Domsakt 1756-62 i sak mellom Ole Iversøn Melby, Kvikne (født Solhjem) og Pål Sveinsøn Loftsgård (Mostuen) om Øvre Bu

1
Peter Pontoppidan

Kongelig Majests Sorenskriver over Nordre Gulbrandsdalen;

Giør Vitterligt

At Anno 1758, den 29 Juny blev almindelig Sommer, Sage og Skatte Ting holden og foretagen paa gaarden Toldstad udi Waage Præstegield; Retten sadt og betjent med Laug Rættet Ole Ruddi, Ole søndre Kleverud, Peder Varphougen, Ole Nordre Kleverud, Guttorm Hammer, Gulbrand Kringlen og Siver Lofsgaard. –

Hvor da

Ole Melbye meldte til dette Ting ved skriftlig Stefnemaal at have ladet stefne

2
Povel Svendsen at anhøre Beviis og liide Dom til een Arrester Confirmation med viidere efter Stefnemaalets formeld som indleveret og oplæst blev, saaledes lydende:
Gaarden Øvre Bue af skyld 1 Huud 3 Skind i Breeden bøigden, var mig pandtsadt af Ingebret Pedersen Bue for een anseelig Summa Penge som jeg hafde laant ham, men da hand ikke dette Pengelaan kunde efter lovlig Opsigelse betale, ikke heller Rendterne godtgjøre mig, fandt jeg mig nødsaget nestleden Aar at erholde Dom over ham, hvorved Pandtet mig blev tilfunden for mine derudi havende Penge og Rendter, hvorpaa Pandtet

3
efter Loven stoed til Løsen uden at jeg var i begreb med viidere at erhverve ejendoms Dom derpaa, men imidlertiid resolverer Debitor selv til slutning at handle mod mig herudinden i betragtning at jeg for Hands Kongl. Majestæts Reluitions Summa hafde som Cautionist gjort mig responsabel paa den derudinden holdte auction i Christiania og meddeeler mig sit Skjøde og hjemmelsbrev paa gaarden til min evindelig oddel og Ejendom; men da jeg i Vaaraanden gaarden

4
skulle tiltræde med at pløye og tilsaae samme, befinder jeg at een Uvedkommende Person ved Navn Povel Svendsen Lofsgaard, huusmand under samme Lofsgaard har formæsteligende foretaget sig min jord at anmase sig, thi var jeg nødsaget ved Rættens Middel at forbyde han saadan foretagende, men hand vilde intet forbud agte og imedens jeg skulde Vaaraande med at pløye og saae, foretog hand sig efter evne ligeledes min ejendom at saae og

5
pløye; thi finder jeg mig beføyet hermed at give Eder Povel Svendsen Lofsgaard eller Moestuen lovlig Kald og Varsel at møde mig eller Fuldmægtig i Rette første Almindelig Sage og Skatte Ting den 29de Juny førstkommende, da Sommer Tinget for Waage Almue bliver holden paa gaarden Toldstad efter vanlighed for i ovenmeldte Tilfælde Vidner og beviisligheder at anhøre tillige med Dom, hvorved jeg vil vendte at 6
I efter Fortjeneste og Loven bliver anseet, det gjorde forbud stadfæstet, og I tilpligtet at betale Landnam og den mig tilføyede hinder og Skade med Prosessens Omkostninger alt efter nærmere gjørende paastand i Rætten; for Prosessens Skyld indvarsles Ingebret Pedersen Bue og for arresten Kongens Foged velædle Signeur Christen Pram.
Til bemeldte Tiid og Stæd indvarsles under Falsmaaels brøede at møde arrest Vidnerne som forkyndede bemeldte Forbud …….?,

7
Frederich Hansen Breeden , Erich Vangen og Ouden Enangen, samtlige under lovlig Eed og Examen at forklare Eder herudinden til Sagens oplysning.

Melbye den 29de May 1758
Ole Melbye
Mig lovlig Anvist.
Christen Pram

Stefnevidnerne Ole Simensen og Anders Iversen aflagde deres Saliigheds Eed paa Stefningens lovlige Forkyndelse for alle de udi den indbenefnte, undtagen for Fogden som Stefningen

8
Eegenhændig hafde paategnet.
Povel Lofsgaard blev 3de ganger paaraabet, men mødte ikke.
Ingebret Bue var tilstæde for Rætten. –
Ole Melbye fremlagde derpaa Ingebret Bues til ham indgivne Pandte-Obligation for Summa 1043 Rd. 2 £ paa gaarden Bue, dateret 17 April 1758, som oplæst blev, saaledes lydende:
Jeg underskrevne og forseiglede Ingebret Pedersen Bue af Breeden bøigden i Waage Præstegjeld, kjendes og

9
hermed Vitterlig gjør at som jeg er bleven skyldig til den Velagte Dannemand Ole Iversen Melbye i Froens Præstegjeld den Summa 1043 Rigsdahler og 2 Mark, siiger Eet Tusinde Førgetiugo og Tre Rigsdahler, Toe Mark, Capital og Rendter med paagaaende omkostninger, efter een over mig ergagne Nams og Indførsels Dom og derpaa erhvervet Exsecution og Indførsels Forretning, og jeg haver ikke

10
andet at afbetale samme min Gjeld med, end bemeldte min ejende gaard af Skyld 1 Huud, 3 Skind med bøxsel, som og var pandtsadt ham til forsikring for de mig laante penge; Saa er jeg kommen med hannem i foreening om, at hand skal beholde ermelte gaard Bue til frie ejendom for samme in Rættmæssige fordring; thi haver jeg herved skjødet og afheændet fra mig og mine Arvinger, samme Gaard Bue af skyld 1 Huud

11
3 Skind med Bøxel for den Summa 1043 Rdr 2 £ udi Reede laante Penge med Rendter og paaløbende omkostninger for uden dettes Skjødes bekostning, som hand selv betaler, ligesaa betaler hand selv de penge som Hands Majestæts Reluitions Rætt til gaarden er udlovet, nemlig 101 Rdr, samt det Kongelige Skjødes Bekostninger; og som jeg saaledes haver bekommet for titbemeldte gaard Bue Fuldkommen Betaling, saa kjender jeg mig og mine Arvinger

12
aldeeles ingen meere eller anden Rætt, end allene at indløse samme inden 3 Aars forløb med Reede penge for alle dens bekostninger, enten til eller udi oftbemeldte gaard Bue efter dags at have, men samme og hvad dertil ligger samt af Arilds Tiid tilligget haver, det være sig Ager og Eng, Skoug og Mark, Fiske Vand og Fæegang fra Fjælds og til Fjære, intet i nogen maade undtagen, at følge og tilhøre bemeldte Ole Iversen Melbye og Arvinger frie og ubehindret til brug og nyttig

13
gjørelse, ligesom best og tjeneligst eragtes. Til bekræftelse under min haand og Signete, og haver jeg formaaet Velagte Rasmus Lodversen Roldstad og Ole Hansen Grytting til Vitterlighed at undersrive.
Roldstad paa Froen den 17 April 1758
Ingebret Pedersen Bue (LS)
Rasmus Lodversen Roldstad
Ole Hansen Grytting

Lydelig læst og publiceret paa det almindelige Sommer, Sage og SkatteTing som holdtes paa Gaarden

14
Toldstad i Waage Præstegjeld den 29de Juny 1758, udi Ting Protocollen Extraheret, samt i Skjøde og Pandte Bogen folio 159 ordlydende indført.
Testerer C. Haurids.

Dernest arrest Forretningen af 29de April 1758, som iligemaade oplæst blev som følger.
Christen Pram, Kongelig Majestæts Foged over Gulbrandsdalens Fogderie gjør

15
vitterlig at Anno 1758 den 29 April indfandt sig hos mig Ole Iversen Melbye af Froens Præstegjeld og forlangede min Assistandce paa Embedets Vegne til at forbyde lovlig een Mand af Breeden bøigden, navnlig Povel Svendsen at befatte sig med een ham tilhørende gaard Bue, for hvilken Forretning hand selv indestaaer og ansvarer; hvorpaa jeg tilmeldede Frederich Hansen Breeden, saaledes som følger:

Velagte
Frederich Hansen!
Ole Iversen Melbye haver for mig

16
anmeldet, at Povel Svendsen Lofsgaard skal have indtrænget sig paa gaarden Bue som efter lovlig erhvervet Nams og Indførsels Dom, samt derpaa fulgte Exsecutions og Indførsels Forretning, endog efter eet af hands Debitor Ingebret Pedersen Bue meddeelet lovlig Skjøde skal være hannem tilhørende, ligesaa at hand agter samme, uden hands som rette ejers Lov og minde at bruge og benøtte sig, herved bemeldte Ole Melbye tillige begjærer, at jeg paa grund af Loven saadant vilde

17
Forbyde, da hand derfor og for alt andet hvad deraf kand flyde, vil efter Loven indestaae og være ansvarlig.
Saa bliver constitueret paa mine vegne, siden Lensmanden er længere fraværende, i Kraft Lovens 1ste Bogs 19 Captl. 1. Aricull, udi overværelse af 2de Mænd, hvortil Erich Vangen og Ouden Enangen udnævnes paa lovlig maade at forbyde bemeldte Povel Svendsen sig med berørte gaard Bue for nogen deel at befatte, enten til brug eller beboelse, imod den rette ejermand Ole Melbyes Lov og Tilladelse, i hvilket fald hand

18
maae tilholdes strax derfra at bortflytte hvad hand allerede maatte have ladet til bemeldte gaard henføre. Og da jeg ei allene haver selv contesteret indførsels Forretning paa bemeldte gaard, men Ole Melbye endog har forviist mig sit for ejendommen dertil hannem af Ingebret Bue meddeelte Skjøde, saa maae tillige merbemeldte gaard Bue, med alt hvad der underligger og tilhører hannem, nemlig Ole Melbye, til ejendom og Raadiggjørelse i hænde leveres, saa længe hand ikke

19
for sin fordring har nødt fullkommen fornøyelse hvorom ogsaa bemeldte Povel Svendsen maa af Eder advares og underrettes. I det øvrige maae det som forrettes ved Dag og Datum herpaa skrives og under samtliges bekræftning mig tilstilles.

Jeg forbliver
Eders
Tjenesberedvilligtst
Christen Pram
Roldstad 29 April 1758.

Det derpaa forrettede er saaledes lydende:
Anno 1758 den 2den May var vii undertegnede efter ordre paa gaarden

20
Bue og forkyndte dette forbud for Povel Svendsen i hands eeget paahør det testerer

Frederich H Breeden
Erich Vangen
Ouden Enangen

Og da dette forbud blev forkyndt, sagde Povel Svendsen, at hand ikke agtede noget forbud, hand hafde ikke med Ole Melbye at bestille;
testerer
Frederich Hansen Breeden
Denne Forretning contesteres og beskriven meddeles –
Pram

Hvorefter Citanten forlangede Arrest

21
Vidnerne som tilstæde ere afhjemlede. Hvorpaa det første Vidne Frederich Hansen Breeden aflagde sin Saligheds Eed og forklarede, at den i rette lagde beskrevne og af Fogden contesterede Arrest Forretning, er i alt saa rigtigpasseret og forrettet. -2det Vidne Erich Vangen efter aflagde Saligheds Eed, eenig med første Vidne.
3die Prov, Ouden Enangen, aflagde sin Eed og vandt i alt som de tvende

22
første Prov. –
Citanten æskede Laugdag. –

Eragtet
Povel Svendsen Lofsgaard forelegges Laugdag at møde til Høste Tinget nest anstundende med sit tilsvar.

Anno 1758 den 4de Octbr, blev opsettelses Ting holden og foretagen paa gaarden Toldstad i Waage Præstegjeld, Rætten sadt med Laugrettet Ole Ruddi, Siver Lofsgaard, Ole Kleverud, Peder Eide, Knud Sellatungen, Siver Biørnstad,

23
Frederich Thoe og Gulbrand Kringlen.
Den paafølgende Dag 5 October, blev Rætten atter sadt med samme Laugrette som i gaar.
Ole Melbye æskede i Rætte ved Procurator Holst, hands sag mod Povel Lofsgaard og derudi fremlagde den faldne Laugdag til arrestens Confirmation, som oplæst blev. –
Povel Lofsgaard mødte og tilstoed Laugdagens lovlige forkyndelse, derhos fremlagde hands skriftlige Contra Stefning i Sagen dateret 11de Aug. d.A. som oplæst blev, saaledes lydende:

24
Gaarden Bue i Waage Præstegjeld af Skyld 9 Skind 18 Mærker Fisk har Ingebret Pedersen, som da værende ejer den 28 Septbr 1754, pandtsadt til Ole Iversen Soljem eller Melbye tilleige med aldt hvis Løsøre hand ejede for 898 Rdr 2 S. derefter har Ingebret Pedersen den 10de April ved Kjøbe Contract overladet mig bemeldte gaard Bue imod at jeg skulde betale den summa samme gaard for hands Majst var udkommen og tilligemed 101 Rdr, som Ingebret Pedersen hafde udlovet for Reluitions Rætten paa den derover

25
holdte Auction, siden jeg paa min huustrues Vegne hafde Aasædes Rætten til denne gaard, ikke desmindre har Ingebret Pedersen den 17 April nest efter udgivet sit Skjøde til Ole Melbye paa denne gaard Bue, som derpaa strax flyttede til gaarden og trængede mig derfra, som allerede paa grund af Kjøbe Contracten af 10de April nest forhen hafde taget den i brug, hvorover hand til Waage Ting mod mig har anlagt sag, foregivende at jeg uden hvemmel har tiltaget mig gaarden

26
at bruge, skjønt Ejeren Ingebret Pedersen selv overleverede mig samme efter Contracten; Thi vorder Ole Iversen Melbye saavelsom Ingebret Pedersen Lofsgaarden herved Contra Stefnt at møede til Waage Sogns Almindelige Høste Ting paa Toldstad Tingstue, hvad tiid samme efter Loven og Øvrighedens anordning vorder holden for at anhøre mine Vidner og beviisligheder, samt liide Dom eenhver for sig til undgjeldelse efter Loven; hvorefter

27
jeg vendter for Ole Iversens tiltale i denne Sag at blive friekjendt, hand for sin selvraadige adfærd ved at trænge mig fra gaarden anseet efter Loven, Ingebret Pedersen anseet for sin lovstridige handell og tilligemed Ole Iversen at oprette mig Prosessens omkostninger efter den oplysning og Irættesættelse som vorder fremsadt. –
Til Vidnedsbyrds aflæg i denne Sag om Contracten af 10 April 1758, dens rigtige oprettelse og at jeg allerede hafde tilflyttet gaarden Øvre Bue

28
førend Ole Melbye derfra aftrængede mig, saa og angaaende hands selvraadige omgang derved, indstefnes til samme tiid og stær under Falsmaalsstraf eftermeldte Vidner Nicolay Marcusen Ødeteigen, Siver Thordsen Nedre Dahle, Bernt Enangen, Gulbrand Stangvigen, Erland Vangen, Knud Breedenvangen, og Ouden Enangen, hvorhos jeg forbeholder min Ræt ti gaarden Bue at søge fra Ole Iversen til rette tiid og stæd, da jeg i øvrigt reserverer mig Continuations

29
Stefning i fornøden tilfælde.

Datum Bue den 11te Augustii 1758
Povel Svendsen
Bue

Iligemaade anviises denne Stefning Fogden Pram, som har paa Ole Melbyes forlangende udstæd forboes Seddel. –
Den 15 Augustii er denne Stefning lovlig læst i Fogden Prams huus, det bevidner vii, saasandt hjelpe os Gud og hands hellige ord. –
Peder Soelbraae Amund Halvorsen Grytting

Stefne Vidnerne Joen Povelsen og Ole Bersvendsen aflagde deres Saligheds Eed

30
paa Stefningens lovlige forkyndelse for Ole Melbye med Maanets lovlig kald og varsel, ligesaa sagde bemeldte Joen Povelsen og Tosten Sandboe at have forkyndt Stefningen for Vidnerne, hvorpaa de hver for sig aflagde deres Saligheds Eed. Vidnerne blev paaraabte men mødte ikke. –

Povel Lofsgaard forlangede Laugdag. –

Eragtet –
Nicolay Marcusen, Siver Thordsen, Bernt Enangen, Gulbrand Stangvigen, Erland Vangen, Knud Breedenvangen og Ouden Enangen forlægges hermed

31
Laugdag at møde til Vaar Tinget nestanstundende med deres vidnesbyrds aflæg under Falsmaael.

Anno 1759, den 27 Marti blev med Vaar Sage Tinget continueret paa gaarden Toldstad i Waage Præstegjeld Rætten sadt med Laug Rættet Erich Vangen, Frederich Thoe, Peder Eide, Gulbrand Kringlen, Ole Lien, Ole Hammer, Ole Hillem og Siver Veggum. –

Ole Melbye æskede i Rætte hands Sag mod Povel Lofsgaard for voldsom indtrængelse paa hands gaard Bue

32
og paastoed Dom. –
Povel Lofsgaard mødte og fremlagde hands Contra Continuations Stefning af 1. December A.p. som oplæst blev, saaledes lydende:
Det er ikke beviist at jeg den 10de April 1758 har faaet afstaaelse af min Svoger Ingebret Pedersen Bue paa hands gjorde Bud 101 Rd_r for Deres Majestæts havende Reluitions Ræt til samme gaard Bue, der skylder 1 Huud 18 Mkr fisk, som jeg tillige med det derpaa forvendtende allernaadigste Skjøde skulle betale, til den ende Skjødet paa mit Navn at indrettes, og

33
naar Skjødet var faaet skulle jeg betale ham jorden med den Summa som den fra Cronen var udkommen for efter den derom undgangne Placats formeld, item at jeg gaarden denne Aars Vaar skulde tage udi brug og beboelse; thi den derom af min Svoger udgifne forskrivelse er til Tinge uden modsigelse bleven publiceret: saasnart jeg hafde faaet denne overdragelse flyttede jeg til gaarden Bue og antog den som min ejendom; men siden maatte jeg fornemme, at den bemidlede Mand Ole Iversen Melbye af Froens Præstegjeld

34
hafde faaet Skjøde paa gaarden Bue den 17de samme April Maaned, som er 7 Dage seenere, end den mig skeede overdragelse, hvilket Skjøde jeg ved dets Tinglysning har protesteret imod efter den hjemmel jeg dertil haver efter Loven, dog jeg er første Kjøber og dertil er givet paa Ole Melbyes Vegne een ligesaa ugrundet som reel Replique, den jeg ikke her vil nævne med sin Rette og overeens-stemmende med Loven paapassende Carracter, men jeg kommer udi Sagen

35
og saa viidt er avanceret skal det ei vorde glemt vedbørlig at demonstrere, og alligevel, naar Ole Iversen Melbye og hands tilhængere uden effect læse og forstaae Lovens ord skulde sandsynlig selv overbeviise sig at bestille, thi jeg er ikke skyldig ham det ringeste, ej heller har jeg solgt ham nogen gaard, mon vel Ingebret Pedersen Bue og derfor hand maae holde sig til hannem; anmaser benefnte Ole Melbye

36
sig som een virkelig ejere det hand ikke er eller bliver før Dommere har skildt os imellem, at lade mig forbyde gaardens brug og stefner mig som ejer og ikke fremmet til jorden, for at jeg har anmaset mig gaardens brug, hvilken Sag endnu er imellom os staaende og enskjønt hand ikke har faaet Dom, reqvirerede hand dog at faae grandehjelp til mig at føre af gaarden, hvilket bliver ham under een særdeles ordinations paaskrift bevilget da dog de

37
mine gjerninger ved ordination er gifne Carracter skal under Sagen blive viist, bædre passer sig paa Ole Melbyes forhold end mit, men om saa maae siges hand Riig jeg fattig og derfor maae taale til een tiid hands og tilhængernes adfærd, som endskjøndt de tager dertil beskjærmelse af Loven, dog efter Loven skal vorde viist at det er voldelig og jeg til een tiid taale maae: hand

38
har ingen Caution stillet enten for arrest eller andet som anden Kjøber, men om jeg begjærede ham, hvortil jeg har meere lovlig angang, da ventelig Caution ville æskes af mig, for den Summa Ole Melbye skal have af min Svoger Ingebret Bue, endskjønt jeg ikke er nogen Cautionist for samme og mueligens det er sagt og i tiiden kommer for lyset det jeg reserverede mig at fremføre paa sin tiid og jeg har da maattet taale adskillig haard medfart og jo haar-

39
dere medfarten er, jo større bliver Revangen, jeg har ikke midler at spendere, men jeg trøster mig ved Loven, som er Landets indbyggeres rette snoer, og dersom den ej beskjærmer mig, saa maae jeg taale hvad jeg bør men mine beskjærmere er uryggelig. For den denne haarde medfart, maae jeg anføre een meget bevægelig Aarsage som skal blive min ventelig stoere fordeel og Sags Styrke, og deraf fornemmes at Ole Melbyes adfærd imod mig med at tvinge mig fra min
40
Ejendom gaarden Bue at bruge, er ikke af nød og trang, thi hand bruger og ejer gaarden Melbye i Froens Præstegjeld, og derfor fortrykker mig af lyst, da hand bruger denne gaard Bue som Avelsgaard, det jeg anmærker, vel haver jeg under 11te Augustii 1758 stefnt med Contra-Stefnemaael til at beviise min Sag og fornødne Satisfaction for ald ulovlig medfart at nyde, hvilken Stefning sidstholdte Høste=Ting her i Sognet er i Rætte kommet,

41
men formedelst Vidnerne ej møtte, ere de givet Laug Dag til neste Ting, og af dette Skjøde er udeladt, at min Vær=Moder paa gaarden Bue skal have føderaad sin livs tiid jeg som hændes datter Mand var pligtig at give hænde den, om det aldrig var hænde udlagt af gaarden, saa er jeg aarsaget end viidere med dette Continuations Contra=Stefnemaael, at gaae alle Sagens Vedkommende i møde især min bemidlede Citant Ole Iversen Melbye

42
og herved Kald og Varsel giver hannem Ole Iversen Melbye at møde mig eller antagen Fuldmægtig udi Rætte førstholdende Vaar Sage Ting her udi Waage Præstegjeld den tiid og Stæd, som samme efter Øvrighedens berammelse holdet vorder, der at paasee Documenter, som udi Rætten bliver produseret denne Sag og dens omstændigheder vedkommende, samme tilligemed efternæfne de Vidner at anhøre og derefter Dom at imodtage

43
til Vedbørlig undgjeldelse og min fulde Satisfactions nydelse for ald ulovlig adfærd og mit kjøbs stædfæstelse, samt denne Prosesses omkostninger mig skadeløst at erstatte og ligesaa de over mig og mit gods gjorde forretningers under klendelse som ulovlig søgte, samt den min persohn og gjerninger gifne Carracter aldeles mortifiseres saaledes at de ikke bør komme mig eller mine til nogen slags forklejnelse!! Alt efter den i Anleedning af Sagens
44
omstændigheder nærmere inden Rætten fremsættende paastand til een forsværlig Doms nydelse. De Vidner som Ole Melbye skal paahøre og i denne Sag til forbeskrevne Ting tiid og stæd, under deres fahlsmaaels udreedelse, indkaldes at møde, ere Nicolas Marcusen Ødeteigen, Siver Thordsen Nedre Dahle, Bernt Enangen, Gulbrand Stangvigen, Erland Vangen, Knud Breedenvangen, Ouden Ennangen og Frederich Breeden med fleere, som enten til samme

45
tiid og stæd ved dette Stefnemaaels forelæselse indkaldet vorder eller godvillig formaaes kunde til at møde og Vidnesbyrd udi denne Sag aflægge, hvorledes at min Svoger Ingebret Pedersen Bue uden tvang men frievillig samtykkede den til mig skeede forbesagde overdragelse af 10de April 1758, og samme udi deres nærværelse underskrev; hvad svar jeg af min Svoger Ingebret Bue blev given, da jeg ham tilspurgte, om hand hafde givet Citanten Ole Melbye tilladelse

46
at faae gaarden Bue; hvad tiid dette spørsmaael skeede og hvad svar Ole Melbye gaf da jeg hannem tilspurgte, med hvad mere ord og tale os mellem faldt; at min huustrues Moder paa gaarden Bue haver føderaad sin lives tiid, om der blev læst noget hjemmelsbrev for mig til gaarden Bues brug, hvorledes den forretning skeede som af Fogden Sigr. Pram den 28de July 1758 er ordineret at skee over min Persohn og gods og om derved dørrenes
47
igjen læsels blev noget af mit gods indlæst, item hvorledes i andre maader dermed tilgik, med det meere som een hver af dem i særdeleshed hand vorde tilspurgt og besvare til Sagens oplysning, saa og om hvad skade og ruin jeg formedelst udkastelsen fra gaarden Bue som min sande ejendom lidt haver. –
Til forbemeldte Ting, tiid og stæd indkaldes Fogden Signeur Christen Pram at møde og anhøre hvad i Sagen passeret af Documenters produserelse,

48
Vidnernes føerelse, den fremsettende paastand til min friekjendelse for Ole Melbyes søgsmaael, de passerede forbuds og grande udkastelses forretninger, som lovstriidende anseet, derom min adfærd brugte Expræssioners dødkjendelse, som een for alle og alle for een, at gives gaarden mig til brug og beboelse uhindret at nyde, at vorde tilkjendt med det meere kand have anleedning yderligere udi Rætten at paastaae, og

49
for saavidt hr. Fogden der har uden Cautions stillelse indtrengt Ole Melbye som ikke Boedslids eller trængende Mand paa gaarden Bue, og mig som trængende til gaardens brud udkastet, vedkommende hand Dom at modtage. –
Endelig bliver til forbenefnte Ting og dets berammelses tiid og stæd indkaldet at møde min Svoger Ingebret Bue for at anhøre alt hvad i Sagen passerer og Dom saavidt hannem angaaer

50
det liide og imodtage.

Moestuen under gaarden Lofsgaarden i Waage Præstegjeld den 1. December 1758.
Povel Svendsen.

Stefne Vidnerne Knud Hansen og Peder Varphougen aflagde sin Saligheds Eed paa Stefningens loflige forkyndelse for alle de derudi benefnte ligesom for Fogden Pram den 7. December A.P. for Ole Melbye den 8de dito, der tillige blev udsagt fra gaarden og 9de Do for Ingebret Bue, saa var og stefnt med mundtlig Varsel til vidne i Sagen Erich Vangen. –

Citanten Ole Melbye lod ved Procurator

51
Holst benægte det ubeviisligt at Stefnemaaelets Contentum og derhos lagde mærke til de fornærmelige …ectiver som Contra Stefnemaaelet er fyldt med, med anmodning at Povel Lofsgaard forklarer Stefnemaaelets forfatter efterdi hand ej sit navn har underskrevet i følge Forordningen af 19 Augustii 1735. –
Povel Lofsgaard sagde der har een Mand i byen skreven for ham, som er Procurator …huus. –

52
Vidnerne blev paaraabt, men møtte ikke. Povel Lofsgaard begjærede Vidnerne forelagt møde til neste Ting.

Eragtet
Nicolas Marcusen Ødeteigen, Siver Nedre Dahle, Bernt Ennangen, Gulbrand Stangvigen, Erland Vangen, Knud Breedenvangen, Ouden Ennangen og Frederich Breeden samt Erich Vangen forelægges hermed Laug Dag at møde til Sommer Tinget næstanstundende med deres Vidnesbyrds aflæg under Falsmaael og Fogden Sig_r Christen Pram Sagen at

53
tilsvare og samtlig Parter at møde til Sagens afgjørelse. –

Anno 1759. Den 29de Juny blev almindelig Sommer Sage og Skatte Ting holden og foretagen paa gaarden Toldstad i Waage Præstegjeld, Rætten sadt med Laug Rættet Frederich Thoe, Peder Eide, Ole Lien, Siver Weggum, Ole Hammer, Gulbrand Kringlen, Erich Vangen og Ole Hielle. –

54
Dagen efter, den 30 Juny blev end Sage Tinget continueret og Rætten sadt og betjent med samme Laug Ræt som igaar. Ole Melbye æskede i Rætte ved Procurator Holst hands Sag imod Povel Lofsgaard og derudi ventede paa tilsvar.

Povel Lofsgaard indfandt sig log fremlagde Rættens seeneste forelæg i Sagen af 27de Marty 1759 som oplæst blev. –
Og som Vidnerne mødte for Rætten saa blev Eedens forklaring dennem betydet

55
med formaning til Sandheds udsiigende. –
Fogden Velædle Sig_r Christen Pram lod vedtage lovlig Varsel i Sagen. –

Derpaa det
1st Contra Citantens Prov, Nicolaus Marcusen Ødeteigen, 49 Aar gammel aflagde sin Saligheds Eed og vandt. –
Ingebret Bue sisterede sig for Rætten og exciperede mod Laug Dagen saavidt hands Persohn er betreffende efterdi hand ikke er lovlig indkaldet, thi paastoed hand Sagen og Stefne-
56
maaelet afviist saaledes, at intet ham betreffende herudinden bliver ventileret, derhos paasteeende at Povel Lofsgaard i følge Forordningen af 3 Marty 1741, og loven, bliver tilfunden at betale ham Kost og tæring og at hand bliver anseet som Vedbør mod hans mislige omgang med Indvarslingen. Povel Lofsgaard sagde at hand hafde ikke tænkt det hafde været fornøden at begjære nogen Laug Dag for Ingebret Bue, men som hand nu mærket at Ingebret Bue paastaaer samme, førinnden at Vidner over ham kand føeres, saa indstillede hand saadan Ingebret Bues paastand ti Rættens Skjøn og godtfindende da Protocellen viiser at Ingebret Bue af begyndelsen i Sagen har mødt og Sagen tilsvaret.
Holst formeenede at siiden Sagen er forfulgt ved Continuations Stefnemaael, saa bør den og at gaae sin lovlige fremme i henseenede Laug Dag, thi

58
reffererede hand sig til den indkomne Exception i Eervartning af Rættens Eragtning i denne betyelige tilfælde, hvor saa vel Lov som Forordninger er tilsidesadt og derved bleven nægtet den paagjeldende Ingebret Bue Lovens beneficium i dette fald, altsaa i Relation til Lovens 1 Bogs 4 Capitell 1 Articull og Forordningen af 3de Marty 1741 saavidt Ingebret Bue betreffer paastoed Sagen afviist, da Citanten Ole Melbye er parat at anhøre alt hvad Contra Citanten

59
imod ham at føere. –

Eragtet
Ingebret Bue som er 2de gange stefnet i Sagen og første gang mødt med tilsvar i Sagen behøvedes intet viidere forelæg til, thi haver Sagen sin fremme og Vidnerne til Deposition vorder antagen.
Ingebret Bue som anhørte denne Eragtning beklagede sig Rætteslør, og under forbeholdenhed absenterede sig fra Rætten. Provet Nicolas Marcusen blev derpaa

60
atter fremkaldt og under den aflagde Saligheds Eed gjorde følgende forklaring udi Sagen: at hand blev tilkaldt som Vidne nu i Vaar var eet aar siden paa Nedre Dahle Ibdm hvor Ingebret Bue og Povel Lofsgaard oprettede een Kjøbe Contract imellem sig udi April Maaned, hvorved Ingebret Bue solgte til Povel Lofsgaard hands gjorde bud paa Reluitions Rætten til gaarden Bue og overleverede gaarden Bue til Povel Lofsgaards

61
Brug og Raadighed hvorfor Povel Lofsgaard skulle betale det gjorde bud for Reluitions Rætten og til Ingebret Bue afstaae Pladsen Moestuen til ejendom med viidere som Contracten nærmere udviiser; denne Contract blev af de Contraherende i Vidnernes overværelse underskrevet og forseiglet og derpaa haandragtet.
2det Prov Siver Thordsen 34 Aar gammel aflagde sin Saligheds Eed og vandt at hand blev tilkaldet af Ingebret Bue og

62
Povel Lofsgaard paa Nedre Dahle med forrige Vidne og forbemeldte tiid, at være overværende imedens de sluttede een Kjøbe Contract imellem sig, der blev skreven paa slet Papiir saaledes at Ingebret Bue solgte til Povel Lofsgaard sit gjorde bud paa Raluitions Rætten til Bue, og for de Penge den var ham tilslagen for og overlod gaarden Bue for Povel Svendsen til Raadighed og Brug med de forord at Povel Lofsgaard maatte selv eventyre enten hand kunde

63
faae Reluitions Rætten eller ikke; ligesom Ingebret Bue skulde faae Pladsen Moestuen derimod til brug og ejendom, hvorpaa de blev haandragte, og det paa slet papiir derom skrevne forlig af dem begge underskrevet; Derefter omtrent een aatte dagers tiid kom Povel Lofsgaard til Vidnet og hafde ladet omskrive Contracten paa Stemplet Papiir, medsiigende at Ingebret Bue hafde underskrevet og forseiglet den, ligesaa det andet Vitterligheds Vidne Nicolas Marcusen, hvis

64
hænder og seigl Povel Lofsgaard viisede Vidnet stoed derunder, med begjæring at Deponenten ville ligesaa bekræfte samme, hvilket hand og gjorde, dog med de forord, at det skulle være og blive paa Povel Lofsgaards eeget ansvar, efterdi Deponenten ikke hafde seet at Ingebret Bue og det andet Vidne Nicolas Marcusen selv hafde underskrevet og bekræftet. –
Ole Melbye lod ved Holst Vidnet tilspørge om hvad Summa gaarden Bue er udkommen for, og for hvad Summa Moestuen og om Moestuen

65
er ligesaa god som gaarden Bue; Vidnet svarede, at Bue er een god gaard i bøigden skyldende 1 Huud 18 Mrk fisk, derimod Moestuen ikkun een ringe huusmands Plads liggende under gaarden Lofsgaard. –
3die Prov Bernt Erichsen Ennangen 47 aar gammel aflagde sin Saligheds Eed og vandt, at i fjor Vaar kom Ole Melbye til Vidnet og forlangede han vilde hjelpe ham med at pløye paa gaarden Bue, hvilked hand og gjorde og pløyede for ham nesten

66
een Dag med 2de hæste. Om høsten derefter hændte det sig at Ole Melbye atter kom Vidnet med Fogdens ordre paa Ole Iversens begjæring om at Deponenten med fleere af granderne skulle assistere ham til at forsvare sin ejendom gaarden Bue og føere og afholde Povel Lofsgaard med gaardens Huuse og Jord at befatte sig, hvilket og Deponenten var villig til at fuldføere og med Peder Lille Rusten samt Ole Mælum forføyede sig til gaarden Bue og forbød Povel Lofsgaard som var i begræb med at afskiære Kornet, det hand skulle indholde med samme, og ej

67
befatte sig dermed, som Ole Melbyes formeente ejendom, da Ole Melbye tillige oplæste Fogdens ordre herom, af hvilken Povel Lofsgaard blev given tiid til at tage Copie af. –
Povel Lofsgaard fremlagde i Rætten den tagne Copie, som hand forlangede i Acten indlemmet, for Rætten oplæst, og derefter Vidnet tilspurt, om orginalen ikke var af ligelydende indhold. –
Hvortil Vidnet svarede hand erindrer ikke Rettere end Orginalen var saaledes. –

68
Den producerede Copie lyder saaledes som følger:
Kongl: Majst_s Foged Hr Christen Pram som jeg ej allene med lovlig Skjøde er Rættmæssig ejer af gaarden Bue nu og tillige erhvervet eet lovlig forbud til at Povel Svendsen som derpaa vil indtrænge sig skal derfra endtholde sig, hvilket ere lovlig paastefnt og forfuldt til Tinge, og jeg dog ikke kand beholde mit ubeskaaret for bemeldte Povel Svendsen som derpaa indtrænger sig og vil baade slaae og høste, saa er jeg nødsaget at udbeede, at Kongelig Majestæts Foged vilde udnefne 3de af de nærmeste

69
Boende Mænd til at assistere mig udi min ejendoms svar og i at holde bemeldte Povel Svendsen fra at befatte sig dermed enten at beboe eller bruge og benøtte sig, hvorfor jeg holder Hr. Foged skadesløs i alle maade og forbliver
Kongelig Majestæts Fogeds
ydmygeste tjener
Ole Iversen
Froen den 25de July 1758.
Paaaktet ikke vold log uræt skal tage overhaand, haver de Valagte Mænd Bernt Ennangen, Ole Mælum, Peder Lille

70
Rusten og fleere af Breeden bøigden at assistere med at Reqvirenten Ole Iversen Melbye kand forsvare sin ejendom i hvilket fald de paa anmodning maae ikke unddrage sig fra at føre og at holde Povel Svendsen fra med gaarden Bue at befatte sig for nogen deel, andre med gaardens huuse til beboelse eller Jord til benyttelse, hvortil eenhver bør være ligesaavel pligtig som til at redde deres grander i alle andre førlige tilfælde. –

Roldstad den 28de July 1758
C. Pram.
/4de Prov Guldbrand Ingebretsen Stangvigen

71
32 aar gammel aflagde sin Saligheds Eed og vandt at hand var paa Ole Melbyes forlangende i fjor Vaar og pløyede nesten i 2 dage paa gaarden Bue med een af sine hæste og een af Ole Melbyes eegne.
/5te Prov, Erland Olsen Vangen 35 aar gammel aflagde sin Saligheds Eed og vandt at hand var og med paa gaarden Bue at pløye for Ole Melbye endog med 2de hæste som tilhørte Ole Mælum som var buden til hjelp til pløyningen. –
6te Prov, Knud Olsen Breedenvangen

72
48 aar gammel, aflagde sin Saligheds Eed og vandt, at i fjor Vaar aar kom Povel Lofsgaard til Vidnet og bad ham tilligemed Ouden Ennangen følge sig til gaarden Bue for at forbyde Ole Melbye at pløye paa hands ejendom, hvilket Vidnet føyede ham udi og fulgte med til Bue, da de først treffede Ingebret Bue, som Povel Lofsgaard tilspurte om hand hafde givet Ole Melbye lov til at pløye, dertil svarede Ingebret Bue, Ole Melbye pløyer vel alligevel,

73
derfra forføyede de sig ned i Ageren til Ole Melbye, som Povel Lofsgaard tilspurte om hvem der hafde givet ham lov til at pløye, da Ole Melbye svarede; hand meener hand pløyer sin eegen ejendom, hvorpaa hand har saavel Pandtebrev som Skjøde og Dom og naar du, sagde Ole Melbye til Povel Lofsgaard, vil betale mig mine udlagde penge for gaarden, skal du faae gaarden og jeg reise herfra. Povel Lofsgaard svor derpaa ved

74
sin Gud at det gjorde han ikke.
7de Prov Ouden Ennangen blev paaraabt men var ej tilstæde. –
Povel Lofsgaarde sagde at Manden var her i gaar paa Tinget men fik hastelig saa meget ondt, at hand ikke kunde blive her længere, aflagde derfor sit Vidnetsbyrd for 2de Mænd der samme for ham skulle frembære, hvilke 2de Mænds navn lig Nicolaus Marcusen og Peder Endresen fremstikkede sig for Rætten og med opragte fingre Eedelig bevidnede at

75
Ouden Ennangen var her paa Tinget i gaar og formedelst paakommende svaghed maatte forføye sig hjem, men forinden bad hand dem modtage og frembære her for Rætten hand Vidnetsbyrd i denne Sag, som i ord og meening var eenstemmende med nest forrige Prov Knud Breedenvangen og paa sammes Rigtighed aflagde Ouden Ennangen for dem sin Saligheds Eed.
/8de Prov Frederich Hansen Breeden 42 aar

76
gl. aflagde viidere Provning under forhen aflagde Saligheds Eed og vandt paa tilspørgende af Povel Lofsgaard, at hand erindrer ikke noget hjemmelsbrev paa Bue, da den forhen omprovede arrest eller forbud blev gjort, men erindrer at Povel Lofsgaard oplæste det brev hand hafde faaet af Ingebret Pedersen paa gaarden Bue. –
/9de Prov Erich Vangen 64 aar gammel under forhen aflagde Eed gjorde viidere forklaring nu som nest forrige Prov

77
Frederich Breeden, hvilke 2de sidste afhørte Vidner; Refferede? sig til den forhen i Sagen aflagde Provning. Derefter Povel Lofsgaard var Sagens anstand begjærende til neste Ting for at fremkomme med yderligere beviis til Sagens oplysning paa sin siide.
Ole Melbye ved Holst for at viise all føyelighed vilde ikke protestere mod den begjærte anstand uagte Povel Lofsgaard i Rette førede er saa ynkværdigt og unøttigt at det tydelig viiser, hand

78
blaat søger ved den begjærte anstand Sagens udhall og Citantens destostørre Depenser.

Eragtet
Sagen udstaaer ti høste Tinget, da Parterne møder med hvis viidere de haver til Sagen oplysning og endelighed.

Anno 1759 den 9de Octbr, blev Opsættelses Ting foretagen paa gaarden Toldstad i Waage Præstegjeld, Rætten sadt med Laug Rættet Erich Vangen, Guttorm Hammer,

79
Ole Lien, Siver Veggum, Ole Hiellum, Gulbrand Kringlen, Ole Hammer og Peder Varphougen.
Ole Melbye æskede i Rætte hands Sag mod Povel Lofsgaard ved Procurator Holst om voldsom indtrængsel paa hands jord og derudi vendtede paa tilsvar. Paa indstefnte Povel Svendsens vegne, mødte Procurator Knud Olsen der sagde at Povel Svendsen endnu behøver med Contra Continuations Stefnemaael til flere Vidners førelse, Sagen at begegne?

80
og derfor heller forinden samme Vidner ere førte hand befordre Sagen til Doms; men var Sagen begjærende i beroe stillet til neste Ting, hvorhos Comparenten anmelte, at af de Vidner hand agter at indkalde er Thord Frederichsen og Siver Thordsen Dahle de som hafde seet Ingebret Bue underskrive den med Contra Citanten indgaaende kjøbe Contract om gaarden Bue, forbeholdende i øvrigt hvad viidere som

81
hand fremføres til Contra Citantens tarf i denne Sag. –
Holst sagde at Retten vel skjønner, at den nu begjerte anstand blaat sigter til at trenere tiiden og at bringe Citanten i destostørre Depenser efterdi Acten viiser at saa mange udsættelser forhen har været Citanten bevilget, ja fleere gange end som Lovens 1 Bog 13 Captl. 15 Ariculle bevilger, thi hafde hand større føye til at protestere mod den begjerte anstand, men ikke desmindre assoeserede hand dog samme for at viise ald føyelighed.

Eragtet
Sagen udstaaer til Vaartinget 1760.

82
Anno 1760 den 27de February, blev almindelig Vaar, Sage og Skatte Ting holden og foretagen paa gaarden Toldstad i Waage Præstegjeld, Rætten sadt med Laug Rættet Erich Vangen, Frederich Thoe, Peder Eide, Ole Hielle, Ole Hammer, Stener Stokkestad, Ole Ruddi og Simen Oldstad.
Ole Melbye æskede i Rætte ved Procurator Holst hands Sag imod Povel Lofsgaard om voldsom indtrængsel paa hand jord gaarden Bue og ventede paa tilsvar. –
Povel Svendsen Moestuen mødte, saavel

83
som paa hands vegne Procurator Knud Olsen der indlemmede skriftlig Continuations Contra Stefnemaael af 15 December afvigte, hvorved saavel Ingebret Pedersen Bue som Ole Iversen Melbye, ere indstefnede til dette Ting fleere Vidner i Sagen at anhøre til paafølgende Dom efter forhen udgangne Stefnemaaele, alt følgelig Continuations Stefningens yderligere formeld som indleveret og oplæst blev saaledes lydende:
For at overbeviise Ingebret Pedersen Bue,

84
at hand virkelig har indgaaet og underskrevet den Contract af 10de April 1758, hvorved gaarden Bue, tillige med Reluitions Rætten var mig solgt og overdraget saaledes at jeg gaarden samme aars Vaar skulle tiltræde, saavelsom og, for at overtyde Ole Iversen Melbye, at hand uden Lov og Dom haver borttaget det Korn, som jeg bemeldte aar paa gaarden Bue hafde saaet og til deels allerede var indhøstet og til deels af ham blev opskaaret og borttaget, imedens det endnu stoed grønt paa Ageren,

85
saavelsom at hand paa lige maade har borttaget og bemægtiget sig den af mig indbjergede høe Afling, og brudt mine Laaser for dørrene for huuserne og sadt andre laaser for de Effecter som jeg til gaarden Bues drift havde ladet didhenbringe, samt at hand ligeledes fra gaarden Bue har bortsolgt 1759 aars Avel og afgrøde, saa at hand allerede har fravendt mig gaardens brug og benyttelse udi 2de aar, til
86
gaardens forringelse og min yderste fornærmelse; thi bliver i Continuation af min forrige Stefnemaale af 11 Augustii og 1. December 1758 herved indstefnt som Vidner under Falsmaaelsstraf at møde paa Toldstad Tingstue i Waage Præstegjeld neste Almindelige Vaar, Sage Ting, som efter Forordningen af 26de December 1750 tager sin begyndelse den 27de February førstkommende, Thord Frederichsen Dahle og Siver Thorsen Sælsjorde i første tilfælde, saavelsom

87
i sidste tilfælde Siver Pedersen Varphougen, Siver Amundsen Nedre Bue, Amund Olsen Nedre Bue, Bonde Hansen ved Breeden og Ole Halvorsen med saa mange fleere som ved dette Stefnemaaels forkyndelse under Falsmaaelsstraf indvarsles, at prove alt hvad Eder herom er Vitterligt til Sagens oplysning og Sagens bestyrelse; til bemeldte tiid og stæd stefnede Ingebret Pedersen Bue og Ole Iversen Melbye at anhøre
88
stefnte og ustefnte Vidner og andre beviisligheder, samt forestilling og paastand, og derefter at lide Dom, følgelig den irettesættelse som jeg efter Sagens og Beviisernes beskaffenhed samt dette og ming forrige Stefnemaaeler agter at lade i rettekomme; Endelig anviises og denne Stefning for Kongelig Majestæts Foged Sigr Christen Pram forsaavidt som Sagen hannem anrører.

Moestuen den 15 Deceb_r 1759
Povel Svendsen Moestuen

89
Hvorhos Olsen anmeldte at de forhen i Sagen afhørte Vidner Nicolay Marcusen, Siver Thordsen Sælsjorde, Bernt Erichsen, Gulbrand Ingebretsen, Erlend og Knud Vangen, Ouden Ennangen, Frederich Breeden og Erich Vangen ere ligeledes indkaldede under Falsmaaels Straf at være nærmere Examen undergiven og i tilfælde anhøre de nu nye indstefnte Vidner. –
Knud Hansen og Ole Bersvendsen aflagde deres Saligheds Eed paa

90
Stefningens lovlige forkyndelse for alle de derudi indbenefnte. –
Ingebret Bue var nærværende for Rætten.
Procurator Olsen forlangede Vidnerne paaraabte og afhørte. –
Af Vidnerne indfandt sig allene Thord Frederichsen Dahle, Siver Varphougen og Amund Bue, som blev Edens betydning forelæst med formaning til Sandheds udsigende. –
Fremstoed derpaa 1te Prov Thord

91
Frederichsen Dahle ove 60 aar gammel, aflagde sin Saligheds Eed og vandt; at det bliver nu i Vaar 2 aar siden, kom Ingebret Bue og Povel Lofsgaard til Vidnet og forlangede at komme ind i hands stue imedens de skrev een Contract imellem sig, som de fik lof til, og derpaa skrev Povel Lofsgaard Contracten, som var at Ingebret Lofsgaard solgte Povel Lofsgaard Reluitions Rætten til Bue og blev aftalt at Povel Lofsgaard

92
skulle tage gaarden i brug samme aar, det Vidnet og veed skeede.
Holst bad Vidnet tilspurgt, om ikke Ingebret Bue ved denne handell forbeholdt sig, at i fald hand blev tilsinds naar Reluitions Skjødet var bekommet, ej at lade Povel faae gaarden at da Povel skulle beholde Moestuen som hand hafde i brug efter een forhen indgaaet Contract.
Resp: Nej, paa tilspørgende hørdte Vidnet ikke ved Contractens indgaaelse at der blev talt om Rendte Pengene

93
som Ole Melbye hafde i gaarden. –
Olsen bad Vidnet tilspurdt 1st om hand veed hvad den af ham omvundne Contract indeholdte eller hvad Ingebret Pedersen skulle have imod gaardens overdragelse til Contra Citanten.
Resp: at de blev saa vel forligte at Ingebret Bue skulle faae Moestuen naar Povel Lofsgaard fik gaarden Bue i brug og samme røddiggjort.
2det om Vidnet saa Ingebret Bue underskrive Contracten og var dermed
94
fornøyet.
Resp: Ja, det saae Vidnet og de bleve vel forligte.
3die om Vidnet hørte der blev aftalt at Povel Lofsgaard skulle løese det Kongl. Skjøde om Reluitions Rætten til gaarden Bue, om det endog blev udgivet i Ingebret Pedersens Navn, samt at Ingebret Pedersen derefter skulle meddele Povel Lofsgaard Skjøde paa gaarden Bue. –
Resp: det blev udtalt at Povel Lofsgaard skulle løese Odehls Rætten og derpaa faae Skjøde.
4de hvem der har brugt gaarden

95
Bue i disse sidste 2de Aar.
Resp: at saavel Povel Lofsgaard som Ole Melbye pløyede og saaede gaarden første aar og det andet aar brugte Ole Melbye gaarden allene. –
5te om Vidnet veed om avlingen føeres fra eller opgives paa gaarden. –
Resp: veed ej derom. –
2det Prov Siver Varphougen 34 aar gammel aflagde sin Saligheds Eed og vandt, at eet aar i høst var siden, var Vidnet paa Bue og arbejdede,

96
da kom Ole Melbye til Vidnet een aftenstund efter at hand hafde lagt sig og begjærede af Vidnet at hand ville være med ham og indkjøre noget Korn, som Povel Lofsgaard hafde pløyet og skaaret paa Bue, jeg har faaet viide at Povel vil komme i morgen og tage det, hvorpaa Vidnet stoed op og efter Ole Melbyes begjæring tog hand hæst og kjørte ud paa Ageren og læssede eet Korn Læs paa af Kornet som stoed paa Ageren, imidlertiid gik Ole Melbye til Dedigaard Bue og bad hjelp om til at kjøre Korn om Natten og som Vidnet hafde læsset paa det Læs, kom Siver Bue med 2 hæster og kjørte de saa ind det Korn som Povel Lofsgaard hafde pløyet og saaet og efter formeening kunde være omtrent 18 Læs, som kand kjøres om sommeren. –
Paa tilspørgende forklarede Vidnet at det første aar blev høe og halm foeret af ført og solgt af gaarden, men afvigte aar opgivet paa gaarden.
3die Prov Amund Olsen Bue, 20 aar gammel, efter aflagde Saligheds Eed

98
vidnede, at hand saae det Ole Melbye tog og indhøstede det høe som Povel Lofsgaard hafde afskaaret paa gaarden Bue 1758, og som Povel Lofsgaard begynte at tærske paa laaven om høsten, satte Ole Melbye laas for laaven saa hand ikke fik meere træsket, ligesom Vidnet viiste at Ole Melbye satte laas for buen, alt dette skeede efter at Povel Lofsgaard var fløttet til gaarden Bue med alt sit boehave om Vaaren forud. Aaret 1758 blev alt foeret solgt fra gaarden af Ole Melbye. –
Olsen frafaldt Vidnet Ole Halvorsen som sorterer under eet andet Værne Ting,

99
men begjærede de øvrige indstefnte plejet? med Laugdag til neste Ting. –
Fogden Pram blev paaraabt, men mødte ikke.
Eragtet
Fogden Hr Christen Pram, samt Vidnerne Siver Thordsen Selsjorde, Siver Amundsen, Bonde Hansen, Nicolay Marcusen, Bernt Ennangen, Gulbrand Ingebretsen, Erland og Knud Vangen, Ouden Ennangen, Frederich Breeden og Erich Vangen, forelægges hermed Laugdag at møde til Sommer Tinget nestanstundende, den

100
første med tilsvar og de sidste med deres Vidnesbyrds aflæg under Falsmaael.

Anno 1760 den 39te juny, blev almindelig Sommer, Sage og Skatte Ting holden og foretagen paa gaarden Toldstad i Waage Præstegjeld i overværelse af Hands Velbaarenhed Hhr. oberstlieutenant og Amtmand Petersen, Fogden Sigr Christen Pram og Laug Rættet Ole Ruddi, Thord Hougen, Stener Stokkestad, Ole Hielle, Gulbrand Baarstad, Hans Zælsjorde, Peder Eide og Ole Rødningen. –

101
Dagen efter, den 1ste July, blev med Sage Tinget continueret og Rætten sadt med samme Laug Rætt som i gaar.
Ole Melbye æskede i Rætte ved Procurator Holst hands Sag imod Povel Lofsgaard betreffende gaarden Bue og derudi ventede paa tilsvar. –
Peder Povelsen mødte paa sin Faders Vegne og indleverede Laugdagen som oplæst blev. –
Fogden vedtog lovlig varsel. –
Peder Povelsen frafaldt de i Laugdagen benefnte Vidner undtagen Bonde Hansen og Siver Amundsen som hand forlangede

102
afhørt.
Vidnerne blev derpaa Eedens betydning forklaret med formaning til Sandheds udsigende, hvorpaa 1ste Prov Bonde Hansen 34 Aar gammel huusmand under Breeden, aflagde sin Saligheds Eed og vandt, at nu i høst kommer, er det 2 aar siden at Ole Melbye kom til Vidnet og begjærede af ham at følge sig til Bue imedens hand ville læse huusene paa Bue for Povel Svendsen og fulgte Vidnet saa med derop til Bue, hvor hand saae at Ole Melbye satte laas for lovgulvet og lugen slog

103
hand fast med blegger og da Vidnet kom til gaarden saae hand at Povel Lofsgaard stoed paa loven og tærskede med hand Søn førend laave dørren blev lugt. –
Paa Citantens tilspørgende saa vide Vidnet , at Povel Lofsgaard aldrig beboet gaarden Bue, men tilholder nu paa een Plads under Lofsgaard. –
2det Prov Siver Amundsen Bue, aflagde sin Saligheds Eed og vandt at nu i høst kommer, var det 2de aar siden at Vidnet var med paa Bue efter Ole Melbyes

104
begjær at indkjøre nogle læs paa laaven af Korn som Povel Lofsgaard hafde skaaren, og stoed paa Marken, som var om aftenen efterat de hafde lagt sig. –
Paa Citantens tilspørgende, saa vide Vidnet at de bruger her i Egnen iblant langt ude paa Aftenen og Natten at kjøre korn ind i huus for at berge det, ellers siiger at hand og saae det Ole Melbye læeste laaven samme tiid og regnede det, mens de kjørte Kornet i huus, og sagde Ole Melbye til Vidnet

105
at hand selv ville saave til hand som paa følgende; forklarer og at have hørt det Ole Melbye har ladet forbyde forhen Povel Lofsgaard, det hand ikke maatte pløye og saae gaarden Bue, da hand hafde begyndt derpaa og dog pløyede derefter; veed og at Povel Lofsgaard var fløttet til gaarden Bue og hafde begyndt med pløyning førend Ole Melbye, og var det af det Korn som Ole Melbye kjørte i huus, som Povel Lofsgaard hafde pløyet og saaet samt høstet; viidere paa tilspørgende hand
106
ikke siige om det blæste eller var noget haart Vejr da Ole Melbye tog paa at indkjøre Kornet, allene det regnede. Om høsten sloeg Povel Lofsgaard noget høe, hvilket saavel halm som høet fra gaarden.
Derefter Peder Povelsen begjærede Sagens anstand til høste Tinget, for at indkomme med eet Tings Vidne hand har taget paa Froen til oplysning i denne Sag. –
Citanten loed den begjerte anstand dependere af Rætten og blaaet denne

107
gang lagde eet NB til hvorledes at Vedder? parten nu til denne tiid haver traineret Sagen over 2 aars tiid som saa meget meere paadrager ham omkostningers ansvar i tiiden. –

Eragtet
Den begjerte anstand til høste Tinget bevilges, men da bør Povel Lofsgaard at fremkomme med hvis viidere hand haver til Sagens oplysning og dens endelige afgjørelse. –

Anno 1760, den 28de October blev Opsættelses

108
Ting holden og foretagen paa Toldstad i Waage Præstegjeld, Rætten sadt med Laug Rættet Ole Ruddi, Hans Zælsjorde, Ole Hielle, Johannes Lauergaard, Thord Hougen, Ole Rødningen, Peder Eide og Stener Stokkestad.
Dagen efter, den 29de Octbr blev Rætten atter sadt med samme Laug Rætt som i gaar, undtagen at paagjeldende Stener Stokkestad opstoed i hvis stæd satte sig Ingebret Lofsgaard.
Peder Povelsen æskede sin sal. Faders Sag i Rætte mod Ole Melbye om

109
Gaarden Bue og fremlagde eet paa Froens Ting erholdet Tings Vidne, begynt den 23de Februvary og hentet den 26de Juny 1760 som oplæst blev, saaledes lydende:

No 22643
Fire og tyve Skilling
1760
Jens Ziegler, Sorenskriver over Søndre Gudbrandsdalen og Froen, gjør vitterligt at anno 1760 den 23 Febrv. blev det almindelige, vaar Sage og Skatte Ting for Froen Præstegjelds almue holden paa den gaard Nordre Grytting der sammestæds

110
og Rætten sadt med eftermeldte 8te Eedsoerne Laug Rettes Mænd, navnlig Ole Leene, Peder Kiørum, Iver Leene, Thord Kielsløchen, Povel Øybrechbaccken, Niels Hoelen, Hans Kiørumslykken og Hans Lille Klefstad, hosværende Kongelig Majsts Foged Sr Christen Pram med Sognets Tings sognede Almue.
Hvorda Povel Svendsen Moestuen af Waage fremkom for Rætten og sagdedet hand til oplysning udi een Sag som hviiler under paadømme for Waage Ting betreffende Ole Melbye her af Froen hands ulovlige adfærd mod

111
Comparenten paa gaarden Bue i Waage, har fundet fornøden lovlig til dette Ting at indstefne bemeldte Ole Melbye til at anhøre Vidner i ovenberørte tilfælde, alt til eet Tings Vidnes erhvervelse; til Vidner under Falsmaael ver stefnte til denne tiid og stæd, Ole Halvorsen og Imbjør Arnesdatter. Stefnevidnerne Ole Støesrusten og Arne Grinstuen afhjemlede med Eed Stæfne-
112
maalets lovlige Forkyndelse at være skeed saavel for den paagjeldende Ole Melbye som Vidnerne, af hvilke ingen mødte.
Litanten begjærede Laugs Dag over de udeblevne.

Eragtet
Ole Melbye med Vidnerne Ole Halvorsen og Imbjør Arnesdatter, forelægges alle Laug Dag til neste Ting at møde, den første med sit tilsvar og de 2de sidste med deres Vidnesbyrd under Falsmaalets brøde. —-

113
Anno 1760, den 26de Juny blev det almindelige Sommer Sage og Skatte Ting for Froens Præstegjelds Almue holden paa gaarden Nordre Grytting der sammenstæds og Rætten betjent med eftermeldte 8te Eedsvorne Laug Rættes Mænd navnl.: Niels Hoelen, Ole Thordsen Leene, Iver Leene, Peder Kiørum, Ole Krog, Hans Kiørumsløchen,Guttorm Byre, og Thord Kielsløchen. overværende Amtmanden Høiædle og Velbaarne hr. Obristlieutenant Petersen og Kongelig Majestæts Foged Sigr Christen Pram med sognets Tingsognede Almue. —–
114
Hvorda Povel Svendsen Moestuen af Waage loed ved sin Søn Peder Povelsen i Rætte æske sin Sag, udsadt fra seeneste Ting til eet Tingsvidnes erhvervelse mod Ole Melbye for lovstridige adfærd, og derom indleverede Laug Dagen fra sidste Ting som blev oplæst og lydende som overanført er.
Kalds Mændene Niels Graf og Tosten Tofte afhjemlede med Eed Laugdagens lovlige forkyndelse saavel over Ole Melbye som over eenhver af Vidnerne.

115
Ole Melbye blev paaraabt men mødte ikke. —
Citanten begjærede de 2de Laug-dagede Vidner afhørte, af dennem fremstod præmisses præmtes
1.Prov, Ole Halvorsen, tjener paa Harildstad hen ved 24 aar gammel, afalgde Eed og vandt, at for 2 aar siden blev Vidnet og Imbjør Arnesdatter udsendt af Ole Melbye her paa Froen til gaarden Bue paa Waage, for at indhøste gaardens høe og

116
Korn, ved ankomsten til Bue forefandt de Stuen tilligemed boen tillugte med laas, hvorudover vidnet som saa sig ellers ingen raad til at komme ind i Stuen, fratoeg een fjæl fra KaaveVinduet, brød Ringen du af dørskeeden, saaledes at Ringen fulgte laaset og derpaa gaf sig til at forblive der og forrette hvad de skulle, imidlertid brugte de een Citantens i Stuen forefunden gryde 2 a 3 gange til deres Mads Kogning.

117
Dette aars høe og korn afling paa Bue, veed Provet at Ole Melby solgte til adskillige, som førte samme fra gaarden; Paa tilspørgende svarede Provet, at hand vel veed at Ole Melbye samme aars Vaar var paa Bue og pløyede samt saaede, men om hand pløyede og saaede den heele Ager veed Provet ikke. —
2det Prov Imbjør Arnesdatter tilholdende som Enke hos sin Fader ved gaarden Massingen, omtrent 36 aar gammel, aflagde Eed og vandt, at hun var med

118
første Prov fra Melbye til Bue, hvor det tilgik ligesom Ole Halvorsen vundet haver, undtagen hun saae ikke, ei heller veed noget efterrettligt om Ole Melbyes behandling med gaardens afgrøde.
Saaledes for Rætten passeret
bekræfter med eegen haand
og signeter, actum anno
diebus & loco ut supra.
Jens Ziegler
L.S.
Ole Melbye blev 3de gange paaraabt, men mødte ikke, men lensmanden Hans Toldstad paa Procurator Holst es vegne forlangede

119
Sagen udsadt til Vaar Tinget som blev bevilget. —
Anno 1761, den 27de February, blev almindelig Vaar Sage og Skatte Ting holden og foretagen paa gaarden Toldstad i Waage præstegjeld, Rætten sadt med Laug Rettet Peder Eide for Ole Øvre Ødegaarden, Ole ………….. for Ole Køjen, Tosten Botten for Ole Brekken, Guttorm Sandboe, Joen Rusten istædenfor Ole Rusten, Ole Rødningen, for Hans Nedre Ødegaarden Ole Ruddi og for

120
Ole Braaten Ole Hammer, overværende Deres Kongelig Majestæts Foged Sigr. Christen Pram og meenige Tingsøgende Almue.
Den paafølgende 28 February blev med Sage Tinget continueret og Rætten sadt med samme Laug Rætt som i gaar, undtagen at Ingebret Bue sad Rætten istædenfor Joen Rusten.
Ole Melbye æskede i Rætte ved Prokurator Holst hands Sag imod Povel Lofsgaards Enke, om Voldsomhed paa gaarden Bue og derudi vendter paa tilsvar.

121
For afgagne Povel Svendsen Lofsgaards Enke og Arvinger mødte Procurator Olsen, der indleverede først een imellem Ingebret Pedersen Lofsgaard og afgagne Povel Svendsen den 10 April 1758 oprettede Kjøbe Contract om gaarden Bue, hvorudi virkelig fastsættes, at Povel Svendsen skulle indtræde i Ingebret Lofsgaards Stæd og svare det for hans Majestæts Reluitions Rætt gjorde bud med 101 Rdr, dernest at
122
hand skulle betale Ingebret Lofsgaard saa meget for gaarden Bue som den fra Kronen var udkommen for og endelig er fastsadt, at Povel Svendsen om Vaaren 1758 skulde tiltræde gaarden Bue med alle dens herligheder efter bemeldte Kjøbe Contracts viidere formeld, den hand begjærede den forvendtede acte tildragen saaledes som den herhos fremlæggede esdimerede (?) Copie indeholder, hvilken er lydende som følger:

No 4967
?
Fire og tyve Skilling
1760

123
Publiceret paa Toldstad Tingstue i Waage Præstegjeld da almindelig Sommer Ting blev holden sammestæds den 29 Juny følgende Documente:
Da jeg undertegnede paa den udi Christiania de 3de February h.a. holdte Auction over det gods som hands Kongelig Majst hafde forbeholden sig Reluition og indløsnings Rætt til, blev høistbydende paa allerhøist bemeldte Majestets Reluition til gaarden Øvre Bue af Skyld 9 skind 18 mkr fisk udi Breeden Bøigden og Waage præstegjeld beliggende, for den

124
summa 101 rd, og da jeg foruden denne gaard Bue er forsynet med en anden gaard Lofsgaard kaldet der mig som een Oddel er tildømt fra min Svoger Povel Svendsen, der derom med mig hafde Sag for Laug Tinget efterdi hand formeente til samme paa sin huustrues som min ældste søsters Oddel at være berettiget, efterdi min Fader efterloed sig og var ejende begge disse gaarder Bue og Lofsgaard. Men da jeg verken finder mig goed for disse

125
gaarders brug eller magter at betale den deraf paabudne skatt som er dobbelt; hvortil kommer at jeg ikke efter min Fader hand kjende mig som een eeneste Søn, meere berettiget end til den eene gaard og Aasæde som er hovedgaarden Lofsgaard, saa falder det af sig selv at min ældste Søster Rønnoug Pedersdatter og hændes Mand Povel Svendsen ere de neste berettigede til gaarden Bues brug og besiddelse. —
I saadan Consideration, er det at jeg herved paa grund den anden Post
126
udi det Høilovlige Cammer Collegio den 29de Juny 1750 udstædde og publicerede auctions Placat og Conditioner hermed for mig og mine Arvinger afstaaer mitt gjorde bud paa gaarden Bue den jeg som meldt blev høistbydende paa til min kjære Svoger velagte Povel Svendsen, saaledes at hand besørger til de udi Placaten og Conditionerne fastsatte Terminer betalt udi hands Kongl. Kajestæts Casse, hvad jeg for hands Kongelige Majestæts Reluitions Rætt aller

127
underdanigst har erbuden at betale med den summa som meldt 101 Rdr, da hand kand i følge denne Contract lade det Kongelige Skjøde indrette til sig selvog paa sit eget navn og kjøbe summen til mig for gaarden som den fra Kronen er udkommen for efter den udi Placaten fastsatte taxt naar paakræves af mig fra 14de April nestanstundende til betaling skeer, da bemeldte min kjære Svoger nu denne vaar følgelig denne

128
Contract tager gaarden Bue med ald dens tilliggende udi brug og posession (?) til nøtte og raadiggjørelse som hand best veed og kand, hvorpaa jeg naar pengene for Reluitions Rætten i Hands Majestæts Casse er betalte, Kongelig Skjøde derpaa erholdet som Povel Svendsen selv bekoster og hand mig kjøbe summen for gaarden har betalt, skal meddele ham mit lovlige hjemmels Skjøde.

129
Dette til bekræftelse under min haand og seigl, samt venlig ombedet de 2de dannemænd Nicolay Marcusen Ødeteigen og Siver Thordsen Dahle med os til Vitterlighed at underskrive og forseigle.

1758, den 10de Aprilis
Ingebret Pedersen Lofsgaard
LS
Siver Thordsen Nedre Dahle
LS
Nicolay Marcusen Ødeteigen
LS
Rigtig Udtog af Nordre Gulbrandsdalens Pandte og Skjøde Protocoll anført paa Folio 158, anden siide.
130
Testr
C. Haunds

Dernest producerede Olsen eet paa grund af fremlagte Kjøbe Contract af Hr. Lieutenant Knud Bay udstæd Cautions Skrift af 30 Septbr 1758 for de for Reluitions Rætten budne 101 rd som er saaledes lydende:
No 1012
1758
Jeg Knud Bay, Hands Kongelig Majestæts bestalter Premier Lieutenant ved det første Oplandske National Infanterie Regimente, kjendes og hermed vedstaaer

131
at da den dannemand Ingebret Pedersen Bue paa den udi Christiania den 3de February h.a. holdte auction over det gods som Hands Kongelig Majestæt hafde forbeholden sig Reluitions og indløsnings Rætten til, blev blant andre høistbydende for Hands Majestæts Reluitions Rætt til gaarden Øvre Bue af skyld 1 Huud 18 mkr fisk i Waage Præstegjeld beliggende for den summa 101 Rdr, hvilket bud Ingebret Pedersen Bue

132
med fuld Rætt til gaarden Bue haver afstaaet for hands Svoger Povel Svendsen efterdi hand til samme gaards besiddelse var nest berettiget paa hands huustrues vegne alt efter den imellem dem sluttede Kjøbe Contract af 10 April 1758. Thi skeer det at jeg herved udgiver min Caution for Povel Svendsen Lofsgaard at betalt til Hands Kongelig Majestæts Casserer udi Chrisitiania eller og til Fogden Sigr Christen Pram bemeldte Eet Hundrede og Een Rigsdahler for Hands Majestæts Reluitions Rætt med

133
Skjødes Omkostnainger alt skadesløs og uden mindste Restance ved Skjødets opkomst og erholdelse, under min haand og seigl; Faar paa Froen den 30 December 1758.
K.Bay
LS

Og for det 3die indleverede Olsen Extract af Ting Protocollen om hvad tiid Ingebret Bue til Ole Melbye udstædde Skjøde paa gaarden Bue er dateret og publiceret og

134
viiser da samme at det Skjøde Ole Melbye haver bekommet paa Bue er datert den 17de April 1758, og Tinglyst just samme dag som Citantens Kjøbe Contract, nemlig den 29de Juny 1758. —
Hvilken Extract er lydende som følger:

Anno 1758 den 29de Juny blev almindelig Sommer Sage og Skatte Ting holden og foretagen paa gaarden Toldstad udi Waage Præstegjeld, Rætten

135
sadt og betjent med Laug Rættet Ole Ruddi, Ole Søndre Kleverud, Peder Vorphougen, Ole Nordre Kleverud, Guttorm Hammer, Gulbrand Kringlen og Siver Lofsgaard, overværende Deres Kongelig Majestæts Foged Sigr Christen Pram og meenige Tingsøgende Almue.
Publiceret Ingebret Bue skjøde til Ole Melbye paa gaarden Bue for 1043 Rdr 2 … med
viideere, dateretden 17 April 1758.

136
Imod dette Skjøde indfandt sig Povel Lofsgaard og protesterede, siden Ingebret Bue forhen under 10de April ved Contract haver solgt gaarden Hands Majestæts Reluitions Rætt og gaardn overladt hannem til brugelighed dette aar efter Contractens videre formeld som indleveret og oplæst blev.
Rigtig efter Ting Protocollen testr
^^^
Nu er det sagde Olsen med de førte Vidner beviist at Povel Svendsen i anledning af

137
den ham meddelte Kjøbe Contract om for aaret 1758 indfløtte paa gaarden Bue for at tage samme i possession (?) og brug, ligesaa ogat hand samme aar har pløyet og høstet eendeel paa samme gaard, det er og med de førte Vidner beviist at Ole Melbye har indtrængt sig udi det gjorde Kjøb anmasset sig eendeel af gaardens brug og endelig til

138
sidst uden lovlig adgang bemægtiget sig og bortført alt hvad Povel Svendsen paa gaarden samme aar har aflet, ligesom det nu maae staae fat at Povel Svendsens bekomne Kjøbe Contract der ad interim er ligesaa stærk gyldig og lovlig som eet Skjøde bør paa grund af Lovens 10 articull 180 pagina gjelde fremfor Ole Melbyes senere derpaa bekomne Skjøde, skjønt de paa een dag ere Tinglyste saa var jo og

139
Povel Svendsen lovlig hjemlet til at antage gaarden Bue til brug aaret 1758, følgelig Contracten og var hand saaledes hjemlet til at bruge og benøtte sig af gaarden og dens avel og Afgrøde, saa har Ole Melbye været uhjemlet, saavel til det skeede forbud som og allermest til hands foretagende høsten 1758, ved Povel Svendsens Aflingsborttagelse.

140
Naar Rætten grundig og saaledes som Comparenten forsikrer sig derom, overvejer alle disse Sagens omstændigheder saavel af fremlagde Dokumenter som førte Vidner, saa haaber Comparenten, hand ej bliver ubeføjet til at gjøre følgende paastad, nemlig:
at Povel Svendsens erholdte og her i Rætten producerede Kjøbe Contract maae som lovlig indrettet, anseet Ingebret Pedersen Lofsgaard samme udi alle sine ord og punkter at efterleve, imod saa mange penge erlegges for gaarden Bue som Contracten

141
præskriberer(?), at bemeldte Ingebret Pedersen for sin ulovlige adfærd med at bortsælge gaarden til tvende, maae vorde tilstrækkelig ræfset efter Loven, at Ole Melbye for sin voldsomme adfærd med Povel Svendsens aflings bortførelse maae blive anseet efter Lovens 6te Bogs 14de Capitell 1ste og 2den Articull og at det ham meddelte Skjøde, der er seenere end Povel Svendsens udstæd, maae vorde som ulovlig

142
underlydendt og tilsidesadt, item at hand for hands ulovlige forbud hvorved hand har tilføjet Povel Svendsen tort og skade paa hands in tente brug paa Bue maae paa grund af Lovens 21 articull pagina 157 give Povel Svendsen derfor opretning i mindste med 40 Rdr og i saa tilfælde det skeede forbud som ulovlig underkjendet og endelig at saavel Ingebret Lofsgaard som Ole Melbye som begge een for een at erstatte denne

143
Prosessens Omkostning indberegnet Comparentens Sallario og Reise her til stædet der er 30 miile og det 2de gange, der udgjør 120 miile i mindste opløber til 50 Rdr, hvilken paastand har hjemmel baade af Act og Lov Olsen indloed under een rættsindig og lovmedholdig Dom. Holst hertil sagde: Hillement hvor dristige ere ikke folk i saaden

144
paastand der og meriterer(?) at lære quio(?) juris(?), hand ville blaat for det første lægge NB til at Ingebret Pedersen Bue har indrømmet gaarden for Ole Melbye og samme ham hjemlet ved skjøde, thi burde ingen trænge sig ind derpaa og det ligesaalidet som Ole Melbye har indtrænget sig udi noget som Povel Lofsgaard kunde have hjemmel til, thi Contracten veed Mand har været pro forma imellem 2de Svogre for at filutere (?) og præjudisere Citanten som Pandthavende udi gaarden Bue om det
145
hafde været mueligt, hvorom fuldkommen oplysning og Demonstration skal indlæmme til neste Sommer Ting, til hvilken tiid Comparenten ogsaa var Sagens anstand begjærende under Reservation af alle Competentie(?) juris. Olsen protesterede imod den forlangte udsæattelse og imodsagde alt ubeviisligt og vrangt fortolket især dette at Povel Svendsen aldrig har sagt at ville fravende Ole Melbye noget ved det

146
imellem ham og Ingebret Pedersen oprettede Kjøb, thi ald den stund Povel Svendsen ved denne kjøbe Contract er bleven berettiget i Ingebret Pedersens stæd at kjøbe Hands Majestæts Reluitions Rætt paa det af den sidste gjorde bud, saa brude hand ej blive pligtig at betale meere for gaardens ejendom, end det den fra Cronen var udkommen for, og for høyere summa stoed det ikke i Ingebret Bues magt at sælge gaarden, skulle Ole Melbye med rette have fleere penge af Ingebret Pedersen, da stoed

147
det ham frit for at sage sin betaling udi hvad andet hand var ejende med som præjudice for Povel Svendsen udinden det gjorde Kjøb, for Resten reffererede Olsen sig til sin paastand som ikke er dristigere end at den har medhold af Lov. ____
Holst fandt fornøden at opmærke den mærkverdige Declaration i henseende til gaarden Bue og i det øvrige vedblev hands paastand som hand formoder saa meget

148
meere er bevilget siden her er indkommen adskillige sammensankede Papirer, der behøver vedbørlig Deduction(?) og besvarelse, som formedelst deres Vidtløftighed ikke pro tempore kand skee.

Eragtet
Sagen udstaaer til Sommer Tinget nestanstundende.
Anno 1761, den 29de Juny blev almindelig Sommer, Sage og Skatte Ting holden paa gaarden Toldstad i Waage Præstegjeld. Rætten sadt med Laug Rættet Ole Ruddi,

149
Peder Varphougen, Guttorm Sandboe, Ole Hammer, Stener Stokkestad, Tosten Rottem, Knud Varphougen og Erich Vangen; overværende Deres Konglig Majestæts Foged Sr Christen Pram og meenige Tingsøgende almue. ____
Dagen efter, den 30 Juny blev med Sage Tinget Continueret og Rætten sadt med samme Laug Rætt som i gaar.
Ole Iversen Melbye fremlagde ved Prcurator Holst hands Continuations Stefnemaael i

150
Sagen imod Enken Rønnoug Peders datter afgagne Povel Svendsen Mostuens efterleverske med Søn Peder Povelsen, der med Moder har indtresseret sig i Sagen betreffende gaardebrugets anmaselse med vold og magt alt i Relation til hoved Stefnemaaelet og denne hands Continuations Stefning i hvis følge hands søger Sagens 157
________ og fuldstændige oplysning;
Det af Citanten producerede Continuations Stefnemaal er lydende som følger:

I relation til mit hoved Stefnemaael af 29de May 1758 betreffende gaarden Buen anmaselse med Vold og magt af huusmanden afgangne Povel Svendsen Moestuen der gaarden solgte uagtet lovlig fobud at besidde og bruge da hand dog

152
viiste at samme ikke allene som Pandt men endog ved Dom var mig tilhørende og under Exsecution mig endelig skjødet af min Debitor Ingebret Pedersen Bue, hvorover og den derpaa hæftende Deres kongelig Majestæts Reluition af mig allerunderdanigst er vorden betalt og samme allernaadigst ved Kongelig Skjøde hjemlet den 24 November 1759; hvilket at jeg under Sagen har været nødsaget at oplyse til min

153
ejendoms Conservation(?) for Voldsomheds, ligesom jeg det gjorde forbud vil have stædfæstet og dets forbrydelse paa lovlig maade afstraffet; saa i betragtning at bemeldte Povel Svendsen Moestuen ved døden er afgangen og at hands Enke og efterleverske ved navn Rønnoug Peders datter med Søn Peder Povelsen og arvinger bliver mig i den afdødes stæd efter Loven ligesomog Enken med benefnte Søn har

154
indtrædet som selv forbrydere og med ublue og fræk dristighed, søger ikke allene at forfægte den forøvede: Voldsomhed, men endog saa at dissentere(?) mig gaarden med viidere deres vidtløftige inventerede(?) Procediire under Sagen. ____
Saa finder jeg mig beføyet hermed at give Eder Rønnoug Peders datter med Lovværge som I selv navngiver for Stefne Vidnerne og Søn Peder Povelsen og værge

155
og di fleere børns formyndere som navngives ved Stefningens forkyndelse, samtlig lovlig Continuations Kald og Varsel at møde mig eller fuldmægtig i Rætte første almindelig Sommer Sage og Skatte Tin som den 29de Juny efter Forordningen eller hvad tiid Øvrigheden samme berammer bliver holden paa Toldstad Ting stue for

156
Waage Almue for der og da at anhøre min fleere førende Vidner saa vel stefnte som ustefnte til Sagens Oplysning i forbenefnte begivenhed med mine beviisligheder, ligesom og om hvorledes det skeede forbud er bleven foragtet gaarden Bue imod min villie taget af mine Vedderparter udi brug og besiddelse i lang tiid, afgrøden frafløttet,
157
Nøglene til huusene af dem bemægtiget uagtet jeg samme har fordret som ejermand med viidere og i følge hoved Stefnemaaelet; Og endelig Dom at liide til min skadesløshed og Eders velfortjente straf og undgjeldelse med samt at erstatte mig denne processes skadesløse omkostninger følgelig dette mit Continuations Stefnemaael og Hoved Stefnemaalet, hvortil jeg mig Reffererer(?) alt efter min yderligere gjørende lovgrundede paastandt i Rætten og Sagens Egenskab. ____

158
For Processens skyld indstefnes til samme tiid og stæd Ingebret Pedersen Bue og i henseende det passerende forbud eller arresten, Kongens Foged Velædle Sigr Christen Pram med arrest Vidnerne Frederich Breeden, Erich Vangen og Ouden Ennangen under falsmaael til nærmere Examen i fornøden tilfælde og at anhøre mine andre

159
førende Vidner, der ligesaa under Falsmaael bliver indkaldede til bemeldte tiid og stæd med følgende førte Vidner pro & Contra i Sagen, nemlig; Nicolay Marcusen, Siver Thordsen, Bernt Ennangen, Gulbrand Stangvigen, Erland Olsen Vangen, Knud Olsen Breedenvangen, Thord Frederichsen Dahle, Siver Varphougen, Amund Olsen Bue, Bonde Hansen og Siver Amundsen Nedre Bue, alle at paahøre de Vidner jeg

160
agter at føre og under falsmaals brøede at møede for at være nærmere Examen undergiven og paa spørsmaal at svare til Sagens fuldstændige Oplysning i een og Alle tilfælde. ~

Melbye den 2den Juny 1761
Ole Iversen Melbye
Mig lovlig Anviist.
C. Pram.

Stefne Vidnerne Frederich Breeden og Joen(?) Bue aflagde deres Saligheds Eed paa Stefnemaaelets lovlige forkyndelse for alle indbenefnte, undtagen Hr Fogden Pram som samme egenhændig hafde paategnet og sagde Enken at hændes Søn stoed for Sagen og hafde ingen Laugværge. ~
Peder Povelsen begjærede Sagen udsadt til høste Tinget til Vidner og beviisers førelse på sin siide.
Holst forlangede Laugdag for Vidnerne til Opsættelses Tinget og anmærkede at den forlangte anstand ej haver stæd uden Vedderparten forhen har paastaaet Dom. ~

162
Eragtet
Ingebret Bue som paagjeldende og Vidnerne Frederich Breeden, Erich Vangen og Ouden Ennangen saavelsom de forhen i Sagen afhørte Prov: Nicolay Marcusen, Siver Thordsen, Bernt Ennangen, Gulbrand Stangvigen, Erland Olsen Vangen, Knud Breedenvangen, Thord Dahle, Siver Varphougen, Amund Olsen Bue, Bonde Hansen

163
og Siver Amundsen Nedre Bue forelægges Laugdag at møde til Opsættelses Tinget herpaa Toldstad den 20de Jully nestanstundende, den første med tilsvar og de sidste med sit Vidnesbyrds aflæg under Falsmaael.
Anno 1761 Den 15de September blev almindelig Høste Sage og Skatte Ting holden og foretagen paa gaarden Toldstad i Waage Præstegjeld, Rætten sadt med Laug Rættet Tosten Rottem, Ole Hammer, Peder Eide, Ouden Ennangen, Guttorm Sandboe, Joen

164
Rusten, Ole Ruddi og Stender Stokkestad, overværende Deres Kongelig Majestæts Foged Sigr Christen Pram og Tingsøgende Almue.
Ole Melbye ønskede i Rætte ved Procurator Holst hands Sag mod Rønnoug Pedersdatter og Søn Peder Povelsen for indtrængsel paa hands gaard Bue, hvilken Sag skulle have continueret den 20de July førstleden, men efter Laugdagen og Dommerens forfald, blev intet Opsættelses Ting foretaget; thi er den passerede Laugdag. til dette

165
høste Ting forkyndt for vedkommende under Lovens straf. ____ Paagjeldende Peder Povelsen, som er een Søn af Povel Svendsen, møtte og sagde paa Egne, Moder og Sødskendes vegne, at hands Procurator er ikke ankommen, men ventes i aften eller morgen tiilig og til den tiid forlangede Sagens anstand.
Procurator Holst forlangede Vidnerne paaraabte og Examinerte samt Laugdagen

166
afhjemlet som indleveret og oplæst blev. ____ Knud Hansen og Anders Bertelsen aflagde deres Saligheds Eed paa Laugdagens lovlige forkyndelse, saa og at være stefnet at møde for Sagen ved mundtlig Continuations Stefnemaael at tilsvare under Dom.
Til dette Ting i følge hoved Stefnemaaelet Viidere forklarede Stefne Vidnerne at samtlig paagjeldende ved dette continuations Stefnemaael i Sagen, vare varslede at anhøre hvad passerer i følge hoved Stefnemaaelet.

167
Og vidnerne ligesaa i det følge at forklare sig under falsmaaelsbrøede, saavel i følge hoved Stefnemaaelet som Laugdagen; til sidst forklarede Stefne Vidnerne at vidnet Siver Thordsen Sælsjord med Fader Thord Dale sagde ved Laugdagens forkyndelse, at de ej kunde møde, efterdi de forandrede deres boepæel fra dette Ting laug og hafde ej viidere at forklare end de forhen har sagt.

168
Derefter Procurator Holst forlangede de forrige Vidner paaraabte og afhørte. Peder Povelsen mødte og sagde ikke at være varslet til dette Ting Vidner at anhøre og Stefnemaalet afviist.
Holst reffererede sig til Stefne Vidnernes forklaring i denne post og som før begjærede Vidnerne Examinede. ____
Ingebret Bue mødte ikke, men af Vidnerne Frederich Breeden, Ouden Ennangen,

169
Gulbrand Stangvigen, Amund Bue, hvilke blev deres forrige Provning forelæst, den de i alt besandede saa rigtig at være, derefter Holst fremlagde een Doms Act begyndt den 29 July 1756 og sluttet ved Dom den 30 Juny 1757, ved hvilken Dom beviises, at Ingebret Bue var tilpligtet at betale til litanten een Anseelig Capital med Rendter som hand i følge Obligationen blev ham skyldig.
Doms afsigten fra pagina 15 til 19 begjærede Holst Acten indlemmet der er saaledes

170
lydende som følger.
Eragtet
Sagen udstaaer til Sommer Tinget nestanstundende.
Anno 1757, Den 30de Juny blev almindelig Sommer, Sage og Skatte Ting holden og foretagen paa gaarden Toldtstad i Waage Præstegjeld, Rætten sadt med Laug Rættet Ingebreth Bue, Hans Sælsjorde, Frederich Thoe, Ole Hammer, Ole Rødningen, Østen Kongsparten, Peder Eide og Siver Lofsgaard.

171
Overværende Deres Kongelig Majestæts Foged Sigr Christen Pram og meenige Tingsøgende Almue.
Ole Melbye ønskede sin Sag igjen i Rette mod Ingebret Bue for gjeld og derudi var endelig Dom begjærende, nemlig for Capital 898 Rdr 2 £ med brevpenge og Aflysninger 6 Rdr til sammen Capital 904 Rdr 2 £, med Rendte fra Pandtebrevets Dato 28de September 1754 til betaling skeer og tilstrækkelig omkostning, dog declarerer(?)

172
at paa Rendten er betalt 14 Rdr 2 £.s

Ingebret Bue kunde ikke benægte kravets Rigtighed, allene begjærede endnu Længere anstand.
Citanten paastoed Dom
Afsagt
Citanten Ole Iversen Soljem, haver ikke allene beviist med i Rætte lagde pandte brev af 28de Septbr 1754, at hand haver laant den dannemand Ingebret Pedersen Bue Capital 898 Rdr 2 £ mod at nyde aarlig Rendte 4 procento, der og af paagjeldende er

173
tilstaaet saavelsom at være pligtig deuden for brev penge 6 Rdr, med Rendte fra Pandte brevets Dato til denne tiid, hvorpaa allene er betalt 14 Rdr 2 £
Thi tilpligtes indstefnte Ingebret bue at betale sin Debet til Ole Iversen Soljem eller Melbye med Capital efter Pandte brevet 898 Rdr 2 £ og 6 Rigsdahler brev penge til sammen 904 Rigsdahler 2 £ saavelsom Rendter 4 procento fra Pandte

174
Obligationens Dato 28de September 1754 til betaling skeer, hvorudi dog afgaaer de Fjorten Rigsdahler og Toe Mark som er tilstaaet derpaa at være betalt, med samt omkostning Fiire Rigsdahler, og hvorfor Citanten gjør sig betalt paa lovlig maade, saavel udi pandtet gaarden Bue, som hvis viidere Løsøre Effecter Ingebret Bue maatte være ejende alt. at udreedes og fuldbyrdes Femten dager eftere denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven.

175
Testerer under Haand og Seigl,
actum Anno Die & loco ut Supra
C. J. Laurids(?) (sign.)
LS

Anno 1757 den 16de November, har vii undertegnede lovligen forkyndt denne Dem for Ingebret Pedersen Bue og boepæel, hvilket hermed bevidnes.
Frederich Hansen Breeden
Peder Oudensen.

Derefter bad Holst 1ste Vidne Frederich Breeden udspurt, om hand ikke veed at

176
Ole Melbye var i begreb at Excequere(?) denne Dom, hvortil ved Kongens Foged var gjort anstalt som sees af Doms paategningen pagina 20, der lyder som følger:
Naar Dom haveren beviiser herpaa tegnet hvad hand siiger, nemlig, at denne Dom er formeere end 15 Dage siden bleven forkyndet for Ingebret Bue eller hands boepæel, da kand jeg saa meget desmindre nægte ham min assistence efter Embedets medfør saasom hand selv er den som Reponderer(?) for den udlovede betaling for

177
Hands Majestæts Reluitions Rætt til den ham pandt sadte gaard Bue som skylder 1 Huud 3 Skind med bøxsel, thi bliver Lensmanden Velagte Hans Povelsen Toldstad constitueret paa mine vegne til at Excequere og gjøre indførsel udi bemeldte Ingebret Bues Boe og Reedeste ejendeele, først for Capital og Rendte til denne tiid efter Dommen med omkostninger 1036 Rdr til samme og dernest for Exsecution og

178
Indførsels Forretningen og Kongens zigt(?) til sammen 7 Rdr 2 £, alt til skadesløs betalingserholdelse, med hvilken Forretning maae forholdes saaledes hvad Domhaveren selv forlanger og anviiser til sin betaling, det maae dertil straz udlægges leveres i saavidt løsøeret er angaaende, men udi Jordegodset som Domhaverens prioriterede pandt gjøres lovlig Indførsel efter at samme er af uvillige Mænd vurderet og taxeret til det nøyeste; hvad derpaa bliver forrettet, det maae paa stæden beskrives
179
omstændelig og mig under samtliges Hænder tilstilles; det som kommer i udlæg for Exsecutions omkostningerne og kongens zigt, besørger Lensmanden til penge afhændet, naar den i Loven foreskrevne tiid er Expireret(?)

Roldstad den 3die April 1758
C. Pram.

Og om ikke gaarden nu blev taxeret og vurderet til betaling for Debitors gjeld til Citanten.
Resp: svarede ja, at hand veed at gaarden Bue blev taxeret og vurderet som spørsmaalet melder til betling for Ingebret Bues gjeld til Ole Melbye, men hand

180
veed og at Ingebret Bue meddelte Ole Melbye Skjøde hvorved hand afhændede gaarden Bue til Ole Melbye derefter, hvorved de udi mellemværende Disputer blev foreente.
Paa tilspørgende forklarede Vidnet ellers at have hørt Ole Melbye klage sig over Povel Lofsgaard fordi hand haver betaget ham huusene paa gaarden Bue og disses Nøgler, har og hørt i bøigden at Povel Lofsgaard skulde anmasset sig eendeel afgrøde og samme frafløttet gaarden Bue siden Ole Melby kjøbte og fik Skjøde paa gaarden.
Ouden Ennangen blev og sin forrige Provning forelæst med formaning til

181
Sandheds udsiigende, den hand vedstoed saa i sandhed at være og i alt eenig med forrige Prov med tillæg at hand har hørt at Povel Lofsgaard tilspurte Ole Melbye hvem der givet ham lov at pløye og tilsaae gaarden Bue; hvortil Ole Melbye svarede at hand har Pandte brev og Dom, samt Skjøde og derfor pløyer jeg og naar du skaffer mig mit skal du faae gaarden.
Paa tilspørgende svarede Vidnet viidere at Ole Melbye sagde til Povel Lofsgaard, naar du skaffer mig mine penge igjen, som den koster mig, skal du faae gaarden.

182
Hvortil Povel Lofsgaard svarede Nej og nægtede Gud derpaa.
Har hørt sagde Vidnet viidere, at af afgangne Povel Lofsgaard hand førte af Bue det Aar af dets afling, eendeel Korn som Ole Melbye ville læset ind paa laaven.
Gulbrand Stangvigen, der og forhen har vidnet i Sagen, blev sin Provning forelæst, som hand i alt tilstoed rigtig at være.
Amund bue under forhen aflagde Eed tilstoed sin Provning rigtig at være, og veed at afgangne Povel Lofsgaard træskede een deel Korn og afreiste dermed, om det

183
var neere end eet Læs hand saae blev afført, men har hørt af andre at det var een Kløv med Korn til, har og hørt at Povel Lofsgaard tog Nøglen til een Bue paa gaarden til sig og beholdt den, siden, hand hafde sine Sager derudi indført.
Holst forlangede Vidnerne som udeblevne ere, Laugdag forelagt.
Efter andet paaraab mødteikke Ingebret Bue eller fleere af Vidnerne.
Holst paastoed Laugdag for de udeblevne Vidnerne Bernt Ennangen, Erland

184
Olsen Vangen, Knud Breedenvangen, Siver Varphougen og Siver Amundsen Bue under falsmaael i følge Continuations Stefnemaaelet at møde til neste Vaar Ting.

Eragtet
De udeblevne Vidner Erich Vangen, Bernt Ennangen, Erland Olsen Vangen, Knud Breedenvangen, Siver Varphougen og Siver Amundsen Bue forelægges Laugdag at møde til Vaar Tinget nestanstundende med deres Vidnetsbyrds Aflæg under falsmaael

185
og paagjeldende Ingebret Bue med tilsvar, under Dom at tilsvare.
Anno 1762, den 22den Marty, blev med Vaar Tinget for Waage Præstegjeld viidere continueret paa Toldstad Tingstæd i følge udsættelsen fra nestleden 27de Februvary og Rætten betjent med efterskrevne 8te Eedsvorne Laug Rættes Mænd, nemlig Lars Øvre Øy, Joen Sandboe, Erich Blæssum, Iver Nedre Øy, Johannes Sunde, Peder Eide, Lars Nedre Øy og Ole Teie.
Den 24de Marty blev med Tinget viidere continueret med samme Laug Rætt

186
som i gaar, undtagen i stæden for Øver Øy, Ingebret Pedersen Lofsgaard.
Ole Melbye æskede i Rætte hands Sag imod Povel Lofsgaard eller Moestuen og derudi fremlagde den passerede Laug dag, med anmodning at siden hand mærker at Ingebret Bue er een Laug Rættes Mand da hand maatte fra Rætten og een anden i hands stæd needsættes, siden hand er impliceret i Sagen.
Ingebret Lofsgaard blev udsadt fra Rætten og i hands stæd indsadt Guttorm Hammer.
Procurator Olsen mødte paa afgngne Povel Lofsgaards arvingers Vegne.

187
Stefne Vidnerne Knud Hansen og Anders Bertelsen aflagde deres Saligheds Eed paa laugdagens lovlige forkyndelse. Af Vidnerne mødte Bernt Ennangen og Erich Vangen.
Derpaa fremstoed Bernt Ennangen og vandt efter sin forhen aflagde Eedlige Deposition, at var med efter Fogdens ordre at taxere gaarden Bue for 650r som er 4re aar i Sommer siden saavidt Vidnet erindrer og i øvrigt holdt sig til sit forrige Provemaael i Sagen og fra Rætten blev demitteret.
Fremstoed andet Vidne Erich Vangen, der ligesaa forhen har Vidnet i Sagen og under

188
samme Eeds kraft declarerer, at hand i følge Fogdens ordre var med først at exsequere Dommen dernest at taxere gaarden Bue hos Debitor Ingebret Bue, til Ole Melbyes betaling; ligesaa forklarede Vidnet at hand var med i Forbuds Forretning imod Povel Lofsgaard, om ej at befatte sig med gaarden Bues brug og besiddelse, men Povel Lofsgaard svarede ligesom Forbuds Forretningen melder.
Holst derefter frafaldt de øvrige indstefnte Vidner og derpaa fremlagde det Kongelige Reluitions Skjøde af 24de November 1759 som hjemler litanten endogsaa Reluitionen

189
til gaarden Bue. Det producerede Kongelige Skjøde er af følgende formeld ____ Opskrift.

No 3225
4rd Fiire Rigsdaler
1759
Skiøde

Til
Ingebret Pedersen og Cattionist Ole Iversen Melbye paa Reluitions Rætten til 9 Skind og 18 mrkr Fisk med bøxsel udi gaarden Bue i Waage Præstegield Gulbrandsdalens Fogderie for summa 101rd Courant. ____
Vii Frederich den Femte af Guds Naade, Konge til Sannemark og Norge, De Venders og Gothers Hertug udi Sleesviig, Holsteen, Stormarn og Ditmersken, Greve udi

190
Oldenborg og Delmenhorst
Giør alle Vitterligt: at da vii uanseet at besidderne af det udi Norge os til løsning forbeholdne Jordegodt, med Saug bruge, Tiender og deslige hafde forsømt i følge den under 24de September 1740 peblicerede Placat at indkomme med antagelig bud paa Løsnings Rætten, dog af fremdeles Naade for dennem har for godtbefunden under 27de Juny 1757, allernaadigst at Resolvere, ej paa anden maade at benyte os af denne os forbeholdne indløsnings Rætt, end at lade den ved offentlig auction afhænde,

191
paa det at berørte besiddere selv kunde have lejlighed til at vorde høistbydende, i hvilket fald dennem ved auctions Conditionerne under kjøbe summen eftergives at erstatte den forringelse som indbemte gods, siden dets første afstaaelse, enten ved skovens ulovlige medfart, elle ri anden maade kand være tilføyet, hvorimod og bortfalder den godtgjørelse, som een eller anden med billighed kunde tilkomme, om derpaa nogen reel forbædring til dets virkelige nytte og Indkomsters fornøyelse skulde være sked; Men hvis een anden maatte tilkjøbe sig Reluitionen til det hand ej selv

192
besidder, bliver det med bemeldte godses forringelse eller forbædrelse een Sag imellem nuværende besiddere og kjøberen selv at afgjøre. Derhos de kjøbende saavelsom Stædets efterkommende ejere forsaavidt dette Reluitionsgods arvgaaer, allerunderdanigst ere forbunden at holde sig efterrettlig hvad hdi Forordningen af 6 May 1753 om Rydnings Væsenet og bebyggelsen udi Norge allernaadigst befalet er og bør saadant med yderste fliid søge at befordre, imod at de til Stæderne nyde den
193
adgang og Rættighed som samme Forordning tilsiger. ____
Saa efterdi vii nu under Dato 5 December 1758, ellernaadigst have approberet den i saa maade holdte auction over Løsnings Rætten til det i Oplands Amt befindende Reluable gods, hvorved Ingebret Pedersen og Cautionist Ole Iversen Melbye ere bleven høistbydende paa Løsnings Rætten til 9 Skind og 18 mærker Fisk med bøxsel udi gaarden Bue i Waage Præstegield Gulbrandsdalens Fogderie der er af det til Obrist

194
Ditlev Brochdorff udlagde Gods, imod derfor udi alt til Vores Casse at betale 101 Rdr, hvilket Eet Hundrede Een Rigsdahler bemeldte Ingebret Pedersen og Cautionist Ole Iversen Melbye, efter Casserer Petersens qvittering dateret 14de April 1759 udi Vores Norske Casse i Christiania rigtig haver erlagt.
Altsaa bekjende Vii ved dette Vores aabne brev og Skjøde med foranførte vilkaar, samt under den forbeholdehed /: at i fald derefter den tiid da godset blev udlagt fra Cronen, dertil maatte være indtaget Almindings Skov, haver eller gives den kjøbende

195
herpaa ved dette Skjøde ingen hjemmel :/ allernaadigst at have solgt og afhændet, ligesom vii og herved sælge og afhænde Løsnings Rætten til foranførte 9 Skind 18 mkr Fisk med bøxsel i bemeldte gaard Bue fra os og Vores Kongelige Arve.
Successorer i Regjeringen til meerbemeldte Ingebret Pedersen og Cautionist Ole Iversen Melbye og arvinger eller efterkommende Ejere til Evindelig Oddel og ejendom, saa at de paa forommeldte maade, amt efter Lov og Forordninger ved Kjøb,

196
Zahl, afstaaelse og Contracter, maae gjøre sig samme saa nyttig som de best viide og kunde, thi kjende vii for os og vores Kongelige Arve Successorer i Regjeringen, ingen ydermeere Lod, Rett eller Rettighed til den paa bemeldte Jordegods hidindtil hæftede Reluition at have, men at samme i alt er afstaaet og overdraget til bemeldte Ingebret Pedersen og Cautionist Ole Iversen Melbye og Arvinger eller efterkommende ejere, dog os og Vores Kongelige Arve Successorer i Rejeringen alle Kongelige Regalia og høiheder uforkrænket, samt ordinaires og Exstra Ordinaires Contrikutionen, som at

197
dette Gods enten er paabuden allerede, eller efterdags maatte vorde paabuden aldeles reserveret og forbeholden. ____
Forbydende alle og eenhver herimod, efter som foreskrevet staaer, at handle eller udi nogen maade forfang at gjøre; under Vor hyldest og Naade givet paa Vort Slott udi Vores Kongelige
Residentz Stæd Kiøbenhavn den 24de November Ano 1759

Under Vor Kongelig Haand og Seigl
Frederich R.
LS
O Tott, Weddel, Barballe
Oluf Urberg

198
Skjøde til Ingebret Pedersen og Cautionist Ole Iversen Melbye paa Reluitions Rætten til 9 Skind og 18 mkr Fisk med bøxsel udi gaarden Bue i Waage Præstegjeld, Gulbrandsdalens Fogderie for summa 101 Rigsdahler.
#
Allerunderdanigst læst og Publiceret paa det Almindelige Vaar, Sage og Skatte Ting som holdtes paa gaarden Toldstad i Waage Præstegjeld den 27de Februvary 1760, udi Ting Protocollen extraheret, samt i Skjøde og Pandte bogen folio 196 anden siide ordlydende indført.
Testerer
C. Haurids(?)

199
Naar nu betragtes sagde Holst, først Citantens lovlige adkomster til gaarden Bue, som pandt ved dom, ved Skjøder, Exsecution med viidere, saa maae mand falde i forundring over Povel Lofsgaards voldsomme indtrængsel paa gaarden Bue, allene fordi hand har været i handell med Ingebret Bue i tilfælde som omprovet er, og hvorudi ingen endelig sluttning har været gjort, siden Ingebret Bue har paastaaet at i fald Povel Lofsgaard ville have gaarden Bue, da skulle hand betale Citanten ikke

200
allene hands tilkommende Fordring i gaarden, men endog Kongens Reluition, hvilket sidste vel Povel Lofsgaard vedtager, men ikke det første, og er det at læse af Vidnernes forkanring, at hand svoer ved Gud det hand ikke ville betale meere for gaarden blot Kongens Reluitions Rætt, hvilket har anleediget Ingebret Bue for at komme til mindelig afgjørelse om gjelden hos Citanten, at meddeele ham ordentlig Skjøde paa gaarden Bue som Citanten desuden ved Dom og Indførsel var berettiget til, i øvrigt henholt Comparenten sig til det skeede forbud imod Povel Lofsgaards

201
indtrængsel det uagtet paa gaarden Bue; og Vidnernes forklaring i een alle alle tilfælde, henviisende Rætten til til Lovens 5te Bogs 6 og 7de articler og viidere af Loven betreffende Vold og Herværk og saaledes i Relation til Citantens Stefnemaaler Dom begjærende.

Procurator Olsen reffererede sig til sin forhen i Sagen gjorde paastand og sagde derhos, at Lovens 42 Articel pagina 782, viiser tydelig, at Indstefnte Ingebret Bue, bør

202
holde sin første kjøbe Contract, allerhelst da Stefning til Ober Høieste- eller Høieste Rætt ikke ved Contractens sluttelse var ham lovlig forkyndt følgelig Lovens 5te Bogs 1 Capitel 1 og 2den Articler i denne Sag vorder fuldt og at. Citanten Ole Melbye nyder den Regres som hannem ved forhen allegerede 42 Articel pagina 782 er givet, thi Povel Svendsen er intet overbeviist at handle imod Loven Allene hand har holdet sig til den gjorde foreening imod Ingebret Bue, og om noget ved hands foretagende efter

203
accorden findes lovstridig som ikke haabes returnerer det paa hands hjemmels Mand, forresten vedblev hand som sagt sit forrige og indlod Sagen under Dom.
Holst sagde at hand seer ikke at disse Lovens allegata har meere stæd in lase end om mand ville allegere Lovens 4de Bogs 5 Capitel, 5 Articul der handler om bommerie og derfor med benægtelse af alt ubeviisligt vedblev hands paastand.
Olsen sagde at naar absuediteter statueres, saa behøves intet derpaa at svare,

204
thi Rætten og Rætterne vil formodentlig udfinde hvad som er reelt, og hvad som er udfunden til den handlende præjudice.
Holst sagde det er sandet, at acten viiser at under denne Sag er begaaet absuedite i urimelig paastand, ligesom Violence i den paagjeldendes bedrifter, hvilket alt vil ufeilbar paaskjønnes ej allene af denne Ærede Rætt, men endog i fornøden fald af høiere Rætter, hand ville Altsaa som før have Sagen submitteret under Dom.

Eragtet
Siden begge Parter har procederet Sagen under Dom, saa optages den til Doms til

205
førstkommende 30te April, da Partene sig igjen her paa Tingstædet Toldstad har at indfinde for Dom at anhøre. ____
Anno 1762, Den 30te April, blev det almindelige Vaar Sage Ting continueret for Waage Præstegjeld for at afsiige Dom i een deel Sager og Rætten betjent med Laugrættet lars Øvre Øy, Joen Sandboe, Ole Teigen, Ingebret Blæssum, Iver Øy, Lars Nedre Øy, Peder Eide og Anders Sunde.
Hvor Da
udi Sagen som Ole Melbye fører contra Povel Svendsen angaaende gaarden Bue blev i

206
Parternes nærværelse, som var tilstæde for Rætten, saaledes

Afsagt:
Citanten Ole Melbye har produseret een usvækket Doms Act, begynt den 29de Juny 1756 og sluttet den 30 Juny 1757, hvoraf er at læse Ingebret Pedersen Bues Obligation af 28de Spetember 1754, hvorved hand pandtsætter da sin ejende gaard Bue kladet, skyldende 1 Huud og 3 Skind i Breeden bøigden og Waage Præstegjeld beliggende, med alt hand ejere og ejendes vorder for laante penge 898rd med Rendter 4re pro lento og viiser Doms Afsigten at Citanten er tildømt betaling for bemeldte Capital med

207
resterende Rendter udi pandtet under adfærd efter Loven, da Citanten som Domhavende herudinden har reqvireret Hr. Fogden Prams assistence til Dommens Exsecution som ogsaa ved Dommens paategning den 3de April 1758 er bleven foranstaltet for Capital med Rendter og Omkostninger til sammen 1036 Rdr. med viidere og Kongens Zigt, denne Exsecutions Forretnings foretagelse er ogsaa ved

208
Vidnerne eenstemmig forklaret, Citanten har ogsaa beviist det Debitor i mindelighed har betalt gjelden ved eet ham meddelt Skjøde af 17. April 1758, paarendtet gaarden Bue, som Debitor sælger og afhænder til ham for 1144rd 2 £ indberegnet gjelden og den Capital Kongens Reluitions Rætt til gaarden blev solgt for, hvorom til beviis Citanten har ogsaa produceret det Kongelige allernaadigste udgivne Skjøde for Rfeluitions Rætten af 2den November 1759, der grunder sig paa Hr. Casserer Petersens qvittering af 14de April 1759 som hjemmel for 101rd betaling for Reluitions Rætten,
209
men da Citanten Ole Melbye tiltræder gaarden Bue, hvortil hand hafde været berettiget ved Obligation og endelig var ved Skjødet bleven aldeles ejendoms berettiget, forefinder hand uformodentlig af contra Citanten Povel Svendsen Lofsgaard søger at anmase sig gaarden Bues brug og Possession beraabende sig paa een Contract af 10de April 1758, hvorved Ingebret Pedersen skulde have givet ham

210
adgang og Rettighed til gaarden, hvorover Citanten reqvirerer forbud af bemeldte Hr. Fogden Pram, der lader Povel Svendsen Lofsgaard betyde, det hand ikke maatte befatte sig med gaarden Bue for nogen deel enten til brug eller beboelse, men Povel Svendsen declarerede, at hand ikke agtede saadant forbud og hafde ej med Ole Melbye at bestille; thi har Citanten Ole Melbye taget sin tilflugt til lands Lov og Rætt og ved denne Sags Reisning ladet denne tildragelighed oplyse og for Rætt og Dom paakjende for tillige ved Dom at forfølge forbudet til stadfæstelse, hvilket forbud hand

211
ogsaa har i Rætte lagt og befindes reqvireret den 29de April 1758 og den 2den May 1758 passerer, hvis passage ogsaa ved eenstemmige Vidner er bleven oplyst tillige med berørte Povel Svendsens Declaration af Vidnernes forklaring i Sagen, er ogsaa oplyst at Povel Svendsen ikke allene har virkelig indtrænget sig paa gaarden, anmaset sig Nøglerne til huusene og huusenes behoelse, ligesom hand jorden deels har pløyet og tilsaaet, deels ogsaa høstet og afgrøden til eegen raadighed bortført. ____

212
Til formeentlig hjemmel for saadan gjerning har Povel Svendsen som Contra Citant i Sagen fremlagt af Skjøde Protocollen eet udtoeg dateret den 29de Juny 1758, hvoraf erfares berørte Contract passeret den 10de April 1758, hvorudi Ingebret Pedersen Bue declarerer saaledes: Naar Pengene for Reluitions Rætten i Hands Majestæts Casse er betalt, det Kongelige Skjøde derpaa erholdet, som Povel Svendsen selv bekoster, og hand mig kjøbe summen for gaarden har betalt, skal hand meddele ham sit lovlige

213
hjemmels Skjøde, Vitterligheds Vidnerne ere ogsaa efterrettlige i deres forklaring om denne Contracts forfatning og underskrivelse, dets uagtet befindes dog af 2de eenstemmige Cidners forklaring i Sagen, Citanten Ole Melbyes føyelige Declariation for Contra Citanten Povel Svendsen at hand skulle faae gaarden Bue i Possession og brug, dersom hand vilde betale ham de penge hand har betalt og udlagt for gaarden, da hand godvillig vilde reise derfra, men at Povel Svendsen meget formasteligen

214
sværgede ved Gud, at hand det ikke gjorde, og sees over alt af Vidnernes udsagn, at Povel Svendsen har i mærkelig maade paa gaarden foruroeliget Citanten, der alltiid med beskeedenhed har beegnet denne hands Vedderpart som har ladet end ogsaa producere eet i Froens Præstegjeld erhvervet Tingsvidne, begynt den 23de Februvary 1760 og sluttet den 26de Juny 1760 til formeentlig styrke fra sin siide, skjønt unødig og unøttigt og kun til at trække Citanten fra eet til andet Ting Lov, ligesom hand har

215
produceret eet uden verification ulovskikket Instrument af 29de 1758 om Citantens Skjødes Tinglydning og hands protest derimod, ligesom een høi Nødvendighed, da det dog er at ansee som eet unøttigt og ubeføyet foretagende og som Enken Rønnoug Peders datter med Søn Peder povelsen efter Faderens Povel Svendsens død under Sagen har continueret paa egne og med arvingers Vegne med Sagen imod Citanten og

216
saaledes gjør sig Sagskyldige i denne gjerning, hvorfor de ellers efter Loven bør staae til ansvar hvorfor citanten ogsaa har indstillet sin paastand imod dem til undgjeldelse og lovlig erstatning i alle tilfælde, atlsaa naar betragtes Citanten Ole Melbyes lovlige adkomster og ejendoms Rætt til bemdeldte gaard Bue, hands lovlige gjorde forbud imod den skeede Indtrængsel paa gaarden og tillige Contra Citanten Povel Svendsens utilbørlige opførsel imod forbudet, hvortil hand ikke har nogen hjemmel af den paaberaabte Contract, som foruden at den tilholder ham at betale pengene for

217
Reluitions Rætten ogsaa forbinder ham at betale pengene for sjelve gaarden, det hand formasteligen ved at sværge, har bevægtet efter Vidnernes forklaring, saa kunde og burde den afdødes Arvinger for coldsom Opførsel Vedbørligen efter Loven blive Anseede, men i betraktning af Povel Svendsens død under Sagen og hands Enke og Sønnen Peder Povelsens eerfoldighed i at forfægte den afdødes opførsel, saa modereres vel Straffen, men af os samtlige som sidder Rætten, stadfæstes det passerede forbud af 2den November 1758 og Kiændes for Rætt: at gaarden Bue af skyld 1 Huud og 3 Skind med alle dens pretinencer og herligheder bør følge og tilhøre Ole Iversen Melbye og Arvinger som een Rættmessig ejendom, følgelig hands adkomst breve som i alt befines lovgrundede, hvorimod den fra Contra Citantens siide fremlagde Contract som ulovskikket og uopfyldt, aldeles mortifiseres. Saa bør og Enken Rønnoug Peders datter med Søn Peder Povelsen paa eegne og medarvingers Vegne een for alle og alle for een til nogenledes Erstatning for den Ole Iversen Melbye tilfølyede urætt og udi Processens Omkostninger betale 30rd med samt 3 £ 12s til Justits Cassen for temerave(?) Process, alt at efterkommes femten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Exsecution.

Saaledes for Rætten passeret i Afgangne Sorenskriver Carsten
Hanridses og den Constituerede Christian Frederich Frichses
Betjeningstiid, Testerer under Haand og Seigl

Petter Pontoppidan.