Korrespondanse om stoppesstedet

Etter at arbeidet med å forlenge jernbanen fra Hamar til Otta var kommet i gang, satte noen karer i Bredebygden seg i sving for å få til et stoppested omtrent midt mellom Sjoa og Otta. Det kommer frem av bl.a. korrespondansen mellom Hans Leth H. Sandbu (1843-1901) og Syver Amundsen Bu (1839) gjengitt nedenfor:

Hr. Syver A. Bu !

Til at bilægge vort nye Andragende om et Stoppested ved jernbanen skal det være bra at opgive Kreaturholdet paa de intreserede Gaarde og Pladser, hvorfor jeg tør bede Dig ved Anledning sende mig en Fortegnelse over det største
Antal som har været holdt der oppe i Grænden, samt ligeledes over Skylden. Jeg har tænkt mig som intreseret fra og med Gamle Sandbo og Selsjord.-
Kan Du foresten komme paa noget som er af intræsse at medtage saa opgiv det.- Et af Tilsynskommisionens Medlemmer har nævnt der at Fængslet ligger i denne Kreds.-
Gamle Sandbo 29. Juli 1894
Venligst
H: L: Hansen

NB: Mindst Gangbro over Otta maa vel
Nogen der nord sørge for at andrage om.

Svar fra Syver Bu til Hans Sandbu ble skrevet samme dag på baksiden av samme brevpapir:

Til Hr. H: L: Hansen

Matrikulskylden paa de omspurgte Gaarde er:
Bu øvre          9 Mark 24 Øre
Bu nedre       8 » 87 «
Ekren          8 » 56 «
Breden         31 » 46 «
Fengselet            62 «
Enangen søndre 3 » 67 «
Enangen nordre 4 » 88 «
Selsjord           8 » 56 «
Kreaturholdet var i Bugaarden og paa Selsjord omtrent lige stort, medens Mose og Løv var brugt, nemlig: 4 Heste, 20 Stykker Storfæ og 60 Stykke Smaakreatur paa hvert sted.
For øvre Bu og Selsjord kom dertil nogle Kreatur som var fodret paa Pladsene under Gaardene.
Enangsgaardene havde ofte 2 Heste, 10 à 20 Storfæ og 30 Stykker Smaafæ paa hvert Sted.
Kreaturholdet for Ekren og Breden ser jeg mig ikke istan til at opgive.
Den væsentligste Grund til at paastaa et Stoppested oprettet i denne Grænd er selvfølgelig den
vanskelige Adgang som det hele Sommertiden vil være at komme paa Jernbanestation. Til enkelte
Tider vil det endog være umuligt.
Bredebygden den 29. Juli 1894
Syver A. Bu

Her er et brev fra formannsskapet i Nord-Fron til NSB, som viser at det i midten av 20-årene begynte å bli usikkerhet om hvorvidt Sandbu stoppested fortsatt skulle være bemannet.

Til
Hr. distriktschjefen Hamar !

I anledning hr. distriktschjefens skrivelse af 20de
november forrige aar, med antydning om indskrænkning
af ekspeditionen ved Sandbu stoppested, vil herredsstyre uttale:
Af hensyn til endel af de intereseredes vanskelige
adkomst til nogen anden station vil herredsstyre paa
det instrændigste fraraade nogen inskrænkning af
ekspeditionen ved nævnte stoppested, det skulde snarere
være føie til hellere at udvide ekspeditionen, da denne
vilde kunne betjenes for samme pris uanset en
udvidelse af ekspeditionen. Det maa vistnok medgives
at billetsalget fra Sandbu til Otta har gaaet betydelig ned,
men dette har sin aarsag delvis i de forhøiede billettakster,
særlig paa korte avstande, og delvis ved den forandrede
togordning, som gjorde det umulig at reise frem og tilbage
fra Otta samme dag og faa udrettet noget.
Trods den indskrænkede adgang til at sælge billetter er jo
det samlede billetsalg i et aar fra 1916 til 1924 vokst
fra kr. 605,70 til kr. 1252,15 og den samlede indtækt de
sidste aar har dreiet sig om kr. 2000,- à kr. 2250,-
Skulde imidlertid jernbanestyrelsen finde det hensynsfuldt
ligeover trafikanterne ved Sandbu stoppested i forhold til
trafikanterne ved andre stationer, har ekspeditøren ved
Sandbu stoppested ærklæret sig villig til at udføre dette
arbeide for kr. 50,- pr. mnd. og de intreserede som før
holde frit hus, samt ved og lys i ekspeditionsrummet.
Nord-Fron formannsskab 3die januar 1925.
Vedtaget enstemmigt !

Svar fra NSB følger:

NORGES STATSBANER
Hamar distrikt
Distriktschefen
Hamar den 20. januar 1925

I anledning av den med det ærede formannsskab
påtegning av 5. dennes oversendes utskrift av herredsstyrets forhand-
lingsprotokoll angående betjening av Sandbu holdeplass tillater man
sig å meddele, at jernbanen inntil videre kan gå med på at ekspedisjonen
ved holdeplassen oprettsholdes i samme omfang som hittil på de i herreds-
styrets beslutning nevnte vilkår, nemlig:
Ekspeditørens lønn fastsettes til kr. 50,- pr.
måned, der utredes av jernbanen, mens utgiftene til ekspedisjonsrum med
lys og brenne samt til bolig for ekspeditøren blir jernbanen uvedkom-
mende.
Forandringen forutsettes iverksatt fra 1. februar først-
kommende.