Contract

Da Jomfu Lovise Hansen ved Formynder har bortforpagtet Gaarden Gammel-Sandbu i Bredenbygden, saa indgaaer undertegnede Christen Olsen Mæhlum herved paa at bruge bemeldte Gaard paa halvt med Jomfru Hansen saaledes at hver af os forskaffer Halvparten af det udfordrende Sædekorn, hvoimod jeg, Christen Olsen, forbinder mig til at paa egen Bekostning at bruge og drive Gaarden forsvarlig i enhver Henseende, hvorimod enhver af os erholder Halvparten af Gaardens Afgrøde, ligesom vi betale hver Halvdelen af alle Gaardens paahvilende Skatter og øvrige Udredelser, Tolde og Tiende indbefattet. Den mig, Christen Olsen, paafallende Halvdeel af Fouragen opføres paa Gaarden, ligesom jeg og forpligter mig til ei at afføre samme nogen Gjødsel, eller at hugge mer i Skoven, end til Gaardens Fornødelse.

Jomfru Lovise Hansen erholder paa Gaarden fri Bolig, ligesom jeg, Christen Olsen, forskaffer hende det fornødne Brænde, sønderhugget og indbaaret. Gaardens Haffelder vedligeholdes af Christen Olsen. Iøvrigt har Jomfru Lovise Hansen Ret til fornødent Rum i samtlige Gaardens Huuse til den hende paafaldende Anpart af Avlingen og til de Creature hun maatte føde, hvilke Creature røgtes forsvarlig af Gaardsbrugeren. Ligeledes nyder Jomfru Hansen Sommerhavn for sine Creature i Gaardens Sæter eller Hjemhavn, samt paa Gaardens Jorder naar Gaardsbrugerens Creature der havnes.

I Gaardens Have beholder enhver af os til fri Benyttelse den hele Deel.

Til Bekræftelse underskrives denne Contract af os i 2de Vitteligheds Vidners Overværelse, med Anmerkning, at samme gjelder for Aaret fra 14de April førstkommende til 14de April 1839.

Gaarden Ny-Sandbo i Bredenbygden den 25te Marts 1838

Som Formynder for Jomfru Hansen

Walle
Christen Olsen Mæhlum
Med iholdt Pen

Som Vidner: Hindrum

I. Ferd. Landgraff