Ansøkning

Til

Det Kongelige norske Regjerings

Departement for de offentlige Arbeider.

Da Peder Holakerlien af Lesje Præstegjeld, Christians Amt, Smed ved Hamar – Sellbanens jernbaneanlæg i dette Anlæggets Tjeneste paadrog sig Sygdom der havde hans Død tilfølge, hvilket er godtgjort ved de i forrige Aar derom indsendte Attester, saa er det at jeg hans efterladte Enke, der sidder igjen i fattige Kaar med 3 Børn – henholdsvis 10 – 7 og 1 1/2 Aar gamle, andrager om at maatte faa Hjelp til vort underhold med et passende Beløb af de til Understøttelse for tilskadekomne Jernbanearbeidere bevilgede Midler.

Man tillader sig at vedlægge en Skrivelse af 2. December 1895 fra det Kongelige norske Regjerings Departementet for de offentlige Arbeider med Christian Amts paategning af 6. December 1895 og Nordre Gudbrandsdalens Fogds Paategning af 16. næstefter samt af 6. og 8. Januar 1896.

Sell den 29. September 1896.

Ærb.

Kari Holakerlien

 

At Kari Holakerlien, Enke efter Smed Peder Holakerlien sidder igjen med 3 smaa Børn og i yderst fattige Kaar attesteres.

d.u.s.

 n.n.