 – – 2 –

Peder Bue 1 Underdÿne blaae og hviid
rannede med Fiærfÿld 2 – – 3 1 –

Sÿver Lÿen 1 Hoved Pude – 1 8 – 2 –

Johannes Sandboevangen 1 Souvskinds Fæld 1 – – 1 1 –

Sÿver Lÿen 1 blaae og hviid rannede
Underdÿne med Fiærfÿld 2 – – 3 – 1

Joen Dahlelien 1 Lærrets Lagen – 2 12 1 – –

Ole Brenden i Hedahlen 1 Höÿende foeret med

Skind, blaat og rödt nr.1 – 1 8 – 1 14

Christen Mellum 1 ditto ditto med ditto nr.2 – 1 8 – 2 4

Hans Kleveruud 1 ditto ditto med ditto nr.3 – 1 – – 1 4

Friderick Endrestad 1 ditto ditto gammelt nr.4 – – 8 – – 6

1 Træstoel – – 16}

Peder Bue 1 ditto – – 12} – 1 8 1 ditto – – 12}

Ditto 1 Qværn med alt Tilbehöer
i Mellums Aaen 1 – – 1 – 12

Ditto 1 Alle Træe Kopperne
paa Sætteren 1 – – 1 1 10

1 Mose Rive – – 12}

1 ditto ditto – – 12}

Ditto 1 ditto ditto – – 12} – 2 2

1 ditto ditto – – 12}

Videre:

Peder Bue 1 Souv og een Giedde
Bielde for – 1 – – 1 2

Ditto 1 par drott-Riinger – – 4 ?

Hans Kleveruud 1 Kavel – – 4 ?

Peder Bue 1 voxen Gied for – 3 – 1 2 –

Ditto 1 ditto ditto for – 3 – 1 – ?

Ditto 1 ditto ditto for – 3 – – 3 –

Knud Kaggeruud 1 stort nÿt Fad – – 8 – – 2

Peder Bue 1 Skind Hiid for – 1 – – 1 –

Christen Mellumsvangen 1 nÿt Træe Fad – – 8 – – ?

Ditto 1 Meel Löb med
Jernbeslag – 3 – – 3 –

Contant 1 Øse T….. – – 2 – – ?

Jon Rusten 1 liden Skrædder Sax – – 8 – – ?

Peder Horgen 1 Valbirk Kande – 1 – – 1 –

Engebret Kleveruudlien 1 Korn Sæk for – 1 – – 1 19

Peder Bue 1 gammel Kande for – – 2 – – 4

Sÿver Wangen 1 Sændings Korg – – 8 – – 19

Knud Heredahlen 1 ditto ditto for – 1 – – 1 2

Poul Heredahlen 1 Souvskinds Fæld – 3 – – 3 12

Peder Schienna 1 gammel ditto ditto – 2 – – 2 1

Anna Iversdatter Bue 1 Svendsk Aaklæde – 2 – – 3 –

Christen Mællumsvangen 1 1 Souvskinds Fæld 1 2 – 1 2 –

Ole Brendum i Hedahlen 1 Höÿende rosede for – 1 – – 1 22

Knud Herredahlen 1 ditto couleuret for – – 12 – – 18

Hans Nedre Thoue 1 Drejels Bord Duug – 2 – – 3 11

Hans Stangviigen 1 Lærrets Haandklæde – – 12 – 1 –

Friderick ………… 1 ditto ditto ? ?

Peder Bue 1 Slibesteen med Aas
af Jern for – 3 – – 3 1

Sÿver Wangen 1 stoer mahlet Kiste med
Jern Beslag for 3 – – 3 1 ?

Christen Mellumswangen 1 mahlet Skatol med
Skuffer under,
med Laas og Nöggel 2 – – 3 3 –

Ditto 1 gammel sort Kiste uden
Laas – 1 – – 2 2

Hans Iversen Bue 1 mahlet Skriin Jern-
beslagen med Laas
og Nöggel – 2 – – 3 –

Ole Pedersen Horgen 1 bædre ditto ditto med
ditto 1 – – 1 2 4

Knud Herredahlen 1 Spand – – 12 – 1 –

Sÿver Wangen 1 gammel Kiste for – – 8 – – 10

Hans Iversen Bue 1 Færdings Kiste ? ?

Amund Lillejevne 1 liden Haand Saug – – 4 – – 9

Christen Mellumsvangen 1 Færdings Kiste, Jernbe-
slagen med Laas og
Nöggel 1 – – 2 2 4

Anna Iversdatter Bue 1 större ditto ditto for – 1 – – 2 –

I Kiælderen

Peder Bue 1 större Øll Kagge for – 2 – – 3 10

Christen Mellumswangen 1 mindre ditto ditto – 1 – – 1 3

Peder Bue 1 stort Mÿsu Kaer – 1 – – 1 8

Ditto 1 Øse Kiste – – 4 – – 5

Ole Iversen Bue en halv Ankere for – – 12 – – 12

Peder Bue 1 gammelt Spand for – – 2 – – 4

Hans Stangviigen {3 hviide Souvskind – 1 8 }

{2 ditto ditto – – 12} – 3 3

Ditto 1 Kalve Skind – – 8

1 ditto ditto – – 8 – 1 3

1 ditto ditto – – 6

Rolsdorph 3 sorte Souv Skind for – – 16 – 1 –

Ole Iversen Bue 1 raae Læder Huud 1 – – 1 1 –

Summa Auctionens heele Belöb 430 rd – 20 sk.

Herfra afgaaer fölgende denne Auctions Forretnings
Bekostninger saasom:

1: For de adskillige udstædde Placatter til Auctionens
Kundgiörelse vorder i fölge det Allernaadigste udgangne
Sportel Reglements 1te Afdeelings 37 §….. udfördt med – 2 16

2: Cathalogie forfatning over det solgte i mindste med – 3 –

3: Auctions Provition af de solgte Effecter med videre
fölgelig Forordningen af 19 Augustii 1693, à 4 Procento 17 – 20

4: Forretningens Beskrivelse paa 8 Ark, fölgelig
Sportel Reglementets förste Afdeelings dens
38 paragrapho 1 – –

5: Stemplet Papiir til Forretningens Beskrivelse 3 Ark
af 1te Classe 1… efter Forordningen af 27 November
1775, med indberegnet Post Porto 1 3 –

6: For de vidlöftige Auctions Sædlers Expedition med
derefter forfattet Defignation paa 76 Kiöbere, beregnes
i allernöÿeste med 1 2 16

7: Lænsmanden for at publicere de mange udstædde
Placatter ved alle Sognets Kirker med indberegnet
Skÿds og Diet Penge som Sportel Reglementet befaler,
16 Sk. pr. Miil til Annexerne tillægges 1 3 8

8: Og for Lensmandens Möde ved Auctionen, efter
höÿst allegerede Sportel Reglement dens
3 Afdeelings 15 § – 1 8

og 9: Auctions Vidnerne Bersved Hollungsöÿen og
Johannes Sandboevangen i tvende Dage à 24 Ort
hvor efter Sportel Reglementet 1 – 1

Tilsammen 26 rd – 20 sk

Bliver i Behold- – – – – – – – – 404 Rd

Siger Fire Hundrede og Fire Rigsdaler.

Saaledes Passeret og Auctionered, bekræftes under
min Haand og hostrÿkte Signete.
Aar, Dag og Stæd som indbemeldt.-

Plöÿen